Xuất bản thông tin

null Thông báo thay đổi công chức trực đường dây nóng và xử lý kịp thời các vấn đề người dân phản ánh

Chi tiết bài viết Thông báo

Thông báo thay đổi công chức trực đường dây nóng và xử lý kịp thời các vấn đề người dân phản ánh

Ngày 13/12/2021, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có Công văn số 3005/SVHTTDL-TTr v/v thay đổi công chức trực đường dây nóng và xử lý kịp thời các vấn đề người dân phản ánh.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo đến người dân, doanh nghiệp, quý cơ quan, đơn vị biết.

Mời xem chi tiết thông tin văn bản tại đây.