Xuất bản thông tin

null Quy chế Hội thi học viên học giỏi lý luận chính trị của Trường Chính trị tỉnh Đồng Tháp (Ban hành kèm theo Quyết định số 454 QĐ/TCT ngày 27/4/2020 của Hiệu trường Trường Chính trị Đồng Tháp)

Chi tiết bài viết Quy chế

Quy chế Hội thi học viên học giỏi lý luận chính trị của Trường Chính trị tỉnh Đồng Tháp (Ban hành kèm theo Quyết định số 454 QĐ/TCT ngày 27/4/2020 của Hiệu trường Trường Chính trị Đồng Tháp)