Xuất bản thông tin

null HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN TOÀN QUỐC NGHIÊN CỨU, HỌC TẬP NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG

Tin tức Tin tức - Sự kiện

HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN TOÀN QUỐC NGHIÊN CỨU, HỌC TẬP NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG

Thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TW, ngày 09/3/2021 của Bộ Chính trị khoá XIII “Về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”. Trong 2 ngày 27/3 – 28/3, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII của Đảng.

Tại điểm cầu Trường Chính trị tỉnh Đồng Tháp, tham gia học tập có 155 cán bộ, đảng viên tham dự bao gồm: Trường Chính trị tỉnh; Trường Cao đẳng Cộng đồng; Trung tâm Ứng dụng Nông nghiệp Công nghệ cao Đồng Tháp; Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Sa Đéc, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam chi nhánh Sa Đéc, Công Ty Cổ Phần In & Bao bì Đồng Tháp, Lớp Trung cấp Lý luận chính trị - hành chính K51.

Điểm cầu Trường Chính trị tỉnh Đồng Tháp

Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng nhằm giúp cán bộ, đảng viên nắm vững nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Trên cơ sở đó, cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng chương trình hành động để tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII, đồng thời tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động để tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết.

Hội nghị triển khai quán triệt 5 chuyên đề, nội dung các chuyên đề tập trung vào những vấn đề cốt lõi, nhận thức mới, tư duy mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng, gồm:

Chuyên đề 1: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, do đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương truyền đạt.

Chuyên đề 2: Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025, do đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ truyền đạt.

Chuyên đề 3: Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, do đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương truyền đạt.

Chuyên đề 4: Những nhận thức mới và tư duy mới về quốc phòng Việt Nam, do đồng chí Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng truyền đạt.

Chuyên đề 5: Những nhận thức mới và tư duy mới về an ninh quốc gia, do đồng chí Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an truyền đạt.

Trường Chính trị tỉnh Đồng Tháp đã chuẩn bị tốt điều kiện cơ sở vật chất, kỹ thuật đường truyền kết nối với điểm cầu Trung ương; triển khai chương trình Hội nghị trực tuyến đúng theo kế hoạch./.