Xuất bản thông tin

null Thay đổi vượt bậc của nước ta sau 80 năm khi Bác Hồ trở về nước trước tết năm 1941

Tin tức Tin tức - Sự kiện

Thay đổi vượt bậc của nước ta sau 80 năm khi Bác Hồ trở về nước trước tết năm 1941

 

                         Mai Quang Khả, Phòng QLĐT & NCKH

Việc Bác Hồ trở về nước vào ngày 28/01/1941 là một sự kiện lớn trong lịch sử đấu tranh cách mạng của đất nước và dân tộc Việt Nam, đã làm thay đổi tình hình cách mạng trong nước từ đó trở về sau.

Ngày 28/01/01941, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc và các đồng chí Lê Quảng Ba, Phùng Chí Kiên, Thế An, Đặng Văn Cáp, Hoàng Văn Lộc vượt qua mốc 108 biên giới Việt Nam - Trung Quốc về đến Pác Bó (xã Trường Hà, Hà Quảng, Cao Bằng), một nơi “bí mật”“hàng rào quần chúng bảo vệ và có đường rút lui”. Đến cột mốc biên giới 108, Bác dừng lại cúi đọc những dòng chữ khắc sâu trên đá rồi đứng lặng hồi lâu hướng tầm mắt nhìn về phía dải đất Tổ quốc điệp trùng.

Thời gian và địa điểm Bác Hồ chọn về nước, bước qua cột mốc biên giới 108 không phải là ngẫu nhiên. Đầu tháng 1/1941, tại Tĩnh Tây (tỉnh Quảng Tây) cách biên giới Trung Quốc – Việt Nam khoảng 50 km, Bác cùng với các đồng chí Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp, Phùng Chí Kiên, Vũ Anh… tổ chức lớp học và trực tiếp huấn luyện chính trị. Chương trình huấn luyện gồm 3 phần chính: tình hình thế giới và trong nước; tổ chức đoàn thể quần chúng; cách điều tra, tuyên truyền, tổ chức, huấn luyện và đấu tranh cách mạng. Lớp huấn luyện cấp tốc này dành cho những cán bộ cách mạng (khoảng 40 người) từ trong nước sang để chuẩn bị nhân lực cho cách mạng trong tình hình mới. Đây là giai đoạn cách mạng trong nước bị tổn thất sau khởi nghĩa Bắc Sơn và Nam Kỳ, nhiều cơ sở của Đảng bị Pháp khủng bố, tiêu diệt. Sau gần một tháng tổ chức lớp, Bác cùng các đồng chí Lê Quảng Ba, Phùng Chí Kiên, Thế An, Đặng Văn Cáp và Hoàng Văn Lộc lên đường về nước.

Lúc này, Bác đã nhận định về các cuộc khởi nghĩa trong nước và tình hình thế giới. Theo Người, tình hình thế giới có lợi cho ta nhưng chưa thể tổng khởi nghĩa trên cả nước được mà cần duy trì các phong trào trong nước.

Lúc ấy, Bác còn nói: “Trước tình hình mới, vấn đề đoàn kết dân tộc càng quan trọng, ta phải nghĩ đến việc lập một mặt trận rộng rãi, có hình thức và tên gọi cho thật thích hợp. Việt Nam Giải phóng đồng minh? Hay là Việt Nam Độc lập đồng minh? Theo ý Bác, nên lấy tên Việt Nam Độc lập đồng minh”(1). Bấy giờ, chưa về đến Cao Bằng, Bác cũng đã đề cập việc lập chiến khu ở vùng Cao Bằng và Thái Nguyên.

Sau 80 năm kể từ ngày Bác Hồ về nước trực tiếp chỉ đạo, lãnh đạo cách mạng Việt Nam, sự nghiệp cách mạng của nước ta đã đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, ngày càng to lớn, vững chãi hơn. Trong những ngày này, tất cả đảng viên, Nhân dân cả nước cùng hướng về Hà Nội, nơi diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, nơi quyết định bước phát triển tiếp theo của đất nước ta.

Tại phiên khai mạc Đại hội, Tổng Bí thư,  Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Tiểu ban Văn kiện trình bày  Bào cáo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng. Báo cáo khẳng định: “Năm 2020, trong bối cảnh đại dịch COVID-19 tác động mạnh đến nước ta, gây nhiều thiệt hại về kinh tế - xã hội, nhưng với sự nỗ lực cố gắng vượt bậc, đất nước đã đạt được những kết quả, thành tích đặc biệt hơn so với các năm trước”.

