Xuất bản thông tin

null QĐ phê duyệt KH lựa chọn nhà thầu công trình: Tu bổ di tích Tượng đài chiến thắng Giồng Thị Nam - Gò Quản cung

Chi tiết bài viết Thông báo

QĐ phê duyệt KH lựa chọn nhà thầu công trình: Tu bổ di tích Tượng đài chiến thắng Giồng Thị Nam - Gò Quản cung

Ngày 07/7/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh có Quyết định số 887/QĐ-UBND.HC phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Tu bổ di tích Tượng đài chiến thắng Giồng Thị Đam – Gò Quản cung.

Theo đó, thời gian nhận hồ sơ thầu đến hết ngày 31/8/2021.

Mời xem chi tiết Quyết định tại đây.