Xuất bản thông tin

null Những điểm mới trong Văn kiện Đại hội XIII có tính bước ngoặt, định hướng sự phát triển cho giai đoạn mới của đất nước

Tin tức Tin tức - Sự kiện

Những điểm mới trong Văn kiện Đại hội XIII có tính bước ngoặt, định hướng sự phát triển cho giai đoạn mới của đất nước

          Nguyễn Quốc Trung khoa XDĐ

                                                               Bùi Tuấn Đạt phòng QLĐT-NCKH   

Trong tiến trình cách mạng, mỗi khi đất nước chuyển sang một giai đoạn cách mạng mới thì Đảng - với tư cách là lực lượng lãnh đạo toàn diện mọi mặt của đời sống xã hội luôn kịp thời tổng kết kinh nghiệm và đề ra những chủ trương có tính bước ngoạt, nhằm định hướng cho sự phát triển trong một giai đoạn nhất định của đất nước. Mỗi giai đoạn lịch sử khác nhau, tầm quan trọng và tính chiến lược trong những chủ trương mang tính định hướng của Đảng là sự thể hiện bản lĩnh và sự trưởng thành trong quá trình lãnh đạo cách mạng của Đảng. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là Đại hội mang tính chất chuyển giai đoạn nên Đại hội có rất nhiều nội dung mang tính định hướng cho sự phát triển.

Trước khi tiến hành Đại hội VI (1986), Đại hội đặt nền móng cho quá trình đổi mới, Đảng đã có một quá trình lâu dài khảo nghiệm, kiểm nghiệm và khẳng định những nội dung cơ bản [1] mang tính quyết định cho sự phát triển của đất nước. Sau 10 năm tiến hành đổi mới, những thành tựu của quá trình đổi mới đã được khẳng định [2] cho phép đất nước chuyển sang một giai đoạn mới, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII (1996) là Đại hội chuyển giai đoạn, Đại hội chuẩn bị những tiền đề cho quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước [3].

Sau 25 năm tiến hành đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đất nước đã đạt được những thành tựu hết sức quan trọng, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng được mở rộng, đất nước, xã hội, con người đã có nhiều thay đổi mang tính tích cực. Tuy nhiên, trước yêu cầu của lịch sử đặt ra nhiều vấn đề mới đòi hỏi Đảng phải đề ra những chủ trương chiến lược để chuyển đất nước sang một giai đoạn mới, giai đoạn đẩy mạnh toàn diện và đồng bộ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Đại hội XIII của Đảng là Đại hội đánh dấu một bước ngoặt quan trọng của đất nước, đánh giá về những thành tựu đạt được trong toàn bộ quá trình đổi mới, Đại hội nhấn mạnh: “Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay” [4] với vị thế đó cho phép chuyển đất nước sang một giai đoạn mới. Để chuẩn bị cho một giai đoạn mới với bối cảnh quốc tế luôn diễn biến phức tạp, khó lường; với sự thay đổi hết sức nhanh chóng của thực tiễn mà nền tảng của nó là những sự phát triển của các thành tựu khoa học, công nghệ; với nhiều xu thế cùng tồn tại, đan xen nhau và không thể dễ dàng nhận ra được khoảng cách của nó,… trước bối cảnh đó, đòi hỏi Đảng phải kịp thời tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận cho phù hợp với tình hình mới. Văn kiện Đại hội XIII của Đảng đã đề ra nhiều chủ trương mới, nhiều cách tiếp cận mới, cho thấy tầm nhìn chiến lược và  những nội dung có tính định hướng lâu dài cho sự phát triển đất nước.

1/- Đại hội đã xác định những mục tiêu cụ thể trước mắt cho từng giai đoạn và tầm nhìn chiến lược dài hạn cho sự phát triển của đất nước

Vai trò lãnh đạo của Đảng thể hiện ở tầm nhìn, tầm nhìn thể hiện lý tưởng phấn đấu, là cơ sở để xây dựng sự thống nhất tư tưởng, đoàn kết trong Đảng, tập hợp, đoàn kết, cổ vũ, động viên mạnh mẽ các tầng lớp nhân dân, các lực lượng xã hội phát huy sức mạnh to lớn của cả dân tộc vượt qua mọi trở ngại để thực hiện mục tiêu, lý tưởng. Tầm nhìn là sự khẳng định tính đúng đắn, chính xác của định hướng, mục tiêu đề ra, phù hợp với lý tưởng của Đảng, tính chất, xu thế của thời đại, yêu cầu phát triển của đất nước trong từng giai đoạn, có căn cứ khoa học, phù hợp với thực tiễn, điều kiện của đất nước, thể hiện khát vọng, ý chí quyết tâm của cả dân tộc.

