Xuất bản thông tin

Danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, cấp xã

Trang chủ Thủ tục hành chính

Danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, cấp xã

Danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, cấp xã 

Theo Quyết định 733/QĐ-UBND-HC ngày 14/6/2021 của UBND Tỉnh

PHẦN I: DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP HUYỆN

I. LĨNH VỰC VĂN HÓA

1. Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành (3 TTHC)

STT

Tên thủ tục hành chính

Thời hạn

giải quyết

Địa điểm

thực hiện

Phí, lệ phí

Ghi chú

1

Thủ tục thông báo thành lập đối với thư viện thuộc cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục khác ngoài công lập và thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng

15 ngày làm việc

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện.

Không

Tải về

2

Thủ tục thông báo sáp nhập, hợp nhất, chia, tách thư viện đối với thư viện thuộc cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục khác ngoài công lập, thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng.

15 ngày làm việc

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện.

Không

Tải về

3

Thủ tục thông báo chấm dứt hoạt động thư viện đối với thư viện thuộc cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục khác ngoài công lập, thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng.

15 ngày làm việc

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện.

Không

Tải về

2. Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung (02 TTHC)

STT

Mã số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Thời hạn

giải quyết

Địa điểm

thực hiện

Phí, lệ phí

Ghi chú

1

1.001029.000.00.00.H20

Cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke

05 ngày làm việc

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện.

Thông tư số 01/2021/TT-BTC ngày 07/01/2021 Bộ Tài chính

Tải về

2

1.000831.000.00.00.H20

Cấp Giấy phép điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke

04 ngày làm việc

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện.

Thông tư số 01/2021/TT-BTC ngày 07/01/2021 Bộ Tài chính

Tải về

3. Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ

STT

Mã số hồ sơ TTHC (nếu có)

Tên thủ tục hành chính

Tên VBQPPL quy định việc bãi bỏ TTHC

Lĩnh vực

1

1.001723.000.00.00.H20

Thủ tục đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 1.000 bản đến dưới 2.000 bản

Luật Thư viện số 46/2019/QH14 ngày 21 tháng 11 năm 2019. Có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2020

Thư viện

II. LĨNH VỰC DI SẢN VĂN HÓA  (02 THŨ TỤC HÀNH CHÍNH)

1. Danh mục thủ tục hành chính giữ nguyên (02 TTHC)

STT

Mã số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Thời hạn

giải quyết

Địa điểm

thực hiện

Phí, lệ phí (nếu có)

Ghi chú

1

1.003645.000.00.00.H20

Thủ tục đăng ký tổ chức lễ hội

20 ngày

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện.

Không có

Tải về

2

1.003635.000.00.00.H20

Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội

15 ngày

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện.

Không có

Tải về

III. LĨNH VỰC GIA ĐÌNH (13 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH)

1. Danh mục thủ tục hành chính giữ nguyên (13 TTHC)

STT

Mã số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Thời hạn

giải quyết

Địa điểm

thực hiện

Phí, lệ phí (nếu có)

Ghi chú

1

2.000440.000.00.00.H20

Thủ tục xét tặng danh hiệu Khu dân cư văn hóa hàng năm (Ấp văn hóa nông thôn mới, Khóm văn minh đô thị)

05 ngày làm việc

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện.

Không

Tải về

2

1.000933.000.00.00.H20

Thủ tục xét tặng Giấy khen Khu dân cư văn hóa (Ấp văn hóa nông thôn mới, Khóm văn minh đô thị) (đạt 05 năm liên tục)

08 ngày làm việc

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện.

Không

Tải về

3

1.004646.000.00.00.H20

Thủ tục công nhận lần đầu “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”

08 ngày làm việc

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện.

Không

Tải về

4

1.004644.000.00.00.H20

Thủ tục công nhận lại “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”

08 ngày làm việc

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện.

Không

Tải về

5

1.004634.000.00.00.H20

Thủ tục công nhận lần đầu “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”

08 ngày làm việc

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện.

Không

Tải về

6

1.004622.000.00.00.H20

Thủ tục công nhận lại “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”

08

ngày làm việc

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện.

Không

Tải về

7

1.004648.000.00.00.H20

Thủ tục công nhận lần đầu “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”

10 ngày làm việc

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện.

Không

Tải về

8

1.003243.000.00.00.H20

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình

30 ngày làm việc

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện.

Không

Tải về

9

1.003185.000.00.00.H20

Thủ tục đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình

20 ngày làm việc

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện.

Không

Tải về

10

1.003226.000.00.00.H20

Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình

15 ngày làm việc

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện.

Không

Tải về

11

1.003140.000.00.00.H20

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình

30 ngày làm việc

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện.

Không

Tải về

12

1.001874.000.00.00.H20

Thủ tục đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình

20 ngày làm việc

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện.

Không

Tải về

13

1.003103.000.00.00.H20

Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình

15 ngày làm việc

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện.

Không

Tải về

PHẦN II DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP XÃ

I. LĨNH VỰC VĂN HÓA

1. Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành (03 TTHC)

STT

Tên thủ tục hành chính

Thời hạn

giải quyết

Địa điểm

thực hiện

Phí, lệ phí

Ghi chú

1

Thủ tục thông báo thành lập thư viện đối với thư viện cộng đồng

15 ngày làm việc

UBND xã

Không

Tải về

2

Thủ tục thông báo sáp nhập, hợp nhất, chia, tách thư viện đối với thư viện cộng đồng

15 ngày làm việc

UBND xã

Không

Tải về

3

Thủ tục thông báo chấm dứt hoạt động thư viện cộng đồng

15 ngày làm việc

UBND xã

Không

Tải về

2. Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ

STT

Mã số hồ sơ TTHC   (nếu có)

Tên thủ tục hành chính

Tên VBQPPL quy định việc bãi bỏ TTHC

1

1.005440.000.00.00.H20

Thủ tục đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 500 bản đến dưới 1.000 bản

Luật Thư viện số 46/2019/QH14 ngày 21 tháng 11 năm 2019. Có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2020

II. LĨNH VỰC DI SẢN VĂN HÓA (01 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH)

1. Danh mục thủ tục hành chính giữ nguyên

STT

Mã số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Thời hạn

giải quyết

Địa điểm

thực hiện

Phí, lệ phí

Ghi chú

01

1.003622.000.00.00.H20

Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội

15 ngày làm việc

UBND xã

Không

Tải về

III. LĨNH VỰC GIA ĐÌNH (02 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH)

1. Danh mục thủ tục hành chính giữ nguyên

STT

Mã số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Thời hạn

giải quyết

Địa điểm

thực hiện

Phí, lệ phí

Ghi chú

01

1.000954.000.00.00.H20

Thủ tục xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa hàng năm

07 ngày làm việc

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp xã.

Không

Tải về

02

1.001120.000.00.00.H20

Thủ tục xét tặng Giấy khen Gia đình văn hóa

07 ngày làm việc

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp xã.

Không

Tải về

IV. LĨNH VỰC THỂ DỤC THỂ THAO

1. Danh mục thủ tục hành chính giữ nguyên

STT

Mã số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Thời hạn

giải quyết

Địa điểm

thực hiện2

Phí, lệ phí

Ghi chú

01

BVH-DTP-278881

Công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở

07 ngày làm việc

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp xã

Không

Tải về