Xuất bản thông tin

null Phê duyệt Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2030

Chi tiết bài viết Tin tức

Phê duyệt Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2030

Thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng Khóa XIII về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới; ngày 30/12/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 2238/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2030 (gọi tắt là Chiến lược).

Với mục tiêu chung xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, là hạt nhân, tế bào xã hội, tổ ấm của mỗi người; là nơi nuôi dưỡng, bồi đắp nhân cách, lối sống tôn trọng đạo lý truyền thống tốt đẹp của dân tộc; phát huy, nhân rộng các giá trị tốt đẹp góp phần phát triển bền vững đất nước.

Đồng thời Chiến lược đề ra các mục tiêu cụ thể để phấn đấu là: 100% các gia đình được cung cấp thông tin, kiến thức về văn hoá ứng xử, kỹ năng giáo dục đạo đức, lối sống, tình yêu thương, truyền thống dân tộc, các giá trị văn hoá tốt đẹp; phòng ngừa rủi ro, tệ nạn xã hội, bạo lực gia đình; đặc biệt quan tâm hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo, gia đình dân tộc thiểu số và được tuyên truyền, giáo dục truyền thống dân tộc, văn hoá, gia đình, tiếp thu có chọn lọc những tinh hoa văn hoá nhân loại, giá trị tốt đẹp của gia đình hiện đại; 100% các địa phương có mô hình về truyền thông, giáo dục xây dựng gia đình hạnh phúc, phát triển bền vững tại cơ sở và đưa nội dung giáo dục đạo đức, lối sống, giáo dục hệ giá trị gia đình trong thời kỳ mới vào hương ước, quy ước của dòng họ, cộng đồng, làng xã; 100% nam, nữ thanh niên trước khi kết hôn được giáo dục, tư vấn về hôn nhân gia đình, kiến thức, kỹ năng xây dựng gia đình hạnh phúc; hằng năm 90% vụ việc bạo lực gia đình được giải quyết theo quy định pháp luật; 100% người bị bạo lực gia đình được hỗ trợ cung cấp các dịch vụ thiết yếu; 100% địa phương có mô hình can thiệp, phòng ngừa, ứng phó bạo lực gia đình nhằm giảm tác hại của bạo lực gia đình, đặc biệt với phụ nữ, người yếu thế, trẻ em.

Nhiệm vụ, giải pháp của Chiến lược để phát triển gia đình là: (1) Nâng cao nhận thức, đẩy mạnh, tích cực tuyên truyền, giáo dục giá trị gia đình trong tình hình mới. Định kỳ hằng năm hướng dẫn, tổ chức chiến dịch truyền thông hưởng ứng ngày Quốc tế hạnh phúc (20/3), ngày Gia đình Việt Nam (28/6), tháng hành động quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình với nội dung thiết thực, phù hợp điều kiện thực tiễn; (2) Hoàn thiện chính sách, pháp luật; (3) Xây dựng môi trường gia đình văn minh, hạnh phúc, tạo điều kiện cho mọi thành viên được phát triển toàn diện, thụ hưởng thành quả phát triển; triển khai “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình”, xây dựng mô hình gia đình kiểu mẫu “ông bà mẫu mực, con cháu thảo hiền” trong các phong trào xây dựng đời sống văn hoá ở cơ sở; nhân rộng mô hình “bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương”; (4) Nâng cao năng lực quản lý nhà nước; (5) Phát huy hiệu quả các nguồn lực đầu tư, huy động xã hội hoá, phát triển lĩnh vực gia đình.

Võ Văn Đề (Nguồn: 2238/QĐ-TTg)