Xuất bản thông tin

Danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã

Trang chủ Chuyên mục cải cách TTHC

Danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã

PHẦN II

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP XÃ

Theo Quyết định 139/QĐ-UBND-HC ngày 15/02/2024 của UBND Tỉnh

A1. VĂN HÓA CƠ SỞ

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH GIỮ NGUYÊN: 01 TTHC

TT

Mã số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Thời hạn

giải quyết

Địa điểm

thực hiện

Phí, lệ phí

Ghi chú

01

1.003622.000.00.00.H20

Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội cấp xã

15 ngày làm việc

UBND xã

Không

Tải về

 

A2. THƯ VIỆN: 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG: 02 TTHC

TT

Mã số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Thời hạn

giải quyết

Địa điểm

thực hiện

Phí, lệ phí

Ghi chú

1

BS_VH01

(1.008.901)

Thủ tục thông báo thành lập thư viện đối với thư viện cộng đồng

15 ngày làm việc

UBND xã

Không

Tải về

2

BS_VH02

(1.008.902)

Thủ tục thông báo sáp nhập, hợp nhất, chia, tách thư viện đối với thư viện cộng đồng

15 ngày làm việc

UBND xã

Không

Tải về

 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH GIỮ NGUYÊN: 01 TTHC

TT

Mã số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Thời hạn

giải quyết

Địa điểm

thực hiện

Phí, lệ phí

Ghi chú

01

BS_VH03

(1.008.903)

Thủ tục thông báo chấm dứt hoạt động thư viện cộng đồng

15 ngày làm việc

UBND xã

Không

Tải về

 

A3. GIA ĐÌNH:

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH GIỮ NGUYÊN: 02 TTHC

TT

Mã số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Thời hạn

giải quyết

Địa điểm

thực hiện

Phí, lệ phí

Ghi chú

01

1.012084

Cấm tiếp xúc theo Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã

12 giờ kể từ khi Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã nhận được đề nghị cấm tiếp xúc.

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp xã.

Chưa quy định

Tải về

02

1.012085

Hủy bỏ Quyết định cấm tiếp xúc

12 giờ kể từ khi Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã nhận được đơn đề nghị hủy bỏ quyết định cấm tiếp xúc.

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp xã.

Chưa quy định

Tải về

 

B. THỂ DỤC THỂ THAO: 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH GIỮ NGUYÊN: 01 TTHC

TT

Mã số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Thời hạn

giải quyết

Địa điểm

thực hiện

Phí, lệ phí

Ghi chú

01

2.000794

Công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở

07 ngày làm việc

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp xã

Không

Tải về