Xuất bản thông tin

null Khoa Xây dựng Đảng

Tổ chức, cán bộ Chi tiết bài viết

Khoa Xây dựng Đảng

 

 

 Họ và tên

ThS. GVC. NGUYỄN VĂN HIỆP

Năm sinh

1964

Chức vụ

Trưởng khoa

Email                 

hiepchauthanh@yahoo.com.vn

 Họ và tên

TS. NGUYỄN QUỐC TRUNG

Năm sinh

15/5/1979

Chức vụ

Phó Trưởng Khoa

Email                 

 Họ và tên

Th.S TỐNG HOÀNG HUÂN

Năm sinh

26/01/1982

Chức danh

Giảng viên

Email                 

hoanghuansd@gmail.com

 Họ và tên

Th.S NGUYỄN BÍCH NGỌC

Năm sinh

09/9/1979

Chức danh

Giảng viên

Email                 

bichngocdt2010@gmail.com

 Họ và tên

Th.S PHAN THỊ MINH HIỀN

Năm sinh

 1985

Chức danh

Giảng viên

Email                 

minhhien85.tctdt@gmail.com                                   

 Họ và tên

ThS. LÊ MINH SƠN

Năm sinh

 14/10/1989

Chức danh

Giảng viên

Email                 

leson.blackstone@gmail.com