Trong khi kinh tế thế giới suy thoái, tăng trưởng âm gần 4%, kinh tế nước ta vẫn đạt mức tăng trưởng 2,91%, là một trong những nền kinh tế có tốc độ tăng trưởng cao nhất thế giới….

Việt Nam được thế giới ghi nhận, coi là điểm sáng trong việc thực hiện thắng lợi “mục tiêu kép” vừa khống chế, ngăn chặn đại dịch COVID-19 thành công; vừa phục hồi, phát triển kinh tế, bảo đảm đời sống và an toàn cho người dân.

Có thể khẳng định, những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ Đại hội XII có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, không chỉ tạo được dấu ấn nổi bật, mà còn góp phần củng cố niềm tin, tạo ra động lực mới, khí thế mới để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta vững vàng vượt qua khó khăn, thách thức, tận dụng thời cơ, thuận lợi, đưa đất nước bước vào một thời kỳ phát triển mới”.

Những thành tựu trên cùng với vị thế đất nươc ngày càng được khẳng định trên trường quốc tế, Báo cáo khẳng định tiếp: “Qua 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, lý luận về đường lối đổi mới, về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta ngày càng được hoàn thiện và từng bước được hiện thực hoá. Chúng ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, phát triển mạnh mẽ, toàn diện hơn so với những năm trước đổi mới.

Với tất cả sự khiêm tốn, chúng ta vẫn có thể nói rằng: Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay. Những thành tựu đó là sản phẩm kết tinh sức sáng tạo, là kết quả của cả một quá trình nỗ lực phấn đấu bền bỉ, liên tục qua nhiều nhiệm kỳ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta; tiếp tục khẳng định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của chúng ta là đúng đắn, phù hợp với quy luật khách quan, với thực tiễn Việt Nam và xu thế phát triển của thời đại; đường lối đổi mới của Đảng ta là đúng đắn, sáng tạo; sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Cương lĩnh chính trị của Đảng tiếp tục là ngọn cờ tư tưởng, lý luận dẫn dắt dân tộc ta vững vàng tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; là nền tảng để Đảng ta hoàn thiện đường lối xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn mới”.

Như vậy, vị thế đất nước và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam đã được khẳng định rõ hơn. Toàn dân đang hướng niềm tin vào Đảng, vào trí tuệ của Đảng là Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, nơi quyết định các quyết sách đúng đắn để phát triển đất nước tiếp tục trong thời gian tới, xứng tầm với một dân tộc có bề dày lịch sử và truyền thống yêu nước nồng nàn.

Lời kêu gọi “Kính cẩn đồng bào” của Bác 80 năm trước vẫn còn vang dội bên tai chúng ta như tiếp thêm sức mạnh: “Hỡi các chiến sĩ cách mạng! …. Tiếng gọi của Tổ quốc đang vang dội bên tai các đồng chí! Máu nóng của các vị anh hùng đang sục sôi trong lòng các đồng chí! Chí phấn đấu của quốc dân đang chờ đợi sự lãnh đạo của các đồng chí!

Chúng ta hãy tiến lên! Toàn thể đồng bào tiến lên”.(2)

Chú thích

 (1) Bác Hồ, tập hồi ký của nhiều tác giả, Nxb Văn Học, in lần 2, Hà Nội, 1975, tr.184.

(2) Hồ Chí Minh toàn tập, NXB Chính trị quốc gia-sự thật, Hà Nội - 2011, tập 3 tr. 230

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Hồ Chí Minh toàn tập, NXB Chính trị quốc gia - sự thật,
Hà Nội - 2011, tập 3.

- Báo cáo của Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XII về các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng. https://www.vietnamplus.vn/toan-van-bao-cao-ban-chap-hanh-tw-khoa-xii-ve-van-kien-trinh-dh-xiii/691581.vnp.

- Tạp chí Quốc phòng toàn dân điện tử, http://tapchiqptd.vn/vi/su-kien-lich-su/lanh-tu-nguyen-ai-quoc-ve-nuoc-truc-tiep-chi-dao-cach- mang/16638.html?utm_source=coccoc&utm_medium=ccnews.