Xuất bản thông tin

null Công bố danh mục thủ tủc hành chính và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở VHTTDL, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Đồng Tháp

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH Chuyên mục cải cách TTHC

Công bố danh mục thủ tủc hành chính và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở VHTTDL, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Đồng Tháp

Ngày 15/9/2021, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp đã ban hành Quyết định Công bố danh mục thủ tủc hành chính và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp; đồng thời bãi bỏ Quyết định số 733/QĐ-UBND-HC ngày 14/6/2021.

Quyết định được công bố gồm 122 thủ tục hành chính cấp tỉnh (trong đó có 17 thủ tục hành chính liên thông ngang); cấp huyện có 20 thủ tục hành chính; cấp xã có 07 thủ tục hành chính.

Theo Quyết định, thủ tục hành chính mới ban hành gồm 02 thủ tục cấp tỉnh, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung: 08 thủ tục cấp tỉnh, thủ tục hành chính giữ nguyên: 139 thủ tục (112 cấp tỉnh, 20 cấp huyện, 07 cấp xã), thủ tục hành chính liên thông ngang: 17 thủ tục (cấp tỉnh).

Quyết định, danh mục thủ tục hành chính kèm theo được đăng tại trên Trang tin điện tử Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, chuyên mục “Thủ tục hành chính” (địa chỉ: https://svhttdl.dongthap.gov.vn).

Xem chi tiết Quyết định:                                            

Ban Biên tập Sở VHTTDL