Xuất bản thông tin

null Đảng viên, giảng viên Trường Chính trị tỉnh Đồng Tháp học tập và làm theo phong cách ứng xử của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tin tức Bài viết

Đảng viên, giảng viên Trường Chính trị tỉnh Đồng Tháp học tập và làm theo phong cách ứng xử của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Ths. Phạm Thị Mỹ Nhung – Khoa LLCS

          Việc nghiên cứu nội dung trong phong cách ứng xử Hồ Chí Minh để học tập và làm theo Người, với trách nhiệm đảng viên, giảng viên Trường Chính trị Đồng Tháp, là người trực tiếp truyền đạt Chủ nghĩa Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước tới cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội trong tỉnh, thật sự rất cần thiết.

 Đảng ủy, Ban Giám hiệu trường đã quán triệt các Chỉ thị của Bộ Chính trị, đạc biệt là Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đội ngũ đảng viên, giảng viên đã có ý thức xây dựng, đổi mới phong cách làm việc, đặc biệt thường xuyên học tập, rèn luyện tác phong, ứng xử với đồng nghiệp, học viên nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác.

Học tập và làm theo phong cách của Hồ Chí Minh nói chung, phong cách ứng xử nói riêng là một giải pháp quan trọng, thiết thực góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức.  Mỗi cán bộ, đảng viên, giảng viên thực hiện có hiệu quả lời dạy: học đi đôi với hành, nói đi đôi với làm, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống giản dị trong sáng, luôn gắn bó mật thiết với nhân dân... hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng và nhân dân giao phó. Cụ thể như:

 Đối với công việc, đã thay đổi phong cách ứng xử  có văn hóa, lịch sự linh hoạt. Các Khoa, Phòng có sự phối hợp nhịp nhàng trong thực hiện các chức năng và  nhiệm vụ chính trị được giao. Thực hiện đúng chức trách, quyền hạn theo quy định và luôn phục tùng sự phân công của lãnh đạo cấp trên.

Đối với đồng nghiệpluôn quan tâm, chia sẻ những khó khăn trong công tác và cuộc sống; chân thành, tôn trọng nhau; bảo vệ uy tín, danh dự của đồng nghiệp, không gây mất đoàn kết nội bộ; luôn có tinh thần hợp tác, giúp đỡ nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đồng thời, thực hiện tốt tinh thần tự phê bình và phê bình  trên tinh thần thẳng thắn, chân thành, có tính xây dựng, vì lợi ích chung chứ không vì quan điểm cá nhân mà trù dập, kéo bè, kéo cánh, nói xấu, hạ bệ lẫn nhau.

 Đối với học viên, luôn có cách cư xử đúng mực, tạo điều kiện để học viên hoàn thành tốt các khóa học, luôn nêu cao tấm gương về phong cách ứng xử. Cụ thể qua các hành động, việc làm như: nghiêm túc thực hiện nội quy, quy chế của Trường; chuyên tâm nghiên cứu, đổi mới phương pháp giảng dạy mang tính khoa học, tính tích cực để truyền đạt kiến thức cho học viên dễ hiểu nhất, tiếp thu bài giảng một cách khoa học nhất.

Tuy nhiên, trong tác phong ứng xử của đội ngũ đảng viên, giảng đôi khi vẫn chưa nêu cao tinh thần trách nhiệm của mình, chưa nhiệt tình trong một số hoạt động do trường phát động, tinh thần phục vụ đôi lúc chưa cao. Một số đảng viên, giảng viên còn hạn chế trong giao tiếp, ứng xử với đồng nghiệp và học viên. Công tác tuyên truyền, giáo dục đôi khi chưa thực sự phong phú, hấp dẫn.

Trong giai đoạn hiện nay, đảng viên, giảng viên Trường chính trị Đồng Tháp cần phải thường xuyên rèn luyện phẩm chất đạo đức, chính trị, lối sống trong sáng, giản dị, luôn gắn bó mật thiết với đồng nghiệp, với học viên và nhân dân. Đặc biệt, cần nêu gương và thực hành phong cách giao tiếp linh hoạt, nhã nhặn, lịch thiệp trong mọi cuộc giao tiếp, chuẩn mực với học viên, tạo bầu không khí thân thiện, gần gũi, chia sẻ làm cho buổi học hiệu quả hơn.

Để học tập, rèn luyện và làm theo phong cách ứng xử của Bác bằng những việc làm thiết thực đảng viên, giảng viên cần tích cực thực hiện tốt một số giải pháp cơ bản sau:

 - Nghiêm túc thực hiện có hiệu quả Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa XII của Đảng về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", tự "chuyển hóa" trong nội bộ; gắn liền với nêu cao tinh thần thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, khắc phục những hạn chế trong phong cách ứng xử, thực hiện có hiệu quả nói đi đôi với làm.

 - Thực hiện tốt quy chế về ứng xử văn hóa của Trường Đảng; phải rèn luyện phong cách ứng xử chân tình, thân thiện, tôn trọng đồng chí đồng nghiệp, biết thương yêu và hướng tới chân – thiện – mỹ, đóng góp xây dựng, chia sẻ giúp nhau cùng tiến bộ và coi đó là quá trình phấn đấu liên tục, lâu dài.

-  Đảng ủy Trường, Chi ủy Chi bộ, Phòng, Khoa chủ quản tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá tác phong ứng xử của cán bộ, đảng viên, giảng viên trong Trường Chính trị; xem đó là một trong những căn cứ để nhận xét, đánh giá, kiểm điểm đánh giá chất lượng cán bộ, đảng viên – giảng viên hàng năm.

- Đảng viên, giảng viên cần cố gắng tập trung trí tuệ và thời gian, vượt khó để hoàn thành nhiệm vụ theo đúng tinh thần kế hoạch của Đảng ủy, Trường, Chi bộ, phòng, khoa đã được hoạch định hàng năm. Không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, có phẩm chất đạo đức, lối sống giản dị, trong sáng, vững vàng trong công tác chuyên môn. Nêu cao tinh thần tích cực, tự giác học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách của Hồ Chí Minh. Đặc biệt là phong cách ứng xử.

Tóm lại, trong quá trình công tác, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh – trong đó có phong cách ứng xử là vô cùng cần thiết với tất cả chúng ta, nhất là đối với đảng viên, giảng viên của Trường. Thực hiện tốt các nội dung trên sẽ góp phần xây dựng đội ngũ đảng viên, giảng viên của Trường có đủ phẩm chất và năng lực, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của Nhà trường; nhằm góp phần xây dựng nguồn nhân lực chất lượng  cao, đáp ứng yêu cầu phát triển tỉnh Đồng Tháp trong tình hình mới./.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Ban Tuyên giáo Trung ương, tài liệu học tập Các văn kiện hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII (dùng cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở), Nxb Chính trị Quốc gia sự thật, H.2016

2. Trường Chính trị Tiền Giang, Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh: Vai trò của Trường Chính trị trong việc phòng, chống những biểu hiện suy thoái về tư tưởng Chính trị; đạo đức, lối sống; “tự diễn biến”, tự chuyển hóa: - kỷ yếu hội thảo, Nxb LLCT, H. 2018

3. http://truongchinhtridt.edu.vn