Xuất bản thông tin

null Các văn bản hợp nhất của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2022

Nội dung:

1. Văn bản hợp nhất Nghị định 129/2021/NĐ-CP và Nghị định số 131/2013/NĐ-CP

Thông tin văn bản: số 380/VBHN-BVHTTDL ngày ban hành 09/02/2022 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Trích yếu: Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giá, quyền liên quan.

Tải văn bản tại đây.

2. Văn bản hợp nhất Nghị định số 129/2021/NĐ-CP và Nghị định số 45/2019/NĐ-CP

Thông tin văn bản: số 363/VBHN-BVHTTDL ngày ban hành 08/02/2022 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Trích yếu: Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch.

Tải văn bản tại đây.

3. Văn bản hợp nhất Nghị định số 129/2021/NĐ-CP và Nghị định số 46/2019/NĐ-CP

Thông tin văn bản: số 364/VBHN-BVHTTDL ngày ban hành 08/02/2022 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Trích yếu: Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thể thao

Tải văn bản tại đây.

4. Văn bản hợp nhất Nghị định số 129/2021/NĐ-CP và Nghị định số 38/2021/NĐ-CP

Thông tin văn bản: số 381/VBHN-BVHTTDL ngày ban hành 09/02/2022 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Trích yếu: Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo

Tải văn bản tại đây.

Minh Phúc