Xuất bản thông tin

null Vài thành tựu nổi bật về cải cách hành chính ở Đồng Tháp năm 2020 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2021

Tin tức Tin tức - Sự kiện

Vài thành tựu nổi bật về cải cách hành chính ở Đồng Tháp năm 2020 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2021

Nguyễn Thanh Tuấn

Tiếp tục thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính của Chính phủ, ngay từ đầu năm, Ủy ban nhân dân (UBND) Tỉnh đã ban hành Kế hoạch cải cách hành chính (CCHC) năm 2020. Là năm cuối thực hiện Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011 - 2020, công tác CCHC của tỉnh đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Trong khuôn khổ bài viết tác giả xin giới thiệu những thành công đáng ghi nhận trong công tác CCHC về thể chế, thủ tục hành chính và tổ chức bộ máy hành chính nhà nước của Tỉnh trong năm qua và nhiệm vụ trọng tâm năm 2021.

1. Kết quả thực hiện năm 2020

a. Về cải cách thể chế

Công tác xây dựng, ban hành văn bản tiếp tục được chú trọng. Thực hiện chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, trong năm 2020, UBND tỉnh đã ban hành 26 văn bản quy phạm pháp luật, trong đó, có các văn bản quan trọng như: Quy định áp dụng cơ chế hỗ trợ triển khai nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh; Quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh; Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh;… đã tạo hành lang pháp lý cho thúc đẩy phát triển các hoạt động trên địa bàn phù hợp với tình hình mới. Đồng thời công tác rà soát văn bản cũng được quan tâm thực hiện, kịp thời thống kê những văn bản còn hiệu lực, hết hiệu lực và văn bản cần sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ. Đã bãi bỏ, thay thế 11 văn bản quy phạm pháp luật do UBND Tỉnh ban hành không còn phù hợp.

b. Về cải cách thủ tục hành chính

Đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC) là một trong những vấn đề tiếp tục được quan tâm hàng đầu trong các nhiệm vụ CCHC của tỉnh. Thực hiện chủ trương đó Tỉnh đã coi trọng từ khâu chỉ đạo cho tới tổ chức thực hiện và sơ, tổng kết, đánh giá rút kinh nghiệm. Ngay từ đầu năm, Tỉnh đã ban hành Kế hoạch kiểm soát TTHC và truyền thông về hoạt động kiểm soát TTHC năm 2020; kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC năm 2020 trên địa bàn tỉnh; kế hoạch kiểm tra công tác kiểm soát TTHC và thành lập Đoàn kiểm tra công tác kiểm soát TTHC năm 2020 trên địa bàn tỉnh.

Việc công bố thủ tục hành chính, nhằm giúp cho người dân và doanh nghiệp nắm rõ về thủ tục hành chính từ tỉnh đến xã đã được Tỉnh quan tâm thực hiện, trong năm 2020 đã thực hiện được 11 sở, ban, ngành. Tính đến cuối năm 2020, tổng số TTHC trên địa bàn tỉnh là 1.872 TTHC, trong đó: TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành tỉnh là 1.380 TTHC; TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện là 333 TTHC; cấp xã là 159 TTHC.

Bên cạnh đó, công tác rà soát, kiến nghị đơn giản hóa TTHC được tập trung thực hiện với kết quả như sau: tổng số TTHC kiến nghị đơn giản hóa là 375/1.746 thủ tục, đạt 21,47% tổng số TTHC của tỉnh. Tổng chi phí tiết kiệm sau rà soát (dự kiến): 59.756.972.500 đồng/năm (tiết kiệm tăng 6.900.601.000 đồng so với năm 2019).

