Xuất bản thông tin

null THỐNG KÊ CÁC VĂN BẢN CHỈ ĐẠO, TRIỂN KHAI TỔ CHỨC ĐẠI HỘI TDTT CÁC CẤP TỈNH ĐỒNG THÁP LẦN THỨ IX NĂM 2022

Nội dung:

I. BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

TT

Số/ ký hiệu

Ngày văn bản

Cơ quan ban hành

Nội dung văn bản

1

2535/HD-BVHTTDL

09/7/2020

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao (TDTT) các cấp tiến tới Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022.

2

3862/HD-BVHTTDL

18/10/2021

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Hướng dẫn tạm thời việc thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành quy định “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch.

3

1520/TCTDTT-TDTTQC

05/11/2021

Tổng cục TDTT

Điều chỉnh thời gian Đại hội TDTT các cấp.

II. UBND TỈNH

TT

Số/ ký hiệu

Ngày văn bản

Cơ quan ban hành

Nội dung văn bản

1

196/KH-UBND

19/8/2020

UBND Tỉnh

Kế hoạch tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao các cấp tiến tới Đại hội TDTT tỉnh Đồng Tháp lần thứ IX năm 2022

2

98/QĐ-UBND-TL

01/10/2021

Quyết định của UBND Tỉnh v/v Thành lập Ban Chỉ đạo Đại hội Thể dục Thể thao các cấp và Ban Tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Đồng Tháp lần thứ IX năm 2022

3

451/UBND-THVX

08/10/2020

Đồng ý chọn biểu trưng Đại hội Thể dục thể thao Tỉnh lần thứ IX năm 2022

4

475/UBND-THVX

02/11/2020

về việc phê duyệt danh sách thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Đại hội TDTT tỉnh Đồng Tháp lần thứ IX

năm 2022

5

01/QĐ-BTC

04/01/2021

BTC

Quyết định về việc thành lập các Tiểu ban Đại hội TDTT tỉnh Đồng Tháp lần thứ IX năm 2022 (Tiểu ban Tuyên truyền, Tiểu ban Chuyên môn, Tiểu ban An ninh)

6

32/UBND-THVX

20/01/2021

UBND Tỉnh

Ban hành Điều lệ Đại hội Thể dục thể thao Tỉnh lần thứ IX năm 2022 (Giao Sở VHTTDL ban hành Điều lệ Đại hội TDTT lần thứ IX năm 2022

7

599/UBND-THVX

15/10/2021

UBND Tỉnh

Chấp thuận cho điều chỉnh thời gian tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp và Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Đồng Tháp lần thứ IX năm 2022.

8

1736/VPUBND-THVX

04/11/2021

VPUBND Tỉnh

Tiêu chí đánh giá an toàn phòng chống dịch COVID-19 trong hoạt động TDTT

9

02/QĐ-UBND-TL

12/01/2022

UBND Tỉnh

Quyết định của UBND Tỉnh v/v Thay thế, bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Đồng Tháp lần thứ IX năm 2022.

10

05/QĐ-BTC

18/01/2022

BTC

Thay thế, bổ sung thành viên các Tiểu ban thuộc Ban Tổ chức Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Đồng Tháp lần thứ IX năm 2022

III. SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

TT

Số/ ký hiệu

Ngày văn bản

Cơ quan ban hành

Tên, trích yếu nội dung văn bản

1

2133/SVHTTDL-QLTDTT

21/8/2020

Sở VHTTDL

Về việc triển khai Kế hoạch tổ chức Đại hội TDTT các cấp tỉnh Đồng Tháp

2

2644/TB-SVHTTDL

13/10/2020

Thông báo về việc Công bố biểu trưng Đại hội TDTT tỉnh Đồng Tháp lần thứ IX năm 2022

3

2902/BCĐ-QLTDTT

 09/11/2020

Báo cáo tiến độ thực hiện kế hoạch tổ chức Đại hội TDTT các cấp

4

3279/KH-SVHTTDL

14/12/2020

KH Mở lớp Hướng dẫn tổ chức Đại hội Thể dục thể thao cơ sở tỉnh Đồng Tháp năm 2020

5

165/HD-SVHTTDL

20/01/2021

Hướng dẫn tổ chức Đại hội TDTT các cấp tỉnh Đồng Tháp

6

185/SVHTTDL-QLTDTT

22/01/2021

Báo cáo tiến độ thực hiện kế hoạch tổ chức Đại hội TDTT các cấp đến tháng 01/2021

7

132/QĐ-SVHTTDL

22/01/2021

Ban hành Điều lệ Đại hội TDTT Tỉnh lần thứ IX năm 2022

8

402/SVHTTDL-QLTDTT

24/02/2021

Về việc điều chỉnh thời gian tổ chức Đại hội TDTT cấp xã

9

563/KH-SVHTTDL

16/3/2021

Kiểm tra, hướng dẫn tổ chức Đại hội TDTT cấp xã và tham dự Đại hội điểm.

10

600/TB-SVHTDL

23/3/2021

Điều chỉnh, bổ sung lịch tổ chức Đại hội TDTT cấp xã.

