Xuất bản thông tin

null TÓM TẮT QUÁ TRÌNH THÀNH LẬP VÀ PHÁT TRIỂN

Lịch sử hình thành Lịch sử hình thành

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH THÀNH LẬP VÀ PHÁT TRIỂN

 

TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH ĐỒNG THÁP

                                                                              

       ThS. Nguyễn Văn Định

                                                                                             Phó Hiệu trưởng

 

Vào mùa Đông năm 1955, trên vùng đất hiếu học, giàu lòng yêu nước, kiên cường trong đấu tranh chống giặc ngoại xâm và cần cù trong lao động sản xuất, Tỉnh ủy Sa Đéc (nay là Tỉnh ủy Đồng Tháp) đã quyết định thành lập “Khung Trường Đảng tỉnh” với tên gọi bí mật là “Tư Huyến”. Đây là tiền thân của Trường Chính trị tỉnh Đồng Tháp ngày nay. Người lãnh đạo đầu tiên phụ trách nhà trường là đồng chí Đặng Tấn Hạo (Tư Tranh).

Nhiệm vụ chủ yếu của Trường là huấn luyện, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ cốt cán ở cơ sở; nhằm giúp nắm vững quan điểm, đường lối, phương châm, phương thức hoạt động mới của Đảng; giáo dục tư tưởng, lập trường, nhân sinh quan, khí tiết cộng sản chủ nghĩa; củng cố niềm tin đối với Đảng, Bác Hồ và thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Việc thành lập Khung Trường Đảng tỉnh có ý nghĩa to lớn đối với sự phát triển của sự nghiệp cách mạng trong tỉnh; là sự kế thừa, phát huy truyền thống yêu nước của nhân dân tỉnh nhà và là kết quả tất yếu từ sự tuyên truyền, vận động cách mạng của Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc.

Từ sau ngày thành lập, Trường đã trải qua nhiều giai đoạn lịch sử đặc biệt với nhiều tên gọi khác nhau: Tư Huyến (1955-1961), Trường Phạm Hùng (1961-1975), Trường Đảng Phạm Hữu Lầu (1976-1994), Trường Chính trị tỉnh Đồng Tháp (từ 1994).

Sau ngày thống nhất đất nước và cùng thời điểm mang tên Trường Đảng Phạm Hữu Lầu, vào ngày 10/10/1976, Ủy ban Nhân dân (UBND) tỉnh Đồng Tháp quyết định thành lập Trường Hành chánh tỉnh Đồng Tháp để thực hiện nhiệm vụ huấn luyện cho ủy viên UBND các xã, thị trấn; huấn luyện cán bộ làm công tác văn phòng UBND cấp xã; bồi dưỡng đại biểu Hội đồng nhân dân huyện và hướng dẫn bồi dưỡng đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã. Đến năm 1989, Trường đổi tên thành Trường Quản lý nhà nước tỉnh Đồng Tháp. Và cho đến tháng 1/1993, được trở lại tên cũ là Trường Hành chánh tỉnh Đồng Tháp cho đến ngày sáp nhập.

Ngày 5/9/1994, Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành Quyết định 88-QĐ/TW về việc thành lập trường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Tỉnh ủy Đồng Tháp ban hành Nghị quyết 01-NQ/TU về việc thành lập Trường Chính trị tỉnh Đồng Tháp. Và đến ngày 16/01/1995, UBND tỉnh Đồng Tháp ra Quyết định 04/QĐ-TL để hợp nhất Trường Đảng Phạm Hữu Lầu và Trường Hành chánh tỉnh thành Trường Chính trị tỉnh Đồng Tháp cho đến ngày nay.

Hơn 6 thập kỷ thành lập và phát triển, trải qua 65 năm lao động và đấu tranh gian khổ, với nhiều biến cố lịch sử, di chuyển qua nhiều địa điểm khác nhau nhưng bằng tinh thần luôn khắc phục mọi khó khăn trong từng hoàn cảnh để hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ với Tỉnh nhà; Trường đã đóng góp rất quan trọng trong việc đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện hàng vạn cán bộ cấp cơ sở cho tỉnh Đồng Tháp. Trong số đó, nhiều người đã trở thành các cán bộ giỏi, những nhà lãnh đạo xuất sắc cho địa phương và đất nước. Trường luôn được các thế hệ lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp tin yêu và dành nhiều sự quan tâm đặc biệt./.