Xuất bản thông tin

null Khoa Nhà nước và Pháp luật

Tổ chức, cán bộ Chi tiết bài viết

Khoa Nhà nước và Pháp luật

 

Họ và tên

Th.S, GVC. NGUYỄN THÁI VINH

Năm sinh

6/12/1963

Chức vụ

Phó Trưởng Khoa phụ trách

Email            

vinh.sadec@gmail.com

                

    

Họ và tên

Th.S NGUYỄN QUỐC BÌNH

Năm sinh

18/9/1968

Chức vụ

Phó Trưởng Khoa

Email            

binhbao06@yahoo.com                      

Họ và tên

Th.S NGUYỄN THANH TUẤN

Năm sinh

04/5/1983

Chức danh

Giảng viên

Email            

nttuan079@gmail.com

    

Họ và tên

Th.S TRẦN THỊ THU TRANG

Năm sinh

24/8/1985

Chức danh

Giảng viên

Địa chỉ mail     

Thutrangtctdt@gmail.com

    

 

Họ và tên

ThS. NCS. NGUYỄN QUANG THÀNH

Năm sinh

08/6/1993

Chức danh

Giảng viên 

Địa chỉ mail     

 

    

 

Họ và tên

CN. LÊ THỊ NHẬT SANG

Năm sinh

27/7/1995

Chức danh

Giảng viên (tập sự)

Địa chỉ mail     

lethinhatsang@gmail.com