Xuất bản thông tin

null Một số quy định mới đối với công chức, viên chức có hiệu lực từ tháng 6 năm 2022

Tin tức Tin tức - Sự kiện

Một số quy định mới đối với công chức, viên chức có hiệu lực từ tháng 6 năm 2022

Nguyễn Thanh Tuấn

Khoa Nhà nước và Pháp luật

 

Trong tháng 6 năm 2022 nhiều chính sách mới sẽ có hiệu lực thi hành, một trong số đó đáng lưu ý là những quy định đối với công chức, viên chức sẽ có hiệu lực từ tháng 6 năm 2022. Cụ thể:

          1. Bỏ chứng chỉ ngoại ngữ, tin học cho bác sĩ

          Theo đó, tại Thông tư số 03/2022/TT-BYT ngày 26 tháng 4 năm 2022 của Bộ Y tế về sửa đổi, bổ sung một số quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế, kể từ ngày 10/6/2022 sẽ không còn quy định yêu cầu về chứng chỉ ngoại ngữ, tin học trong tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế. Nếu như các chức danh Bác sĩ cao cấp (hạng I), Bác sĩ chính (hạng II), Bác sĩ hạng 3 theo Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27 tháng 5 năm 2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ về Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sĩ, bác sĩ y học dự phòng, y sĩ đều có quy định về tiêu chuẩn ngoại ngữ và tin học tối thiểu (Ví dụ: Bác sĩ cao cấp: ngoại ngữ bậc 4 (B2) trở lên, tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản; Bác sĩ chính: có chứng chỉ ngoại ngữ bậc 3 (B1) trở lên, tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản; Bác sĩ hạng 3: ngoại ngữ bậc 2 (A2) trở lên, tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản) thì hiện nay đã không còn quy định về yêu cầu này.

          Cụ thể, tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng đối với bác sĩ cao cấp (hạng I) bao gồm: tốt nghiệp bác sĩ chuyên khoa cấp II hoặc tiến sĩ nhóm ngành Y học (trừ ngành y học dự phòng); bác sĩ chuyên khoa cấp II và tiến sĩ ngành Răng – Hàm – Mặt; Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sĩ hoặc có chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (dùng cho các hạng chức danh bác sĩ).

          Đối với bác sĩ chính (hạng II) thì yêu cầu tốt nghiệp bác sĩ chuyên khoa cấp I hoặc thạc sĩ trở lên nhóm ngành Y học (trừ ngành y học dự phòng); bác sĩ chuyên khoa cấp I hoặc thạc sĩ trở lên ngành Răng – Hàm – Mặt; Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sĩ hoặc có chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (dùng cho các hạng chức danh bác sĩ).

          Đối với bác sĩ hạng III thì yêu cầu tốt nghiệp bác sĩ nhóm ngành Y học (trừ ngành Y học dự phòng); bác sĩ Răng – Hàm – Mặt; Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sĩ hoặc có chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (dùng cho các hạng chức danh bác sĩ).

          Như vậy, thời điểm Thông tư 03/2022/TT-BYT chính thức có hiệu lực, các chức danh bác sĩ không còn yêu cầu phải có các chứng chỉ ngoại ngữ, tin học. Tuy nhiên, dù không yêu cầu cụ thể về chứng chỉ nhưng các bác sĩ cần phải có kỹ năng sử dụng tin học cơ bản và sử dụng ngoại ngữ hay tiếng dân tộc thiểu số phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm được tuyển dụng.

          2. Các vị trí công tác thuộc lĩnh vực tổ chức cán bộ phải thực hiện định kỳ chuyển đổi

          Theo đó, Thông tư số 03/2022/TT-BNV ngày 12 tháng 3 năm 2022 của Bộ Nội vụ về quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc thuộc lĩnh vực tổ chức cán bộ ở địa phương, kể từ ngày 01/6/2022, 08 vị trí công tác tổ chức cán bộ ở địa phương phải thay đổi định kỳ. Cụ thể:

          1. Thẩm định nhân sự để trình cấp có thẩm quyền bổ nhiệm, điều động, luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

          2. Tổ chức tuyển dụng công chức, viên chức; thi nâng ngạch công chức, viên chức; thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức.

          3. Thẩm định hồ sơ để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt về tổ chức bộ máy, biên chế.

          4. Thẩm định các đề án thành lập mới, sắp xếp lại các cơ quan, tổ chức, đơn vị và doanh nghiệp nhà nước, tổ chức phi chính phủ, hội nghề nghiệp.

          5. Thẩm định hồ sơ đề nghị thành lập mới, nhập, chia, điều chỉnh địa giới hành chính các cấp.

          6. Thẩm định hồ sơ để trình cấp có thẩm quyền quyết định các hình thức thi đua, khen thưởng, kỷ luật.

          7. Phân bổ chỉ tiêu, ngân sách đào tạo.

          8. Quản lý, thực hiện chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

          Thông tư cũng quy định rõ về thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc nêu trên là từ đủ 03 năm đến 05 năm.

          3. Thành viên gia đình của lãnh sự danh dự không được ưu đãi, miễn trừ

          Bên cạnh hai chính sách nói trên, Nghị định số 26/2022/NĐ-CP ngày 14 tháng 4 năm 2022 của Chính phủ về viên chức Lãnh sự danh dự nước ngoài tại Việt Nam cũng có những quy định mới đáng lưu ý. Cụ thể, tại Điều 16, Nghị định số 26/2022/NĐ-CP quy định về quyền ưu đãi, miễn trừ của Lãnh sự danh dự quy định như sau:

+ Được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ như được hưởng quyền bất khả xâm phạm về thân thể trừ trường hợp phạm tội nghiêm trọng, được miễn trừ xét xử về hình sự trừ khi phạm tội nghiêm trọng, được miễn thuế, lệ phí trừ thuế gián thu, thuế, lệ phí thừa kế, chuyển nhượng tài sản.

+ Không được sử dụng giao thông viên ngoại giao, lãnh sự, túi ngoại giao, lãnh sự; điện mật mã để liên hệ với cơ quan đại diện ngoại giao, lãnh sự của nước hoặc Chính phủ của nước cử lãnh sự danh dự.

+ Được thông báo cho nước cử lãnh sự danh dự khi bị bắt, tạm giữ, tạm giam hoặc truy tố; không phải cung cấp chứng cứ liên quan đến chức năng lãnh sự, quyền miễn trừ xét xử khi thực hiện chức năng lãnh sự của mình.

+ Thành viên gia đình của lãnh sự danh dự không được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 6 năm 2022./.