Xuất bản thông tin

null Ý nghĩa việc giáo dục truyền thống Trường Chính trị thông qua biên soạn lịch sử trường

Tin tức Tin tức - Sự kiện

Ý nghĩa việc giáo dục truyền thống Trường Chính trị thông qua biên soạn lịch sử trường

                                                Nguyễn Thị Duyên
Phòng QLĐT & NCKH

       Thực hiện Quyết định số 88/QĐ-TW ngày 05/9/1994 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “Về việc thành lập Trường Chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương”; Hướng dẫn số 07-HD/TW ngày 28/7/1995 của Ban Tổ chức Trung ương về “Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 88-QĐ-TW”; Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 06/01/1995 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất chủ trương hợp nhất Trường Đảng, Trường Hành chính và các Trường Đoàn thể thành Trường Chính trị tỉnh Đồng Tháp. Nhằm tập trung thống nhất và tiếp tục nâng cao hiệu quả đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức trong hệ thống chính trị đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn cách mạng mới, Trường Chính trị Đồng Tháp được thành lập theo Quyết định số 04/QĐ-UB ngày 16/01/1995 của UBND tỉnh Đồng Tháp.

Hoạt động của Trường Chính trị hiện nay gắn liền với nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; về lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; tuyên truyền, giáo dục về quan điểm, đường lối, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước và một số lĩnh vực khác.

Với bề dày lịch sử hình thành và phát triển, trải qua nhiều khó khăn từ những ngày đầu thành lập, đến nay Trường Chính trị tỉnh đã đạt nhiều thành tựu quan trọng mà Đảng và Nhà nước giao phó, đảm bảo sứ mệnh là “cái nôi” đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực tỉnh nhà.

            Trước đây, việc nghiên cứu về lịch sử Trường Chính trị tỉnh Đồng Tháp chỉ dừng lại ở việc biên soạn tài liệu Sơ thảo biên niên sử Trường Chính trị giai đoạn 1955 -1995, các bài báo hay các tài liệu lịch sử có tính khái quát chung nằm trong các tài liệu lịch sử về vùng đất Nam Bộ. Đến năm 2015 công trình nghiên cứu khoa học Lịch sử Trường Chính trị tỉnh Đồng Tháp được xuất bản thành sách. Quyển sách góp phần cung cấp những hiểu biết về bối cảnh lịch sử và sự hình thành Trường, khẳng định sự ra đời của Trường là một tất yếu khách quan và nhiều nội dung quan trọng khác. 

Vậy bên soạn Lịch sử Trường Chính trị có ý nghĩa như thế nào? Ý nghĩa đầu tiên chúng ta nhận thấy rõ nhất đó là giúp bổ sung thêm nguồn tư liệu vào thư viện Trường, kho lưu trữ lịch sử địa phương. Không chỉ đảng viên và quần chúng trong Trường có thể tìm đọc, nghiên cứu mà những người quan tâm về Trường cũng có thể tìm hiểu.

Giúp đảng viên và quần chúng ở Trường Chính trị hiểu rõ lịch sử Trường, các giai đoạn phát triển, giúp hình thành lòng tự hào và tích cực cống hiến, góp phần đưa Trường ngày càng phát triển, xứng đáng là cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh nhà.

Giúp các học viên khi tham gia học tập tại Trường có dịp ôn lại những truyền thống vẻ vang, những cột mốc đáng nhớ của Trường Chính trị nói riêng, tỉnh Đồng Tháp nói chung. Qua đó, thấy phấn khởi, tin tưởng, tự hào khi được học tập và rèn luyện dưới ngôi Trường với bề dày lịch sử.

Nghiên cứu, tìm hiểu Lịch sử Trường Chính trị góp phần giáo dục lý tưởng cách mạng cho các cán bộ, đảng viên qua việc tìm hiểu các giai đoạn hình thành Trường. Tăng cường tinh thần lao động, siêng năng học tập, đoàn kết yêu thương, giúp đỡ nhau giữa các đảng viên, quần chúng trong Chi bộ, trong cơ quan.

Bên cạnh đó, thông qua các hoạt động tuyên truyền, giáo dục về lịch sử Trường, khuyến khích cán bộ, đảng viên, viên chức không ngừng học tập, rèn luyện bản lĩnh chính trị, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, xứng đáng là cán bộ, đảng viên, viên chức của Trường Chính trị Tỉnh.  

Đánh giá chung lại, chúng ta có thể khẳng định rằng việc biên soạn lịch sử Trường Chính trị có ý nghĩa rất quan trọng trong việc giáo dục truyền thống cơ quan, đơn vị, việc giáo dục không chỉ dừng lại với các đảng viên và quần chúng nhà trường mà còn có ý nghĩa đến những học viên tham gia học tập tại Trường.

Trong cuộc sống, điều hay nhất, quí nhất là chúng ta phải biết rõ mục tiêu chúng ta đang phấn đấu cho cái gì, mục đích nào, tại sao? Nếu chúng ta được học tập, làm việc trong môi trường Trường Chính trị, một ngôi trường có lịch sử hình thành đến đã 65 năm (1995-2020), dù bao gian khổ, khó khăn vẫn luôn luôn vượt khó, vươn lên mở những lớp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cho tỉnh nhà từ trong kháng chiến cho đến ngày độc lập. Một ngôi trường luôn luôn được sự quan tâm lãnh đạo, đầu tư của Thường trực, Thường vụ Tỉnh ủy qua bao nhiệm kỳ, đã góp phần quan trọng trong sự nghiệp xây dựng, kiến thiết tỉnh nhả cho đến kết quả như ngày hôm nay. Một đơn vị có thành tích đáng tự hào như vậy, nếu chúng ta được góp phần nhỏ bé vào đó thì vinh dự còn gì bằng.