Xuất bản thông tin

null Bộ quy tắc ứng xử

Chi tiết bài viết Tin tức

Bộ quy tắc ứng xử

Ngày 13 tháng 12 năm 2021, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch chính thức ban hành Quy tắc ứng xử của người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, trong đó nhấn mạnh không trục lợi cá nhân, phải công khai, minh bạch khi tham gia các hoạt động xã hội. Quy tắc gồm 3 Chương, 11 Điều.

Trong đó Chương 1, quy định mục đích, phạm vi, đối tượng và giải thích từ ngữ. Chương 2 quy định những quy tắc ứng xử như: Quy tắc ứng xử chung; Quy tắc ứng xử trong hoạt động nghề nghiệp; Quy tắc ứng xử đối với đồng nghiệp; Quy tắc ứng xử đối với công chúng, khán giả; Quy tắc ứng xử trên báo chí, truyền thông, không gian mạng và Quy tắc ứng xử khi tham gia các hoạt động xã hội khác. Chương 3 là tổ chức thực hiện.

Đối tượng của Bộ quy tắc là người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật nói chung.

Phạm vi áp dụng là những hành vi ứng xử của người hoạt động nghệ thuật trong hoạt động nghề nghiệp, đối với đồng nghiệp, công chúng, khán giả, khi tham gia các hoạt động xã hội, khi tham gia báo chí, truyền thông và không gian mạng.

Bộ quy tắc đưa ra mục tiêu xây dựng chuẩn mực hành vi ứng xử cho những người hoạt động nghệ thuật để "nhân cái đẹp, dẹp cái xấu".

Theo đó, người nghệ sĩ phải đặt lợi ích của dân tộc, quốc gia lên trên hết, trước hết, trọng danh dự, đề cao trách nhiệm công dân, trách nhiệm của người hoạt động nghệ thuật; thượng tôn pháp luật, không làm tổn hại uy tín của tập thể, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của người khác; giữ gìn phẩm chất đạo đức, uy tín, danh dự của người hoạt động nghệ thuật, phù hợp với chuẩn mực đạo đức xã hội, thuần phong mỹ tục và truyền thống văn hóa Việt Nam.

Trong từng hoạt động và mối quan hệ cụ thể, Bộ quy tắc đưa ra những quy tắc riêng như: Trong hoạt động nghề nghiệp, người nghệ sĩ cần có khát vọng cống hiến cho sự nghiệp phát triển nghệ thuật, luôn tìm tòi cái mới, cái hay để phản ánh chân thực, sinh động cuộc sống, phát huy và làm giàu thêm bản sắc văn hóa dân tộc, giữ gìn danh hiệu, hình ảnh…, góp phần quảng bá văn hóa đất nước con người Việt Nam, giữ gìn tình hữu nghị, đoàn kết quốc tế, không làm tổn hại đến lợi ích, an ninh, chủ quyền quốc gia; đấu tranh chống lại cái xấu, những hành vi tiêu cực, lệch chuẩn trong đời sống xã hội…Tuân thủ các quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ, không được sáng tác, phổ biến, lưu hành, biểu diễn những tác phẩm có nội dung không phù hợp với giá trị đạo đức, văn hóa và truyền thống của dân tộc, gây tác động tiêu cực đến tư tưởng, thẩm mỹ của công chúng.

Bên cạnh đó người nghệ sĩ còn thực hiện các nguyên tắc trong mối quan hệ ứng xử đối với đồng nghiệp, với công chúng, khi tham gia các hoạt động xã hội.

Các đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động nghệ thuật, các hội nghề nghiệp chuyên ngành nghệ thuật căn cứ vào Bộ quy tắc ứng xử này để xây dựng nội quy, quy chế, quy định, quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp của công chức, viên chức, hội viên trong đơn vị, tổ chức mình và có các hình thức khen thưởng, kỷ luật theo quy định.

TỬ MINH