Tầm nhìn của Đảng trong từng giai đoạn lịch sử được thể hiện trong các báo cáo chính trị của Đảng và được cụ thể hóa bằng những mục tiêu. Trong báo cáo chính trị của Đại hội XI có mục tiêu “tạo nền tảng để đến năm 2020, nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại” [5]; Báo cáo chính của Đại hội XII có mục tiêu “phấn đấu sớm đưa nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại” [6] Trong quá trình chuẩn bị Đại hội XIII, Đảng rất quan tâm đến vấn đề “tầm nhìn”, lần này tầm nhìn được Đại hội xác định là nhìn về lịch sử 35 năm quá trình đổi mới và nhìn về tương lai 25 năm (kỷ niệm 100 năm thành lập Nước), để từ đó xác định và đề ra những mục tiêu cụ thể.

Tầm nhìn được xác định trong Đại hội XIII của Đảng là sự kế thừa, bổ sung và phát triển nhận thức của Đảng từ Cương lĩnh 1991 và Cương lĩnh bổ sung, phát triển năm 2011 của Đảng. Tầm nhìn, mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập Nước là sự kế thừa, cụ thể hóa tầm nhìn, mục tiêu do Cương lĩnh đề ra. Đây là vấn đề có ý nghĩa rất quan trọng đối với sự lãnh đạo của Đảng, sự phát triển của đất nước, là cơ sở bảo đảm sự nhất quán, kết nối, kế thừa trong chủ trương, đường lối phát triển đất nước của Đảng qua các kỳ Đại hội Đảng đến giữa thế kỷ XXI, bảo đảm sự kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội trong đường lối phát triển đất nước.

Đây là vấn đề có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong bối cảnh tình hình thế giới diễn biến phức tạp, các thế lực thù địch vẫn tìm mọi cách chống phá sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta, chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa, xâm phạm quyền độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, biển đảo của đất nước ta; trong khi đó, tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên vẫn chưa được ngăn chặn, đẩy lùi; thách thức trên con đường phát triển của đất nước còn nhiều, không thể xem thường, chủ quan, dao động, mất cảnh giác.

Tầm nhìn Đại hội XIII của Đảng đã được cụ thể bằng mục tiêu “phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa” [7]. Cụ thể, từ nay đến năm 2045, theo từng giai đoạn, Việt Nam từng bước cần phải đạt được các mục tiêu cụ thể sau: Đến năm 2025, kỷ niệm 50 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước: Là nước đang phát triển, có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp; Đến năm 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng: Là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; Đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước: Trở thành nước phát triển, thu nhập cao [8].

Từ Đại hội VI đến Đại hội XIII của Đảng, đây là lần đầu tiên trong một kỳ Đại hội, Đảng đã đề ra mục tiêu dài hạn và cụ thể hóa bằng nhiều mục tiêu: mục tiêu 5 năm; mục tiêu 10 năm; mục tiêu 25 năm. Tầm nhìn chiến lược của Đảng được xác định bằng mục tiêu chiến lược và nhiều mục tiêu cụ thể là điều kiện, là cơ sở để Đảng xác định tầm nhìn trên các lĩnh vực cụ thể khác nhằm hướng đến thực hiện thắng lợi mục tiêu chiến lược đã đề ra. Có thể nói, tầm nhìn chiến lược được xác định tại Đại hội XIII của Đảng là một điểm nhấn có tính định hướng, nhân tố có tính chất đột phá trong Đại hội XIII và trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng trong giai đoạn hiện nay và những năm tiếp theo.

2/- Khơi dậy khát vọng Việt Nam

 Thực tiễn lịch sử thế giới, cũng như mấy nghìn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc ta, đã cho thấy tinh thần, ý chí, khát vọng của một dân tộc là một sức mạnh to lớn. Chính ý chí, khát vọng cháy bỏng phải giành, bảo vệ cho được độc lập, tự do, thống nhất đất nước đã tạo nên sức mạnh thần kỳ để nước ta, một nước nghèo, kinh tế kém phát triển đã đánh thắng những kẻ thù hùng mạnh của thời đại. Ngày nay, bên cạnh những khó khăn, thách thức, đất nước ta có những thuận lợi, cơ hội to lớn để phát triển, chúng ta rất cần phải phát huy mạnh mẽ ý chí, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước giàu mạnh trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân để tạo nên động lực mạnh mẽ, sức mạnh to lớn đưa đất nước vượt qua mọi khó khăn, thử thách, nắm bắt, tận dụng tốt mọi thuận lợi, thời cơ, phát triển đất nước nhanh, bền vững. Đây là yêu cầu, là lời hiệu triệu của Đảng, của đất nước đối với mỗi người Việt Nam yêu nước.

