Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi bổ sung và bãi bỏ trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch

Trang chủ Chuyên mục cải cách TTHC

Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi bổ sung và bãi bỏ trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch

Ngày 15/02/2024, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp đã ban hành Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp; đồng thời bãi bỏ Quyết định số 1343/QĐ-UBND-HC ngày 27/12/2023.

Quyết định được công bố gồm 125 thủ tục hành chính cấp tỉnh (trong đó có 03 thủ tục hành chính do Sở Giao thông vận tải thực hiện), 07 thủ tục hành chính cấp huyện và 07 thủ tục hành chính cấp xã. Theo đó, có 03 thủ tục hành chính mới được ban hành; 16 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ 04 thủ tục hành chính. Cụ thể:

- Thủ tục hành chính cấp tỉnh mới ban hành trong lĩnh vực Hợp tác quốc tế gồm 03 thủ tục: cấp, cấp lại và gia hạn Giấy chứng nhận thành lập và hoạt động của chi nhánh cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam.

- Thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung gồm: 12 thủ tục cấp tỉnh; 02 thủ tục cấp huyện và 02 thủ tục cấp xã:

+ Cấp tỉnh: Cấp giấy phép triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh tại Việt Nam; Cấp giấy phép đưa tác phẩm nhiếp ảnh từ Việt Nam ra nước ngoài triển lãm; thông báo thành lập và thông báo sáp nhập, hợp nhất, chia, tách thư viện đối với thư viện chuyên ngành ở cấp tỉnh, thư viện đại học là thư viện ngoài công lập và thư viện của tổ chức, cá nhân nước ngoài có phục vụ người Việt Nam; cấp, cấp lại, cấp đổi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa; cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch tại điểm; cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế; cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa; cấp đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế, thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa và cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch.

+ Cấp huyện: Thủ tục thông báo thành lập và thông báo sáp nhập, hợp nhất, chia, tách thư viện đối với thư viện thuộc cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục khác ngoài công lập và thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng.

+ Cấp xã: Thủ tục thông báo thành lập và thông báo sáp nhập, hợp nhất, chia, tách thư viện thư viện đối với thư viện cộng đồng.

- Thủ tục hành chính bãi bỏ gồm 02 thủ tục cấp huyện (Thủ tục xét tặng danh hiệu Khu dân cư văn hóa hàng năm; Thủ tục xét tặng Giấy khen Khu dân cư văn hóa) và 02 thủ tục cấp xã (Thủ tục xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa hàng năm; Thủ tục xét tặng Giấy khen Gia đình văn hóa).

Đồng thời, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham mưu UBND Tỉnh Tờ trình công bố 03 thủ tục hành chính nội bộ mới ban hành trong hệ thống hành chính nhà nước lĩnh vực Văn hóa: 01 thủ tục cấp tỉnh (Thủ tục xét tặng danh hiệu “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu”), 01 thủ tục cấp huyện (Thủ tục xét tặng danh hiệu “Thôn, tổ dân phố văn hóa”) và 01 thủ tục thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã (Thủ tục xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”).

Quyết định số 139/QĐ-UBND-HC, danh mục thủ tục hành chính kèm theo được đăng tại trên Trang tin điện tử Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, chuyên mục “Thủ tục hành chính” (địa chỉ: https://svhttdl.dongthap.gov.vn).    

 

Tin: Hiền Trang, ảnh: internet