Cơ chế một cửa, một cửa liên thông tiếp tục được kiện toàn và khắc phục những hạn chế, thiếu sót qua các đợt kiểm tra CCHC và kiểm tra kiểm soát TTHC năm 2019. Tiếp tục ứng dụng phần mềm một cửa điện tử tại các sở, ngành tỉnh và UBND cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh, kết nối hệ thống thông tin điện tử 03 cấp chính quyền và kết quả giải quyết TTHC. Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND Tỉnh ban hành Quy chế phối hợp thực hiện cơ chế một cửa liên thông đối với một số lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Công thương, Nông nghiệp... Đặc biệt, ngày 21/9/2020, UBND đã ban hành Quyết định về việc thí điểm chuyển giao cho Bưu điện tỉnh Đồng Tháp thực hiện các nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn 3 (mở rộng). Ngày 05/10/2020, UBND Tỉnh và Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam tổ chức Lễ Khánh thành trụ sở Trung tâm Kiểm soát TTHC và Phục vụ hành chính công, đồng thời, ra mắt các mô hình mới trong cải cách TTHC của Tỉnh. Đến nay, Đề án thí điểm đã được triển khai thực hiện đối với 11 lĩnh vực cấp tỉnh, 11/12 huyện, thành phố và 41 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

c. Về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước

Công tác sắp xếp, kiện toàn bộ máy hành chính nhà nước của Tỉnh luôn được quan tâm thực hiện. Qua nhiều đợt sắp xếp, kiện toàn, bộ máy cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện cơ bản đã được tổ chức phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

Năm 2020, UBND Tỉnh đã ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng UBND Tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Tháp, Vườn Quốc gia Tràm Chim; nổi bật năm qua đã sáp nhập Phòng Kế hoạch – Tài chính thuộc Sở Thông tin và Truyền thông vào Văn phòng thuộc Sở Thông tin và Truyền thông.

Bên cạnh đó, UBND Tỉnh cũng đã ban hành quy chế tổ chức, hoạt động và quản lý, sử dụng Quỹ đền ơn đáp nghĩa và Bảo trợ trẻ em tỉnh Đồng Tháp; chấp thuận chủ trương ban hành Quy chế phối hợp giữa Sở Nội vụ và Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch trong công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo. UBND Tỉnh chấp thuận chủ trương thành lập 03 Hội đồng để tổ chức thẩm định định mức kinh tế - kỹ thuật đào tạo các ngành, nghề trình độ trung cấp, cao đẳng áp dụng trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh,…

Ngoài ra, UBND Tỉnh còn ban hành các quyết định: Giao biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính cấp tỉnh, cấp huyện năm 2020; giao số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập, các hội có tính chất đặc thù và hợp đồng lao động năm 2020 theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ. Ngày 10/11/2020, UBND Tỉnh trình HĐND Tỉnh về việc giao biên chế công chức, phê duyệt tổng biên chế sự nghiệp, biên chế hội có tính chất đặc thù và lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP trong các cơ quan, đơn vị, địa phương của tỉnh Đồng Tháp năm 2021. Chấp thuận chủ trương để Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn quyết định tuyển dụng nhân viên thú y đang công tác theo hợp đồng lao động tại các xã, phường, thị trấn vào chức danh người hoạt động không chuyên trách theo Nghị quyết số 317/2020/NQ-HĐND ngày 21/4/2020 của HĐND Tỉnh.

UBND Tỉnh chỉ đạo các sở, cơ quan ngang sở, UBND huyện, thành phố tiến hành rà soát các văn bản về phân cấp quản lý giữa Trung ương với địa phương, giữa UBND Tỉnh với các sở ngành Tỉnh và UBND cấp huyện, cấp xã; tham mưu UBND Tỉnh sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các nội dung phân cấp quản lý thuộc thẩm quyền hoặc kiến nghị Trung ương thực hiện phân cấp quản lý trên các ngành, lĩnh vực cho địa phương bảo đảm phù hợp với chủ trương của Đảng và mục tiêu, quan điểm, nguyên tắc phân cấp; nghiên cứu, đề xuất việc sắp xếp cơ cấu tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị trực thuộc theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; rà soát vị trí việc làm, xác định biên chế phù hợp với nội dung phân cấp quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực và bảo đảm tinh giản biên chế theo quy định. Trong năm 2020, tỉnh Đồng Tháp thực hiện tinh giản biên chế 565 người (475 người hưởng chính sách về hưu trước tuổi và 90 người hưởng chính sách thôi việc ngay).