Đại hội XIII của Đảng đã xác định: “Động lực và nguồn lực phát triển quan trọng của đất nước là khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nền văn hoá, con người Việt Nam; thúc đẩy đổi mới sáng tạo, ứng dụng mạnh mẽ khoa học và công nghệ, nhất là những thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; phát huy tối đa nội lực, tranh thủ ngoại lực, trong đó nguồn lực nội sinh, nhất là nguồn lực con người là quan trọng nhất” [9] Đại hội XIII đã bổ sung “khơi dậy khát vọng phát triển đất nước, phát huy ý chí”, và “kết hợp với sức mạnh của thời đại” vào nội dung “phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc” để trở thành “Khơi dậy khát vọng phát triển đất nước, phát huy ý chí, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại...”. Đây là vấn đề có ý nghĩa hết sức quan trọng tạo ra “cú hích” mạnh cho sự phát triển của đất nước.

Cùng với sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, trong mọi giai đoạn cách mạng, khối đại đoàn kết toàn dân tộc luôn luôn là nguồn sức mạnh to lớn để đất nước ta vượt qua mọi khó khăn, thử thách, đạt được những thắng lợi vẻ vang. Bởi vậy, “phát huy sức mạnh toàn dân tộc” luôn là một nội dung quan trọng trong đường lối của Đảng. Việc kết hợp nội lực và ngoại lực, trong đó nội lực là quyết định, kết hợp sức mạnh dân tộc và sức mạnh của thời đại là một quan điểm lớn, nội dung lớn trong đường lối cách mạng, phát triển đất nước của Đảng. Từ lâu, nội dung này đã được nêu trong nhiều văn kiện của Đảng. Ngày nay, trong thời đại toàn cầu hóa, cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang diễn ra mạnh mẽ trên thế giới, tạo ra cả thời cơ và thách thức đối với mọi quốc gia; nước ta đã hội nhập quốc tế ngày càng sâu, rộng, toàn diện, ảnh hưởng và tác động quốc tế đối với nước ta ngày càng lớn, nhanh chóng và trực tiếp. Xu thế của thời đại, luật pháp, các quan hệ quốc tế, sự hợp tác, ủng hộ của các nước, cộng đồng quốc tế là nguồn sức mạnh to lớn để đất nước ta nắm bắt thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức giữ vững độc lập, chủ quyền, môi trường hòa bình ổn định, phát triển nhanh, bền vững. Do đó,  “Khơi dậy khát vọng phát triển đất nước, phát huy ý chí, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại...” là cần thiết, đúng đắn, có ý nghĩa quan trọng.

Khát vọng trong sáng và đúng đắn sẽ tạo ra sức mạnh vô cùng to lớn. Khát vọng phát triển đất nước giàu mạnh đã là một vấn đề mang tính truyền thống, tuy nhiên, đây là lần đầu tiên, Đảng ta đưa quan điểm “khơi dậy khát vọng…” vào văn kiện Đại hội, đây là vấn đề có ý nghĩa vô cùng to lớn là một “điểm mới có tính động”, một “nhân tố tích cực”  góp phần thúc đẩy sự phát triển ổn định và lâu dài của đất nước

3/- Điểm mới “dân thụ hưởng” trong nội dung quan điểm “dân là gốc”

Qua 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, lý luận về đường lối đổi mới, về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta ngày càng được hoàn thiện và từng bước được hiện thực hoá. Chúng ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, đất nước, xã hội, con người phát triển mạnh mẽ, toàn diện hơn so với những năm trước đổi mới. Quan điểm “dân là gốc” trong toàn bộ quá trình đổi mới, trong tiến trình cách mạng đã được nhận thức và từng bước hoàn thiện hơn.

