Xuất bản thông tin

null Kết quả thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”

Chi tiết bài viết Tin hoạt động

Kết quả thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”

Kỳ họp thứ bảy, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh ban hành Nghị quyết số 174/2018/NQ-HĐND quy định mức chi hỗ trợ đối với Uỷ ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam (MTTQ) cấp xã và Ban Công tác MTTQ ở khu dân cư để thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Hơn 3 năm thực hiện Nghị quyết, toàn Tỉnh có 97/115 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (NTM); có 13 xã đạt 17-18 tiêu chí, 04 xã đạt 14-16 tiêu chí NTM nâng cao; 07 xã đạt 14-15 tiêu chí, 11 xã đạt 16-18 tiêu chí quốc gia về NTM; thành phố Sa Đéc, Cao Lãnh và Hồng Ngự hoàn thành nhiệm vụ NTM và huyện Tháp Mười đạt chuẩn NTM; có 84/97 xã duy trì đạt 19/19 tiêu chí, 09 xã duy trì 18/19 tiêu chí, 03 xã duy trì 17/19 tiêu chí, 01 xã duy trì 16/19 tiêu chí…

Với mức hỗ trợ từ Nghị quyết, MTTQ cấp xã thực hiện tốt Cuộc vận động, tạo thành phong trào rộng khắp, đạt nhiều kết quả, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; được nhân dân đồng tình hưởng ứng, tự nguyện tham gia các phong trào, nhất là xây dựng NTM, tích cực tăng gia sản xuất phát triển kinh tế gia đình, xây dựng gia đình ấp văn hoá… làm cho bộ mặt nông thôn khởi sắc qua việc đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng khang trang, đời sống vật chất, tinh thần nâng lên, tình hình an ninh trật tự giữ vững ổn định, góp phần nâng chất lượng các tiêu chí NTM. Việc thực hiện Cuộc vận động đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, thống nhất trong lãnh, chỉ đạo; phát huy vai trò chủ động, sáng tạo của MTTQ trong tham mưu cấp uỷ Đảng, phối hợp chính quyền, các tổ chức thành viên để tuyên truyền, nâng cao nhận thức người dân ý nghĩa, mục tiêu xây dựng NTM, đô thị văn minh

Tuy nhiên thành viên Ban Công tác MTTQ đa số lớn tuổi nên còn lúng túng trong triển khai sử dụng và lập thủ tục quyết toán kinh phí; một bộ phận người dân chưa hiểu rõ mục đích xây dựng NTM, còn ỷ lại chính quyền; chưa mạnh dạn đăng ký thoát nghèo, công tác giải phóng mặt bằng phải tuyên truyền vận động nhiều lần…

Để tiếp tục thực hiện, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh kiến nghị nâng mức chi hỗ trợ của Nghị quyết do hiện nay giá cả vật chất trượt giá theo thị trường nhằm mở rộng, nâng chất các phong trào tại địa phương; thường xuyên kiểm tra, giám sát kinh phí đã cấp, sử dụng, quyết toán đúng quy định; các địa phương thực hiện vận động nguồn lực xã hội khác (ngoài kinh phí hỗ trợ) để đảm bảo thực hiện, nhân rộng mô hình điểm, tuyên truyền, vận động người dân chung tay xây dựng NTM; kịp thời khen thưởng định kỳ, đột xuất cho tập thể, cá nhân có nhiều thành tích đóng góp phong trào.

Nguồn: 482/BC-MTTQ-BTT

Võ Văn Đề