Xuất bản thông tin

CƠ CẤU TỔ CHỨC SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Trang chủ Tổ chức - Bộ máy

CƠ CẤU TỔ CHỨC SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

1. Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có Giám đốc và 03 Phó Giám đốc.

- Giám đốc Sở lãnh đạo toàn diện các mặt hoạt động công tác của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trưởng các phòng, ban chuyên môn và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở. Giám đốc Sở chỉ đạo và điều hành công việc chung của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; trực tiếp chỉ đạo và điều hành công việc trọng tâm, quan trọng, các vấn đề có tính chiến lược trên lĩnh vực công tác thuộc chức năng, nhiệm vụ của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Mỗi Phó Giám đốc Sở được Giám đốc Sở phân công một số lĩnh vực công tác và theo dõi hoạt động của một số đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở; Phó Giám đốc Sở được sử dụng quyền hạn, thay mặt Giám đốc Sở khi giải quyết các công việc thuộc lĩnh vực được phân công.

- Phó Giám đốc Sở có trách nhiệm giải quyết công việc được phân công; nếu có vấn đề liên quan đến lĩnh vực của Phó Giám đốc khác phụ trách thì trực tiếp phối hợp giải quyết. Trường hợp có vấn đề cần xin ý kiến của Giám đốc Sở hoặc giữa các Phó Giám đốc còn có ý kiến khác nhau thì báo cáo Giám đốc Sở quyết định.

- Giám đốc Sở chịu trách nhiệm về các quyết định của Phó Giám đốc Sở trong khi thực hiện các nhiệm vụ được Giám đốc Sở phân công.

- Theo yêu cầu công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Sở trong từng thời gian, Giám đốc Sở có thể trực tiếp giải quyết một số công việc đã phân công cho Phó Giám đốc Sở hoặc điều chỉnh sự phân công giữa các Phó Giám đốc Sở. Khi Giám đốc đi vắng ủy quyền cho 01 phó giám đốc điều hành và giải quyết công việc chung của Sở.

- Hàng tuần, Giám đốc Sở chủ trì cuộc họp với các Phó Giám đốc Sở để giải quyết công việc chung khi xét thấy công việc đó cần được bàn bạc và có ý kiến thống nhất giữa Giám đốc và các Phó Giám đốc trước khi quyết định.

- Mỗi thành viên trong lãnh đạo Sở chịu trách nhiệm cá nhân về công tác của mình trước Giám đốc Sở; đồng thời, chịu trách nhiệm tập thể về hoạt động của Sở trước Uỷ ban nhân dân tỉnh và trước cơ quan Nhà nước cấp trên.

2. Cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

a) Các tổ chức tham mưu, tổng hợp và chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch:

- Phòng Quản lý Thể dục Thể thao

- Phòng Quản lý Du lịch

- Phòng Quản lý Văn hóa

- Phòng Kế hoạch Tài chính

- Văn phòng Sở

- Thanh tra Sở

b) Đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch:

Bảo tàng Tỉnh

Thư viện Tỉnh

Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật Tỉnh

Trường Phổ thông Năng khiếu, Huấn luyện và Thi đấu thể thao.

Khu di tích Nguyễn Sinh Sắc

Khu Di tích Xẻo Quít

Ban Quản lý Khu di tích Gò Tháp.