Xuất bản thông tin

null Giá trị lý luận và thực tiễn của tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Tin tức Tin tức - Sự kiện

Giá trị lý luận và thực tiễn của tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

ThS. Lê Minh Sơn

Cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được công bố đúng vào dịp kỷ  niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và 10 năm thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Cuốn sách bao gồm nhiều bài viết, bài nói chuyện, bài phát biểu của Tổng Bí thư về những vấn đề liên quan đến công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam. Cuốn sách đã phân tích sâu sắc, toàn diện những vấn đề lý luận, thực tiễn và kinh nghiệm về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam.

Với 612 trang sách, gần 100 hình ảnh minh họa, được trình bày theo phong cách báo chí hiện đại, chuẩn bị một cách công phu, nghiêm túc và kỹ lưỡng, cuốn sách đã trả lời một cách đầy đủ, toàn diện và sâu sắc về các câu hỏi: Tham nhũng, tiêu cực là gì? Vì sao chúng ta phải đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực? Phải làm gì và làm như thế nào để ngăn chặn và đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực trong thời gian tới? Với bố cục ba phần, cuốn sách đã tổng hợp, phân tích sự chỉ đạo sâu sát, kịp thời, quyết liệt, kiên trì của đồng chí Tổng Bí thư: “Chống tham nhũng không chỉ kêu gọi suông mà phải bằng luật pháp”; “Lò nóng lên rồi, củi tươi cũng phải cháy”; “Chống tham nhũng không thể bỏ dở giữa chừng”; “Ai nhụt chí thì dẹp sang một bên cho người khác làm”; “Không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai”; “Suy thoái tư tưởng chính trị là gốc của tham nhũng”. Cụ thể:

Phần thứ nhất: Một số vấn đề rút ra từ thực tiễn công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam

Ở phần này, cuốn sách tập trung phân tích, làm rõ nhận định: “Đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là việc làm cần thiết, tất yếu, một xu thế không thể đảo ngược”; đánh giá, phản ánh và tổng quan lại một cách chi tiết, toàn diện và khoa học chặng đường 10 năm đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam từ khi thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đến nay; khẳng định những bước tiến quan trọng trong “cuộc chiến” chống “giặc nội xâm” dưới sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt, ráo riết, quyết liệt của Đảng, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự ủng hộ tuyệt đối của quần chúng nhân dân.

Phần thứ hai: Nhất quán phương châm: “Phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực từ sớm, từ xa, cả ngọn lẫn gốc”

Phần này gồm 22 bài viết, bài phát biểu được tuyển chọn từ hơn 500 bài viết, bài phát biểu của đồng chí Nguyễn Phú Trọng về công tác xây dựng, chỉnh

đốn Đảng và về việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, trong đó có bài được viết từ năm 1973. Điều này cho thấy, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã dành sự quan tâm, trăn trở, tâm huyết và tinh thần trách nhiệm cao đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng ngay từ rất sớm.

Phần thứ ba: Trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt.

Phần này tập hợp, chọn lọc 62 ý kiến đánh giá của các tầng lớp nhân dân, 10 ý kiến của đại biểu Quốc hội và 24 ý kiến của các chính khách, học giả, bạn bè quốc tế. Những ý kiến tâm huyết này thể hiện sự ghi nhận, ủng hộ, niềm tin sâu sắc của người dân thuộc mọi tầng lớp, ở mọi vùng miền, lãnh thổ đối với cuộc chiến chống “giặc nội xâm” được tiến hành thường xuyên, liên tục, kiên quyết, kiên trì, bền bỉ dưới sự lãnh đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đây không chỉ là nhiệm vụ, trách nhiệm của các cơ quan chuyên trách mà đã trở thành mối quan tâm chung của toàn xã hội, của mọi tầng lớp nhân dân và đông đảo cán bộ, đảng viên.

Trên cơ sở nghiên cứu những nội dung được đề cập trong cuốn sách, phải thừa nhận rằng, cuốn sách có ý nghĩa đặc biệt quan trọng không chỉ có giá trị về mặt lý luận mà còn có những chỉ đạo, bài học kinh nghiệm tâm huyết về mặt thực tiễn trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, xây dựng, chỉnh đốn Đảng và xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa hiện nay. Có thể khái quát về những ý nghĩa, giá trị đó ở một số điểm nổi bật sau đây:

Thứ nhất, cuốn sách trở thành “cẩm nang” giúp các cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng, đảng viên, các cấp, các ngành, địa phương và nhân dân nắm vững, quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Bên cạnh đó, cuốn sách còn được ví như là “bức tranh” toàn cảnh phản ánh hết sức sinh động về cuộc đời hoạt động cách mạng vô tư, trong sáng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ khi còn trẻ cho đến khi giữ cương vị là người đứng đầu Đảng ta, tấm gương mẫu mực, giản dị, “nói đi đôi với làm”, hết lòng “vì nước, vì dân”. Qua đó, giúp mỗi cán bộ, đảng viên và mọi tầng lớp nhân dân, bạn bè quốc tế hiểu rõ hơn về bản chất, chủ trương, đường lối và quyết tâm đấu tranh chống “giặc nội xâm”, ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm tham nhũng, tiêu cực của Đảng và Nhà nước ta - một cuộc chiến không tiếng súng nhưng vô cùng quyết liệt, cam go.

Thứ hai, cuốn sách là công trình lôgic về mặt đề cương, khoa học về mặt nghiên cứu, chặt chẽ về lập luận, chuẩn tắc về chính trị và truyền cảm hứng qua

ngôn ngữ giản dị, dễ hiểu và đầy tâm huyết; là sự đúc kết từ thực tiễn phong phú, chân thực với sự kế thừa, chắt lọc những giá trị khoa học, cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; thể hiện sự chỉ đạo sâu sát, trách nhiệm, quyết liệt, toàn diện và tầm nhìn chiến lược của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần làm sáng rõ bước phát triển mới trong tổng kết thực tiễn, rút ra những vấn đề mang tính tư duy lý luận của Đảng về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Thứ ba, cuốn sách là sự kết tinh những giá trị cao quý về trí tuệ và nhân cách, sự trăn trở của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, rèn luyện, giáo dục cán bộ, đảng viên, chống sự suy thoái trong Đảng. Đồng thời, với tư duy lý luận sâu sắc, sự uyên thâm về tri thức với vốn thực tiễn phong phú song lại gần gũi, cuốn sách còn là cơ sở, nền tảng vững chắc để đấu tranh, phản bác có hiệu quả với các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, phản động; củng cố niềm tin, sự đồng tình ủng hộ của các tầng lớp nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Thứ tư, cuốn sách đã phân tích một cách thuyết phục thông qua tư duy của một nhà nghiên cứu lý luận cùng với kinh nghiệm thực tiễn phong phú suốt nhiều năm trực tiếp lãnh đạo Đảng; là sự lý giải rõ nhất, thuyết phục nhất cho câu hỏi tại sao Đảng ta luôn coi đấu tranh phòng, chống tham nhũng là một cuộc chiến không ngừng, không nghỉ, không có ngoại lệ, không có vùng cấm; là sự nhất quán giữa “nói và làm”, sự “kiên trì đấu tranh không ngừng nghỉ”, sự “thống nhất giữa những nung nấu nhiều năm và hành động quyết liệt” trong đấu tranh với tham nhũng, tiêu cực của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Từ đó, nêu lên những vấn đề gợi mở, định hướng và đưa ra nhiều giải pháp thiết thực, có giá trị quan trọng trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực hiện nay, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh.