Xuất bản thông tin

null Vững tin vào vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026

Tin tức Tin tức - Sự kiện

Vững tin vào vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026

Nguyễn Thanh Tuấn

 

            Hiện nay, công tác chuẩn bị cho bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 (gọi chung là công tác bầu cử) đang được các cơ quan chức năng tích cực thực hiện. Tuy nhiên, đây là thời điểm mà các thế lực thù địch, chống phá vẫn đang tiến hành nhiều hoạt động chống phá quyết liệt nhằm bôi nhọ, hủy hoại niềm tin của Nhân dân vào Đảng và Nhà nước ta.

            Thông qua mạng xã hội, các đối tượng phản động, cơ hội đã liên tục đăng tải các bài viết có nội dung tiêu cực, xuyên tạc, thể hiện cái nhìn phiến diện, sai lệch về công tác lãnh đạo, tổ chức thực hiện bầu cử các cấp. Bên cạnh đó, các đối tượng trên còn lợi dụng các trang web, tờ báo nước ngoài có cái nhìn không tốt về Việt Nam đã đưa ra những bài viết, cuộc phỏng vấn chứa đựng nội dung tiêu cực, sai lệch, thiếu chính xác về công tác bầu cử ở nước ta. Trước tình hình đó, mỗi cán bộ, đảng viên và mỗi người dân Việt Nam cần sáng suốt nhìn nhận bản chất của vấn đề mà các đối tượng phản động, cơ hội chống phá; nhận diện được mưu đồ để có thể đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Mỗi người dân Việt cần đoàn kết để Đảng ta vững vàng lãnh đạo đưa đất nước vượt qua những khó khăn, thách thức.

            Tại khoản 1, Điều 4, Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 nêu rõ: “Đảng Cộng sản Việt Nam – Đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của cả dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, lấy chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội”. Do vậy, có thể khẳng định rằng việc lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với công tác bầu cử Đại biểu quốc hội và bầu cử Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp là hoàn toàn phù hợp và đúng với quy định của pháp luật hiện hành.

            Hơn thế nữa, qua thực tiễn cho thấy dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đã tạo ra sự thống nhất trong công tác bầu cử, góp phần lựa chọn ra những Đại biểu tiêu biểu, xứng đáng, đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn, yêu cầu, không tham nhũng và kiên quyết đấu tranh phòng chống tham nhũng, có năng lực và có điều kiện thực thi nhiệm vụ của đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân. Đồng thời, qua đó làm tiền đề cho việc xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Cần nhận thức rõ ở đây rằng, Đảng không bao biện, không làm thay trong công tác bầu cử, mà Đảng lãnh đạo ở đây đó là lãnh đạo thực hiện tốt công tác lựa chọn, hiệp thương, những vấn đề nguyên tắc bầu cử, để bảo đảm cho cuộc bầu cử khách quan, trung thực, chính xác, phổ thông, bỏ phiếu kín, trực tiếp, dân chủ khách quan và thực sự là ngày hội của toàn dân.

            Báo cáo tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 của Hội đồng bầu cử quốc gia đã rút ra tám bài học kinh nghiệm, trong đó bài học kinh nghiệp thứ hai nêu rõ: “Sự lãnh đạo của Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các cấp ủy Đảng đối với công tác chuẩn bị bầu cử là yếu tố quan trọng hàng đầu bảo đảm thắng lợi cuộc bầu cử. Nơi nào có sự chỉ đạo sát sao, thống nhất; các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng được phổ biến, quán triệt đầy đủ nơi đó công tác bầu cử được chuẩn bị chu đáo, triển khai công việc kịp thời, phối hợp chặt chẽ, kết quả đạt cao”.

            Ở Đồng Tháp, công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp được coi là nhiệm vụ chính trị trọng tâm hàng đầu trong giai đoạn hiện nay. Ngày 12/4/2021, tại cuộc họp lần thứ hai của Ban Chỉ đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026, Bí thư Tỉnh ủy Lê Quốc Phong – Trưởng Ban Chỉ đạo yêu cầu tập trung công tác chỉ đạo chuẩn bị cuộc bầu cử xuống tận cơ sở; giải quyết triệt để các vấn đề phát sinh về nhân sự trước hội nghị hiệp thương lần thứ ba. Tính đến thời điểm hiện tại công tác chuẩn bị bầu cử trên địa bàn Tỉnh đảm bảo đúng trình tự, thủ tục và thời gian luật định; đã hoàn thành việc tiếp nhận và chuyển giao 7.592 hồ sơ người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp bảo đảm an toàn, chặt chẽ,… Những thành công bước đầu đó đã khẳng định đúng vai trò lãnh đạo của cấp ủy đảng tỉnh Đồng Tháp nói riêng và các tỉnh thành khác nói chung đối với công tác bầu cử, đã tạo được niềm tin to lớn và vững chắc từ phía người dân.

            Bảo đảm và tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với mọi mặt của đời sống – xã hội nói chung và trong công tác bầu cử nói riêng vừa là đòi hỏi, vừa là yêu cầu tất yếu phù hợp với ý chí, nguyện vọng của dân tộc Việt Nam. Thông qua sự lãnh đạo của Đảng nhằm chọn ra những “Đại biểu dân cử” tiêu biểu nhất, xứng đáng nhất, có năng lực, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Đồng thời, đó còn là tiền đề để hình thành nên các cơ quan nhà nước trong nhiệm kỳ mới đáp ứng yêu cầu và đòi hỏi của người dân trong tình hình mới. Thế nên, mỗi cán bộ, đảng viên nói riêng và toàn thể người dân Việt Nam nói chung cần tỉnh táo, sáng suốt trong việc nhận diện và phản bác những thông tin sai lệch, xuyên tạc, chống phá; tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình của Đảng ta, để từ đó góp phần đưa công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 thành công tốt đẹp./.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

            - Hiến pháp năm 2013.

- Báo cáo số 695/BC-HĐBCQG ngày 19/7/2016 của Hội đồng bầu cử quốc gia về tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021.

            - https://noichinh.vn/nghien-cuu-trao-doi/202103/nhan-dien-va-dau-tranh-voi-cac-hoat-dong-chong-pha-bau-cu-309292/