Xuất bản thông tin

null Đẩy mạnh tuyên truyền Tổng đài thông tin dịch vụ công 1022

Chi tiết bài viết Thông tin tuyên truyền

Đẩy mạnh tuyên truyền Tổng đài thông tin dịch vụ công 1022

Để chủ động trong công tác tuyên truyền Tổng đài Thông tin dịch vụ công 1022, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành các văn bản chỉ đạo các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc Sở tăng cường công tác truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Trong quí I năm 2020, Sở đã thành lập Tổ tiếp nhận và trả lời yêu cầu, phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp qua Tổng đài Thông tin dịch vụ công 1022; cung cấp thông tin trả lời cho 03 trường hợp hỏi thông tin và 01 trường hợp phản ánh, tỉ lệ kết quả trả lời đạt 100%; lắp đặt banner và đăng video clip tuyên truyền về tổng đài 1022 tỉnh Đồng Tháp trên Trang tin điện tử và Facebook Sở và các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở với liên kết tại địa chỉ: 1022.dongthap.gov.vn. 

Nguồn: Công văn số 687/SVHTTDL-VP

Tin: Kim Dung

Ảnh: Nguồn internet