Xuất bản thông tin

null Thông báo kết quả tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở VHTTDL năm 2021 – đợt 2

Chi tiết bài viết Thông báo

Thông báo kết quả tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở VHTTDL năm 2021 – đợt 2

Ngày 30/12/2021, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có Thông báo số 3177/TB-HĐTD kết quả kỳ tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2021 – đợt 2.

Mời xem chi tiết Thông báo tại đây.