Xuất bản thông tin

null Thông tư số 24/2020/TT-BCA ngày 10/3/2020 của Bộ Công an về ban hành biểu mẫu sử dụng trong công tác bảo vệ bí mật nhà nước

Nội dung:

Người ký: Đại tướng Tô Lâm

Tải về Thông tư số 24/2020/TT-BCA