Xuất bản thông tin

null Thông tư 13/2019/TT-BVHTTD - Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch

Nội dung:
Trích yếu: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch

Ngày: 25/11/2019

Người ký: Nguyễn Ngọc Thiện

Tải về: thông tư 13/2019/TT-BVHTTDL