Xuất bản thông tin

null Nghị quyết 208/2018/NQ/HĐND - Quy định mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Chi tiết bài viết Quy chế

Nghị quyết 208/2018/NQ/HĐND - Quy định mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp