Xuất bản thông tin

null Xây dựng đảng về đạo đức ở Đảng bộ cơ sở xã An Phước, huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp năm 2021

Tin tức Tin tức - Sự kiện

Xây dựng đảng về đạo đức ở Đảng bộ cơ sở xã An Phước, huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp năm 2021

Tống Hoàng Huân

Khoa Xây dựng Đảng

Xây dựng Đảng về đạo đức là toàn bộ hoạt động của Đảng, các cấp ủy, tổ chức đảng và đội ngũ đảng viên với sự tham gia của các tổ chức trong hệ thống chính trị, các tầng lớp Nhân dân trong việc định hình, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng của Đảng. Nội dung của công tác xây dựng Đảng về đạo đức thể hiện trên các mặt: về quán triệt và ban hành chủ trương xây dựng Đảng về đạo đức; các hoạt động xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; các hoạt động tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng của mỗi cán bộ, đảng viên trong Đảng; trách nhiệm nêu gương; công tác kiểm điểm tự phê bình và phê bình; hoạt động tuyên truyền, bồi dưỡng, giáo dục lý tưởng đạo đức cách mạng; về mối quan hệ giữa Đảng và Dân; về hoạt động kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm và kỷ luật trong Đảng,…

Đảng bộ xã An Phước, huyện Tân Hồng tỉnh Đồng Tháp hiện nay có 11 chi bộ trực thuộc, trong đó: 4 chi bộ ấp, 4 chi bộ trường học, chi bộ trạm y tế, chi bộ Công an và chi bộ Quân sự; số chi bộ có chi ủy là 9/11 chi bộ. Tổng số đảng viên có 223 đồng chí; Ban Chấp hành Đảng bộ xã khóa VII, có 16 đồng chí, (trong đó: 15 đồng chí đại hội bầu; 01 đồng chí được Ban Thường vụ điều động, chỉ định).

Trong năm 2021 vừa qua, cùng với các cấp ủy trong toàn Đảng, Đảng ủy xã cũng nhận thức vai trò quan trọng của công tác xây dựng Đảng về đạo đức, đã thực hiện tốt các nhiệm vụ xây dựng Đảng về đạo đức, thể hiện trên các nội dung sau:

Thứ nhất, việc ban hành chủ trương xây dựng Đảng về đạo đức của Đảng ủy xã,

Sau khi tiếp nhận các văn bản có liên quan, Đảng ủy chỉ đạo bộ phận văn phòng phô tô gửi cho các chi bộ trực thuộc triển khai, đồng thời xây kế hoạch thực hiện như: thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Đảng ủy phân công các đồng chí cấp ủy viên phụ trách giám sát thường xuyên theo dõi việc triển khai và thực hiện của các chi bộ, đồng thời yêu cầu các chi bộ phải thường xuyên đưa nội dung Quy định, Chỉ thị vào trong sinh hoạt chi bộ để cán bộ, đảng viên thực hiện. Bên cạnh, chương trình hành động của Ban Chấp hành đảng bộ hàng năm có lãnh đạo, chỉ đạo các đồng chí cấp ủy, chi bộ trực thuộc làm công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; đồng thời chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy tham mưu Đảng ủy xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát Nghị quyết, Chỉ thị, Quy định của Đảng.

Thứ hai, về hoạt động xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên,

Về số lượng, chất lượng tăng, cụ thể: năm 2021 có 223 đảng viên, trong đó: nữ 76 đ/c, chiếm 2,93%; so dân số chiếm 2,80%; nghề nghiệp chủ yếu là cán bộ, công chức, viên chức, làm ruộng; đảng viên đều là người dân tộc Kinh, không có đảng viên là giáo dân tôn giáo. Đội ngũ cán bộ, công chức xã hiện nay là 33 đồng chí, đều là đảng viên, đã ngày càng đáp ứng tiêu chuẩn về chuyên môn, phẩm chất đạo đức năng lực, trình độ lý luận chính trị,... góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị địa phương.

Công tác xây dựng đội ngũ cán bộ: Đã thực hiện đúng quy trình rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025 (rà soát, bổ sung năm 2021) và quy hoạch cấp ủy và cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2025-2030 (quy hoạch lần đầu) đảm bảo quy định, hướng dẫn của cấp trên. Trong năm 2021, Đảng ủy đã quyết định chỉ định bổ sung chi ủy viên chi bộ ấp An Lộc nhiệm kỳ 2020 – 2022; cho ý kiến tuyển dụng, điều động người hoạt động không chuyên trách thuộc UBND xã và miễn nhiệm ấp đội trưởng An Lộc; giới thiệu tham gia ứng cử HĐND xã có 27 đ/c (trong đó: 13/15 đ/c là cấp ủy, đảng viên 14 đ/c); báo cáo Ban Thường vụ Huyện ủy cho ý kiến 4 chức danh để giới thiệu HĐND xã bầu tại kỳ họp HĐND xã lần thứ nhất (gồm: Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND và Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND nhiệm kỳ 2021-2026; giới thiệu HĐND xã bầu bổ sung 01 Phó Chủ tịch UBND xã; cho ý kiến thỏa thuận thống nhất với Văn phòng Huyện ủy về việc điều động Bí thư xã Đoàn về công tác tại Văn phòng Huyện ủy; giới thiệu nhân sự bầu trưởng ấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn xã.

Thực hiện công tác đảng viên: Trong năm Đảng ủy lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ triển khai thực hiện tốt quy định, hướng dẫn của cấp trên về công tác đảng viên. Toàn đảng bộ xã có 11 chi bộ trực thuộc, tổng số đảng viên là 223 đồng chí (chính thức: 223 đ/c), trong đó: đảng viên được miễn công tác, miễn sinh hoạt là 28 đồng chí (đảng viên tạm miễn sinh hoạt đi làm ăn xa 20 đồng chí). Đội ngũ cán bộ xã có 33 đồng chí đều là đảng viên sinh hoạt tại các chi bộ ấp trực thuộc Đảng ủy.

Thứ ba, về hoạt động tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, phòng và chống chủ nghĩa cá nhân của mỗi cán bộ, đảng viên trong Đảng.

Công tác tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được Đảng ủy chú trọng. Đảng ủy tập trung chỉ đạo các ngành chuyên môn phối hợp các Chi bộ ấp, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tuyên truyền thông qua nhiều kênh bằng nhiều nội dung, hình thức phong phú đa dạng như: thông qua hệ thống loa của trạm truyền thanh xã, lồng ghép vào các buổi họp lệ chi bộ, sinh hoạt tổ, nhóm, sinh hoạt Hội quán, tuyên truyền bằng hình thức trực quan như băng rol, khẩu hiệu, pano. Bên cạnh đó, Ban Tuyên giáo Đảng ủy xã phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ xã tổ chức Hội thi kể chuyện về gương người tốt, việc tốt, tập thể tốt có 08 thí sinh gia hội thi. Kết quả trao 01 giải nhất, 01 giải nhì, 02 giải ba và 04 giải khuyến khích và chọn 02 thí sinh tham gia hội thi vòng huyện (đạt 02 giải khuyến khích).

Trong chương trình hành động năm 2021, Đảng ủy quan tâm lãnh chỉ đạo tiếp tục thực hiện Quy định 101 của Ban Bí thư; đồng thời phân công các cấp ủy phụ trách giám sát thường xuyên các chi bộ trực thuộc Đảng ủy theo dõi, kiểm tra, đôn đốc thực hiện việc nêu gương. Trên cơ sở đó, các tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên triển khai thực hiện việc “nêu gương” thông qua các phong trào hành động chính trị ở địa phương đạt được kết quả như: Chính quyền triển khai phong trào thi đua thực hiện kế hoạch về phát triển kinh tế, xã hội đạt được 13/14 chỉ tiêu và nhiều tập thể và cán bộ, đảng viên đạt thành tích xuất sắc; thành lập được “Tâm Phát Hội Quán”; phong trào Tổ NDTQ số 3 ấp An Phát “Mua bình phòng cháy chữa cháy” có 60 hộ mua 70 bình; duy trì thực hiện ngày tình nguyện Ngày Đại đoàn kết vì cộng đồng”; phong trào trường học cổng trường “Xanh - sạch - đẹp” và trường học thân thiện, học sinh tích cực và các phong trào thi đua chào mừng đại hội Đảng các cấp của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện. Trong đó, phong trào thực hiện mô hình “Mua bình phòng cháy chữa cháy” làm điển hình nhân rộng thực hiện trong toàn xã năm 2021 để cán bộ, đảng viên thực hiện... 

Thứ tư, về công tác kiểm điểm, thực hiện tự phê bình và phê bình trong Đảng.

Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Đảng ủy tiếp tục lãnh đạo cụ thể hóa đưa vào mục tiêu, nhiệm vụ trong chương trình hành động hàng năm của đảng bộ năm 2021; đồng thời chỉ đạo các chi bộ trực thuộc nhận diện 27 biểu hiện theo tinh thần Nghị quyết trung ương 4 khóa XII thường xuyên trong sinh hoạt chi bộ, thực hiện tốt công tác tự phê bình và phê bình; kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, công tác đánh giá đảng viên và tổ chức đảng năm 2021 đã soi rọi lại trong năm không có trường hợp nào tổ chức và đảng viên có dấu hiệu biểu hiện suy thoái, vi phạm. Tuy nhiên, qua tự phê bình và phê bình đưa ra kiểm điểm sâu đối với 01 tập thể và 02 cá nhân, qua đó tập thể, cá nhân có khuyết điểm kiểm điểm đã xây dựng kế hoạch và thực hiện tốt việc khắc phục khuyết điểm.

Thứ năm, về hoạt động tuyên truyền, bồi dưỡng, giáo dục lý tưởng đạo đức cách mạng; về xây dựng và củng cố mối quan hệ giữa Đảng và Nhân dân.

Hoạt động tuyên truyền được Đảng ủy tập trung việc thông tin các văn bản của Đảng ủy và của cấp trên đến các chi bộ, các đảng viên; tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn; xây dựng kế hoạch triển khai quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng; tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Kết quả đã tổ chức thành công 42 lượt tuyên truyền với trên 1.105 lượt đảng viên, đoàn viên, hội viên tham gia. Ngoài ra, còn tổ chức xe lưu động tuyên truyền (từ ngày 18/5/2021 – 23/5/2021) được 12 buổi, trong ngày bầu cử (ngày 23/5/2021) chạy xuyên suốt trong toàn xã để người dân đi bầu đảm bảo đúng thời gian qui định; triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2021; Tổ chức trực tuyến học tập, quán triệt và thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc và Đại hội đại biểu Đảng bộ Tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025, kết quả có 422 lượt đảng viên và người lao động không phải là đảng viên dự học. Tổ chức Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2021 về tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (bằng hình thức chấm đề cương và slide trình chiếu do thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg về giãn cách xã hội).

Thứ sáu, về hoạt động kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm và kỷ luật trong Đảng và về hoạt động đấu tranh, phòng chống các quan điểm sai trái, thù địch.

Thực hiện Chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2021, Đảng ủy tiến hành kiểm tra 01 tổ chức đảng (chi bộ ấp An Lộc), giám sát 01 tổ chức đảng (chi bộ trường TH An Phước 2) và giám sát 01 đảng viên (đ/c Trần Quang Mến, Bí thư chi bộ ấp An Thọ); UBKT Đảng ủy tiến hành giám sát 01 tổ chức đảng (chi bộ trường TH An Phước 1). Qua kiểm tra, giám sát tổ chức đảng và đảng viên đã thực hiện tốt nội dung kiểm tra, giám sát; Công tác phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực được quan tâm lãnh đạo triển khai, quán triệt. Công tác giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo tổ chức đảng và đảng viên có nhận 01 thư khiếu nại và đã thỏa thuận xong, bên khiếu nại có yêu cầu xin rút lại đơn.

Về thi hành kỷ luật trong Đảng: Chi bộ trực thuộc Đảng ủy thi hành kỷ luật đối với 01 đảng viên do người thân vi phạm pháp luật tham gia đánh bạc được thua bằng tiền với hình thức khiển trách; tổ chức kiểm điểm, phê bình, rút kinh nghiệm  01 đ/c.

Xây dựng Đảng về đạo đức là điểm mới, rất quan trọng đối với công tác Xây dựng Đảng ta hiện nay, đã được Đại hội XII bổ sung và khẳng định. Nội dung này đã được các tổ chức cơ sở đảng trong toàn Đảng quán triệt và thực hiện một cách nghiêm túc. Những kết quả thực hiện công tác xây dựng Đảng về đạo đức ở Đảng bộ cơ sở xã An Phước, huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp là bước khởi đầu trong nhận thức của cấp ủy, toàn thể đảng viên trong toàn đảng bộ về tầm quan trọng và nội dung công tác xây dựng Đảng về đạo đức. Trong thời gian tới, Đảng ủy xã sẽ tiếp tục lãnh đạo và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc hơn nữa nội dung này trong toàn đảng bộ để góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị ở địa phương./.