Công bố danh mục thủ tủc hành chính và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở VHTTDL, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Đồng Tháp

Trang chủ Chuyên mục cải cách TTHC

Công bố danh mục thủ tủc hành chính và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở VHTTDL, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Đồng Tháp

Ngày 18/5/2022, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp đã ban hành Quyết định Công bố danh mục thủ tủc hành chính và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp; đồng thời bãi bỏ Quyết định số 1413/QĐ-UBND-HC ngày 15/9/2021.

Quyết định được công bố gồm 118 thủ tục hành chính cấp tỉnh (trong đó có 23 thủ tục hành chính liên thông ngang); cấp huyện có 20 thủ tục hành chính; cấp xã có 07 thủ tục hành chính.

Theo Quyết định, thủ tục hành chính được bãi bỏ 04 thủ tục hành chính cấp tỉnh gồm: 03 thủ tục hành chính lĩnh vực văn hóa, 01 thủ tục hành chính lĩnh vực du lịch.

Quyết định, danh mục thủ tục hành chính kèm theo được đăng tại trên Trang tin điện tử Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, chuyên mục “Thủ tục hành chính” (địa chỉ: https://svhttdl.dongthap.gov.vn).

Xem chi tiết Quyết định tại đây.                                       

Ban Biên tập Sở VHTTDL