Xuất bản thông tin

null Trường Chính trị tổ chức Lễ tổng kết trao giải “Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch năm 2022”

Tin tức Tin tức - Sự kiện

Trường Chính trị tổ chức Lễ tổng kết trao giải “Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch năm 2022”

 

Nhằm tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên và học viên, tiếp tục phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện lực lượng tham gia đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch; cung cấp luận cứ khoa học và hình thành nguồn bài viết phong phú, có chất lượng, phục vụ trực tiếp công tác tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ, tuyên truyền đường lối, quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là Văn kiện Đại hội XIII của Đảng và các Nghị quyết Hội nghị Trung ương khoá XIII.

Trường Chính trị tỉnh Đồng Tháp đã xây dựng và triển khai Kế hoạch số 125-KH/TCT ngày 14/4/2022 về việc tổ chức cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch năm 2022. Sau hơn 4 tháng phát động, Cuộc thi có sự tham gia đông đảo của giảng viên, học viên các lớp trung cấp lý luận chính trị tham gia. Ban Tổ chức Cuộc thi đã nhận được hơn 78 tác phẩm dự thi và đủ điều kiện chấm giải.

Chiều nay, Trường Chính trị long trọng Tổ chức Lễ tổng kết trao giải “Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch năm 2022”.

Lãnh đạo nhà trường và các tác giả đạt giải

Dự Lễ trao giải có TS. Nguyễn Phước Dũng, TUV, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng, các đồng chí trong Ban Giám hiệu, Trưởng, Phó các phòng khoa, giảng viên; học viên lớp Trung cấp lý luận chính trị, hệ tập trung khóa 54, 55; đại diện học viên các lớp Trung cấp lý luận chính trị, hệ không tập trung khóa 169, 172.

Ban Tổ chức cuộc thi đã thông qua báo cáo tổng kết, đánh giá. Theo đó, hầu hết các tác phẩm dự thi đã bám sát đề tài và cơ bản đáp ứng khá tốt các yêu cầu về tiêu chí, thể lệ Cuộc thi đề ra. Nhiều tác phẩm thể hiện rõ tính phát hiện, tính thời sự, đề cập những vấn đề mới trong thực hiện nhiệm vụ đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Nhiều tác phẩm được đầu tư công phu cả về nội dung và hình thức, thể hiện tư duy chính trị sắc bén, trí tuệ, sự nhiệt huyết và trách nhiệm của tác giả đối với công tác xây dựng Đảng và sự nghiệp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Cuộc thi bước đầu cụ thể hóa việc quán triệt, tuyên truyền nâng cao nhận thức trong thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị ngày 22/10/2018 về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”.

ThS.Võ Thị Thủy, Phó Hiệu trưởng trao giấy khen cho các tác giả.

Ban Tổ chức đã thống nhất lựa chọn 01 tập thể và 13 cá nhân có tác phẩm xuất sắc nhất để trao giải. Trong đó:

- Giải tập thể thuộc về Lớp Trung cấp lý luận chính trị, hệ tập trung khóa 54.

- Thể loại tạp chí gồm có: 01 giải A; 01 giải B; 5 giải khuyến khích.

+ Giải A thuộc về đồng chí Nguyễn Quang Thành giảng viên Khoa Nhà nước và Pháp Luật.

+ Giải B thuộc về đồng chí Lê Thị Thanh Kiều giảng viên Khoa Lý luận cơ sở.

+ Giải khuyến khích thuộc về đồng chí Phan Thị Minh Hiền giảng viên Khoa Xây dựng Đảng; đồng chí Phạm Thị Mỹ Nhung giảng viên Khoa Lý luận cơ sở; đồng chí Lê Thị Nhật Sang, Khoa Nhà nước và Pháp Luật; đồng chí Lê Thị Trúc Linh và đồng chí Nguyễn Văn Mạnh học viên lớp K54.

- Thể loại báo in, báo điện tử gồm có: 03 giải B; 3 giải khuyến khích.

+ Giải B thuộc về đồng chí Mai Quang Khả, Phó trưởng phòng Quản lý đào tạo; đồng chí Tăng Văn Khương học viên lớp K55; đồng chí Lê Văn Xuân học viên lớp C169.

+ Giải khuyến khích thuộc về đồng chí Trần Thị Hạnh học viên lớp K54; đồng chí Đoàn Nguyễn Đăng Khoa học viên lớp C169; đồng chí Phạm Thị Ngọc Nga học viên lớp C172.

TS.Võ Thị Tuyết Hoa, Phó Hiệu trưởng trao giấy khen cho các tác giả.

Phát biểu tại Lễ tổng kết trao giải, TS. Nguyễn Phước Dũng, TUV, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng cho biết: Nhà trường tổ chức cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch năm 2022 là việc làm thiết thực. Thông qua cuộc thi nhằm phát hiện, động viên, khích lệ các giảng viên, học viên tích cực tham gia đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần bảo vệ Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa; từ đó hình thành mạng lưới rộng khắp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới.

Đồng chí Nguyễn Phước Dũng khẳng định, chưa bao giờ cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng có tính thời sự, cấp thiết như hiện nay. Vì bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là bảo vệ sự đúng đắn, tầm vóc, bản chất khoa học, cách mạng, nhân văn của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, bảo vệ chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, làm cho hệ tư tưởng của Đảng thấm sâu vào đời sống chính trị, tinh thần của xã hội.

Lãnh đạo nhà trường tiếp tục triển khai, tổ chức thực hiện hiệu quả nhiệm vụ tuyên truyền, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần cùng với các cơ quan, ban ngành trong cả nước tham gia tuyên truyền, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam. 

T.H