Xuất bản thông tin

null TB Về ban hành Quy chế phối hợp liên thông giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở VHTTDL với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Sở Công thương

Chi tiết bài viết Thông báo

TB Về ban hành Quy chế phối hợp liên thông giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở VHTTDL với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Sở Công thương

Ngày 28/8/2020, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ban hành Thông báo số 2190/TB-SVHTTDL về việc ban hành Quy chế phối hợp liên thông giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Sở Công thương.

Mời xem chi tiết Quyết định và nội dung thủ tục hành chính tại đây.