Bên cạnh kết quả đạt được, công tác CCHC của tỉnh trên các lĩnh vực trên vẫn còn những tồn tại, hạn chế nhất định. Công tác chỉ đạo, điều hành về cải cách TTHC ở một số cơ quan và địa phương chưa thực sự quyết liệt, một số nội dung đưa ra trong kế hoạch chưa sát với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị mình hoặc chậm so với thời gian quy định… làm ảnh hưởng đến tiến độ và kết quả chung của Tỉnh.

2. Các nhiệm vụ trong tâm năm 2021

Năm 2021 là năm đầu của thập kỷ mới, là năm khởi đầu thực hiện chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai 2021 – 2030. Với mục đích, yêu cầu là tiếp tục xây dựng chính quyền phục vụ Nhân dân, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, chuyên nghiệp; nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ hành chính công theo hướng hiện đại, nhanh chóng, thuận tiện, Đồng Tháp tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau:

Đối với cải cách thể chế, tiếp tục nâng cao chất lượng văn bản quy phạm pháp luật, thực hiện xây dựng văn bản quy phạm pháp luật đúng quy trình, chú trong đến việc nâng cao tính dự đoán, dự báo trong xây dựng văn bản; kịp thời triển khai đến cán bộ, công chức, viên chức, người dân biết và thực hiện; thường xuyên rà soát và tham mưu, đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật cho phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị và quy định chung của Nhà nước; thường xuyên giáo sát, theo dõi, kiểm tra tình hình triển khai thực hiện.

Đối với cải cách thủ tục hành chính, tiếp tục rà soát kiến nghị đơn giản hóa thủ tục hành hành theo kế hoạch và chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, của UBND; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong giải quyết thủ tục hành chính, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong giải quyết thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp; theo dõi, kiểm soát chặt chẽ việc ban hành các thủ tục hành chính mới thuộc thẩm quyền của địa phương theo quy định. Ngoài ra, cần nâng cao chất lượng và hiệu quả cải cách thủ tục hành chính gắn với cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông, ứng dụng công nghệ thông tin; tiếp tục thực hiện tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính ti nhà thông qua mạng lưới bưu chính; cung ứng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 thuộc thẩm quyền theo cơ chế một cửa, một của liên thông.

Bên cạnh đó, Tỉnh triển khai thực hiện tốt việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức các quy định TTHC theo nhiều kênh với các hình thức phù hợp; tiếp tục thực hiện khảo sát đo lường sự hài lòng của tổ chức, công dân đối với dịch vụ hành chính công và công chức làm việc tại Bộ phận Một cửa, thực hiện chăm sóc khách hàng thực hiện TTHC tại bộ phận một cửa các cấp thông qua Tổng đài thông tin dịch vụ công 1022.

Đối với cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước.

Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy của các sở, ngành tỉnh, cấp huyện phù hợp với yêu cầu và điều kiện của Tỉnh; tiếp tục rà soát, sắp xếp, kiện toàn tổ chức đơn vị sự nghiệp công lập gắn với hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.

Để đạt hiệu quả các nhiệm vụ đề ra, đòi hỏi Tỉnh cần tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đa dạng hóa cách thức, nội dung tuyên truyền kết hợp với việc nhân rộng các điển hình tiên tiến; kịp thời chấn chỉnh những hạn chế, yếu kém, tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính nhằm hướng đến xây dựng chính quyền kiến tạo, phát triển, đồng hành cùng người dân và doanh nghiệp./.

Tài liệu tham khảo:  UBND tỉnh Đồng Tháp, Báo cáo cải cách hành chính năm 2020.