Xuất bản thông tin

null Bộ máy Trường Chính trị tỉnh Đồng Tháp sau 02 năm triển khai thực hiện Quy định 09-QĐi/TW của Ban Bí thư

Tin tức Tin tức - Sự kiện

Bộ máy Trường Chính trị tỉnh Đồng Tháp sau 02 năm triển khai thực hiện Quy định 09-QĐi/TW của Ban Bí thư

 

                                                  Mai Quang Khả, Phòng QLĐT và NCKH

Thực hiện sự chỉ đạo của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về thực hiện Quy định số 09-QĐi/TW về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Được sự chấp thuận của Thường trực, Thường vụ Tỉnh ủy, Trường Chính trị Đồng Tháp đã chủ động tham mưu Tỉnh ủy các đề án về sắp xếp tổ chức bộ máy theo Quy định số 09-QĐi/TW của Ban Bí thư. Sau 02 năm thực hiện, trình độ chuyên môn, năng lực quản lý, giảng dạy của cán bộ, viên chức ngày càng được nâng lên kịp thời đáp ứng nhu cầu giảng dạy và học tập, nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn và hướng tới xây dựng trường chính trị đạt chuẩn theo qui định.

Về sắp xếp tổ chức bộ máy

Trên cơ sở Quy định số 1064-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Đề án số 02/ĐA-TCT ngày 26/02/2019 của Trường Chính trị Tỉnh về sắp xếp tổ chức bộ máy đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt tại Thông báo kết luận số 1419-TB/TU ngày 24/6/2019 về việc sắp xếp tổ chức bộ máy của Trường Chính trị Tỉnh, Trường đã chủ động sắp xếp bộ máy hoàn thành trong tháng 11/2020 đúng theo quy định, cụ thể: Ban Giám hiệu gồm Hiệu trưởng, 02 Phó Hiệu trưởng. Các Khoa, Phòng gồm có 03 Khoa, 02 Phòng (trước đây 03 phòng, 04 khoa); tên gọi hiện tại Khoa Nhà nước và Pháp luật, Khoa Xây dựng Đảng, Khoa Lý luận cơ sở; Phòng Quản lý đào tạo và nghiên cứu khoa học; Phòng Tổ chức, hành chính, thông tin, tư liệu.

Thực hiện Thông báo 1027-TB/TU ngày 30/10/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phân bổ biên chế cho Trường Chính trị Tỉnh từ năm 2019 đến năm 2021, cụ thể như sau: Năm 2019, 49 biên chế, năm 2020, 47 biên chế (năm 2021, 45 biên chế). Hiện tại biên chế Trường tính đến hết tháng 12/2020, tổng biên chế của Trường còn 42 biên chế (kể cả Hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP); dự kiến đề nghị Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổ chức thi tuyển theo quy định.

Cơ cấu đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức hiện tại

- Tổng số cán bộ, công chức, viên chức, người lao động 42 người (không tính số hợp đồng khác là 04 người).

- Cơ cấu:

+ Cơ cấu về giới: 18 nam, 24 nữ.

+ Cơ cấu về độ tuổi:

Số người trên 61 tuổi: 0

Số người từ 50 - 60 tuổi: 12 người;

Số người từ 40 - 50 tuổi: 07 người;

Số người từ 35 - 39 tuổi: 12 người;

Số người dưới 35 tuổi: 11 người.

+ Cơ cấu về trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ

Tiến sĩ: 06 người;

Thạc sĩ: 23 người;

Cử nhân: 10 người;

Trình độ khác: 03 người.

+ Cơ cấu về trình độ lý luận chính trị

Cao cấp: 29 người;

Trung cấp: 02 người.

+ Cơ cấu ngạch, hạng, bậc: số người hưởng lương từng ngạch: GVCC: 01; GVC: 05; GV: 19; CVC: 01; CV: 12; ngạch nhân viên (Lái xe, Bảo vệ, phục vụ).

Lực lượng giảng viên hiện tại đảm bảo về trình độ chuyên môn 100% thạc sĩ và tiến sĩ, trình độ chính trị cao cấp. Số giảng viên cơ hữu hiện có 25 đồng chí, kiêm nhiệm 08 đồng chí (công tác tại phòng 05 đ/c, Ban Giám hiệu 03 đ/c).

Ngoài ra, Trường lên danh sách trình Tỉnh ủy  phê duyệt 31 đồng chí; giảng viên được Hiệu trưởng chọn 37 đồng chí; mời các đơn vị, địa phương khác 18 đồng chí.

 Quá trình tham gia giảng dạy, Trường luôn theo dõi, dự giờ nhằm góp ý tham gia xây dựng lực lượng giảng viên thỉnh giảng nâng cao chất lượng trong giảng dạy.

Lực lượng tham mưu, giúp việc ở các phòng chức năng

 Đề án vị trí việc làm được phê duyệt, từng bước sắp xếp lại lực lượng tham mưu ở phòng hành chính, nhất là ở bộ phận không quan trọng, như bảo vệ, phục vụ, văn thư, lưu trữ, thủ quỹ, ký túc xá nhằm giảm bớt số lượng. Nhìn chung, lực lượng Phòng Quản lý đào tạo và nghiên cứu khoa học, Phòng Tổ chức, hành chính, thông tin, tư liệu từng bước tham mưu cho lãnh đạo ngày càng nhanh hơn, chất lượng hơn, kịp thời phục vụ công tác lãnh đạo, điều hành chung của Trường.

Đánh giá lại việc cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức

Việc cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, viên chức vừa qua thực hiện theo Quy định số 09-QĐi/TW, Quy định 1064-QĐ/TU và Đề án của Trường được thực hiện nghiêm túc, bảo đảm đúng quy định. Số lượng giảng viên, viên chức ở các phòng, khoa từng bước được bố trí đầy đủ theo tỉ lệ giảng viên và lực lượng nghiên cứu khoa học đạt 75% trên tổng số cán bộ, viên chức; còn lại 25% là lực lượng tham mưu, giúp việc. Chỉ tính 02 năm đã giải quyết nghỉ hưu 09 trường hợp (có 02 trường hợp nghỉ theo NĐ 108/NĐ-CP; nghỉ đúng tuổi 03 trường hợp; nghỉ giải quyết một lần cho 04 trường hợp).

Qua thực hiện tổ chức bộ máy của Trường được gọn nhẹ hơn, bảo đảm điều hành thông suốt hơn; nội dung được cụ thể hơn, rõ ràng hơn trong các bước trong công tác đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học, tỉ lệ giảng viên nghiên cứu, đặc biệt là thống nhất đưa về đầu mối để đào tạo, bồi dưỡng là Trường Chính trị. Ý thức chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế, kỷ luật, kỷ cương, văn hóa đạo đức của đội ngũ cán bộ, viên chức, giảng viên, học viên cũng được nâng lên./.

 

Tài liệu tham khảo

           Báo cáo số 01-BC/TCT, ngày 22 tháng 10 năm 2020 của Trường Chính trị Đồng Tháp  về sơ kết 02 năm triển khai thực hiện Quy định số 09-QĐi/TW của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.