Xuất bản thông tin

null Thông báo công nhận kết quả trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở VHTTDL năm 2021 – đợt 2

Chi tiết bài viết Thông báo

Thông báo công nhận kết quả trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở VHTTDL năm 2021 – đợt 2

Ngày 06/01/2022, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có Thông báo số 37/TB-HĐTD công nhận kết quả trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2021 – đợt 2.

Mời xem chi tiết Thông báo tại đây.