11

789/SVHTTDL-QLTDTT

08/4/2021

Báo cáo tình hình tổ chức Đại hội TDTT cấp xã đến ngày 31/3/2021

12

1911/SVHTTDL-QLTDTT

18/8/2021

Báo cáo công tác tổ chức Đại hội TDTT và đề xuất xuất phương án tổ chức trong thời gian tới.

13

2072/BC-SVHTTDL

08/9/2021

Báo cáo công tác tổ chức Đại hội TDTT các cấp tiến tới Đại hội TDTT Tỉnh lần thứ IX năm 2022.

14

2304/TTr-SVHTTDL

07/10/2021

Về việc điều chỉnh thời gian tổ chức Đại hội TDTT các cấp và Đại hội TDTT tỉnh Đồng Tháp lần thứ IX năm 2022

15

2408/TB-SVHTTDL

20/10/2021

Thông báo điều chỉnh thời gian tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao các cấp tỉnh Đồng Tháp

16

2720/SVHTTDL-QLTDTT

18/11/2021

Hướng dẫn tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” đối với việc tập luyện TDTT

17

2894/HD-SVHTTDL

03/12/2021

Hướng dẫn tạm thời tổ chức biểu diễn, thi đấu và Đại hội TDTT các cấp “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

18

2980/SVHTTDL-QLTDTT

10/12/2021

Ủy nhiệm đăng cai tổ chức các môn thể thao tại Đại hội TDTT tỉnh Đồng Tháp lần thứ IX năm 2022

19

52/SVHTTDL-QLTDTT

10/01/22

Quy mô và hình thức tổ chức Đại hội TDTT các cấp trong điều kiện “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”

20

278/SVHTTDL-QLTDTT

09/2/2022

Tăng cường chỉ đạo hoàn thành tiến độ tổ chức Đại hội TDTT các cấp “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

IV. UBND HUYỆN, THÀNH PHỐ

TT

Số, ký hiệu

ngày văn bản

Ngày đến

Sở VHTTDL

Cơ quan ban bành

Tên văn bản

1

189/KH-UBND, ngày 28/9/2020

28/8/2020

UBND huyện Hồng Ngự

Kế hoạch tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao cấp xã và tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao huyện Hồng Ngự lần thứ IX năm 2021

2

215/KH-UBND, ngày 15/9/2020

15/9/2020

UBND huyện Châu Thành

Kế hoạch tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao cấp cơ sở và Đại hội Thể dục Thể thao huyện Châu Thành lần thứ IX năm 2022

3

187/KH-UBND, ngày 30/9/2020

30/9/2020

UBND huyện Tân Hồng

Kế hoạch tổ chức Đại hội Thể dục, Thể thao cấp xã, thị trấn tiến tới Đại hội Thể dục, Thể thao huyện Tân Hồng lần thứ VIII năm 2022 và tham dự Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Đồng Tháp lần thứ IX năm 2022

4

159/KH-UBND,

ngày 01/10/2020

01/10/2020

UBND huyện Lấp Vò

Kế hoạch tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao cấp cơ sở tiến tới Đại hội Thể dục Thể thao huyện Lấp Vò lần thứ IX năm 2022

5

174/KH-UBND, ngày 06/10/2020

06/10/2020

UBND huyện Tam Nông

Kế hoạch tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao cơ sở tiến tới Đại hội Thể dục Thể thao huyện Tam Nông lần thứ IX năm 2021

6

210/KH-UBND, ngày 12/10/2020

12/10/2020

UBND TP Cao Lãnh

Kế hoạch tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao cấp cơ sở và Đại hội Thể dục Thể thao thành phố Cao Lãnh lần thứ IX năm 2022

7

167/KH-UBND, ngày 19/10/2020

19/10/2020

UBND huyện Cao Lãnh

Kế hoạch tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao cấp cơ sở tiến tới Đại hội Thể dục thể thao cấp Huyện, Tỉnh lần thứ IX năm 2021 - 2022

8

4342/KH-UBND, ngày 03/11/2020

03/11/2020

UBND huyện Tháp Mười

Kế hoạch tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao cơ sở tiến tới Đại hội Thể dục Thể thao huyện Tháp Mười lần thứ IX năm 2021

9

137/KH-UBND, ngày 03/11/2020

03/11/2020

UBND TP
Sa Đéc

Kế hoạch tổ chức Đại hội TDTT xã, phường năm 2021 và Đại hội TDTT thành phố Sa Đéc lần thứ IX năm 2022

10

-135/KH-UBND ngày 29/9/2020.

-05/KH-UBND ngày 08/01/2021

-12/11/2020

-08/01/2021

UBND huyện Lai Vung

- Kế hoạch tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao cơ sở tiến tới Đại hội Thể dục Thể thao huyện Lai Vung lần thứ VIII năm 2021.

- Kế hoạch tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao huyện Lai Vung lần thứ VIII-2021

11

116/KH-UBND ngày 16/11/2020

16/11/2020

UBND TP Hồng Ngự

Kế hoạch tổ chức Đại hội TDTT xã, phường tiến tới Đại hội TDTT thành phố Hồng Ngự lần thứ IV năm 2021

12

216/KH-UBND ngày 02/12/2020

02/12/2020

UBND huyện Thanh Bình

Kế hoạch tổ chức Đại hội TDTT cấp và Đại hội TDTT huyện Thanh Bình lần thứ IX năm 2021