Xuất bản thông tin

null Theo dõi văn bản năm 2021

Nội dung:

TT

Tên VB

Nội dung

Cơ quan

ban hành

Ngày ban hành

01

Thông tư số 10/2021/TT-BVHTTDL

Thông tư Hướng dẫn thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Văn hóa tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

28/09/2021

02

Thông tư số 09/2021/TT-BVHTTDL

Thông tư Hướng dẫn thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của thư viện công cộng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

22/09/2021

03

Thông tư số 07/2021/TT-BVHTTDL

Quy định về tập huấn chuyên môn thể thao đối với người hướng dẫn tập luyện thể thao

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

08/09/2021

04

Thông tư số 06/2021/TT-BVHTTDL

Quy định tiêu chuẩn phong đẳng cấp vận động viên thể thao thành tích cao

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

22/07/2021

05

Thông tư số 05/2021/TT-BVHTTDL

Quy định tiêu chuẩn, định mức trang thiết bị tập huấn, thi đấu thể thao cho vận động viên, huấn luyện viên đội tuyển quốc gia

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

25/06/2021

06

Thông tư số 04/2021/TT-BVHTTDL

Quy định một số nội dung về giám định tư pháp trong lĩnh vực văn hóa

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

08/06/2021

07

Thông tư số 03/2021/TT-BVHTTDL

Bổ sung một số điều của các Thông tư quy định quy trình giám định tư pháp trong lĩnh vực văn hóa

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

01/06/2021

08

Thông tư số 11/2021/TT-BVHTTDL  

Quy định Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành văn hóa, thể thao và du lịch

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

01/01/2022

09

Thông tư số 09/2021/TT-BVHTTDL

Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của thư viện công cộng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

01/12/2021

10

Thông tư số 08/2021/TT-BVHTTDL

Thông tư của Bộ VHTTDL v/v Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch thuộc UBND cấp tỉnh; Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc UBND cấp huyện.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

01/11/2021

11

Thông tư số 07/2021/TT-BVHTTDL

Quy định về tập huấn chuyên môn thể thao đối với người hướng dẫn tập luyện thể thao (Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/12/2021; 28 Điều kèm theo trong TT hết hiệu lực kể từ ngày TT này có hiệu lực)

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

01/12/2021