Xuất bản thông tin

null QĐ 307/QĐ-SVHTTDL v/v Giao bổ sung dự toán thu – chi NSNN năm 2021 _Kinh phí tinh giản biên chế đối với ông Huỳnh Thanh Tuấn, Trung tâm HL&TĐ TDTT Tỉnh.

Chi tiết bài viết Công khai ngân sách

QĐ 307/QĐ-SVHTTDL v/v Giao bổ sung dự toán thu – chi NSNN năm 2021 _Kinh phí tinh giản biên chế đối với ông Huỳnh Thanh Tuấn, Trung tâm HL&TĐ TDTT Tỉnh.

Ngày 29/6/2021, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có Quyết định số 307/QĐ-SVHTTDL về việc giao bổ sung dự toán thu – chi ngân sách nhà nước năm 2021

Mời xem chi tiết Quyết định tại đây.