Xuất bản thông tin

null Quy Chế Quản lý đào tạo Trung cấp lý luận chính trị- hành chính (ban hành kèm theo Quyết định 2252-QĐ/HVCTQG ngày 02/5/2019 của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh)

Quy chế Chi tiết bài viết

Quy Chế Quản lý đào tạo Trung cấp lý luận chính trị- hành chính (ban hành kèm theo Quyết định 2252-QĐ/HVCTQG ngày 02/5/2019 của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh)

Có thể bạn quan tâm