Tại Đại hội VI, khi tổng kết 10 năm xây dựng chủ nghĩa xã hội (1976-1986), Đảng đã rút ra những bài học quan trọng, trong đó có bài học “trong toàn bộ hoạt động của mình, Đảng phải quán triệt tư tưởng “lấy dân làm gốc””, trên cơ sở quan điểm “lấy dân làm gốc” từ Đại hội VI, các Đại hội tiếp theo không ngừng bổ sung và hoàn thiện, vấn đề hiện thực hóa quan điểm “lấy dân làm gốc” cũng từng bước được thực hiện một cách thiết thực, hiệu quả. Tuy nhiên, trên thực tế, trong nhận thức và trong hành động của một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa thật sự thấy được ý nghĩa và giá trị đích thực của quan điểm “dân là gốc”, nhiều vấn đề phát sinh, như: thái độ vô cảm trước nổi thống khổ của nhân dân; lợi ích nhóm, tham nhũng chính sách,…tất cả những yếu tố trên có ảnh hưởng rất lớn đến việc phát huy sức sáng tạo vô tận của nhân dân trong tiến trình cách mạng.

Trước yêu cầu mới của thực tiễn, Đại hội XIII của Đảng đã bổ sung những nhận thức mới về quán triệt quan điểm “dân là gốc”. Đại hội xác định: “trong mọi công việc của Đảng và Nhà nước, phải luôn quán triệt sâu sắc quan điểm "dân là gốc"; thật sự tin tưởng, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, kiên trì thực hiện phương châm "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng". Nhân dân là trung tâm, là chủ thể của công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; mọi chủ trương, chính sách phải thực sự xuất phát từ cuộc sống, nguyện vọng, quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân, lấy hạnh phúc, ấm no của nhân dân làm mục tiêu phấn đấu. Thắt chặt mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân, dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng; củng cố và tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa” [10]. Việc bổ sung nhận thức “dân giám sát, dân thụ hưởng” vào trong phương châm thực hiện quan điểm “dân là gốc” có ý nghĩa vô cùng to lớn, một khi chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đến được và thật sự đến được với đối tượng thụ hưởng là nhân dân thì sẽ là một giải pháp rất hữu hiệu để giải quyết “bệnh vô cảm” của cán bộ, đảng viên, giải quyết vấn đề tham nhũng vặt, tham nhũng chính sách và lợi ích nhóm,…đây là những lực cản, những trở ngại vô cùng lớn trong việc thúc đẩy phát triển của đất nước.

Việc bổ sung nhận thức thức mới trong quan điểm “dân là gốc” trong Đại hội XIII của Đảng là một bước tiến, là bản lĩnh, là sự trưởng thành của Đảng nhằm tạo ra động lực mạnh mẽ, tạo ra một sự đột phá, làm tiền đề để các kỳ Đại hội tiếp theo tiếp tục thực hiện thắng lợi mục tiêu phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa”. Có thể nói, đây là “một điểm nhấn” quan trọng tạo động lực mạnh mẽ, có tính định hướng lớn và dài hạn trong Đại hội XIII của Đảng.

4/ Tập trung xây dựng nguồn nhân lực cán bộ, công chức, trong đó, đặc biệt chú trọng đến đội ngũ cán bộ, công chức cấp chiến lược.

Trong nhiệm kỳ Đại hội XI và Đại hội XII, nhiều vấn đề về đội ngũ cán bộ, đảng viên đã được đặt ra, trước yêu cầu của thực tiễn, Đảng đã tập trung vào công tác xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Trong nhiệm kỳ Đại hội XII, Đãng đã ban hành nhiều Nghị quyết [11] quan trọng về xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, có thể nói, nhiệm kỳ Đại hội XII, Đảng đã tập trung quyết liệt trong công tác cán bộ và đã đạt được thành tựu quan trọng và có ý nghĩa.

Tổng kết nhiệm kỳ Đại hội XII, Đại hội XIII của Đảng đã bổ sung thêm nội dung “xây dựng Đảng về cán bộ”. Xây dựng Đảng về cán bộ là vấn đề quan trọng của Đảng và luôn được thể hiện trong đường lối, chủ trương của Đảng. Tuy nhiên, với vai trò, vị trí hết sức quan trọng của đội ngũ cán bộ, đảng viên, đặc biệt là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược nên Đại hội XIII của Đảng đã đưa nội dung “xây dựng Đảng về cán bộ” lên ngang tầm với vai trò của nó. Đại hội khẳng định: “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Hoàn thiện thể chế, quy định về công tác cán bộ, tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí, cơ chế đánh giá cán bộ. Xây dựng đội ngũ cán bộ, trước hết là người đứng đầu có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức trong sáng, năng lực nổi bật, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới, sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thử thách, dám hành động vì lợi ích chung, có uy tín cao và thực sự tiên phong, gương mẫu, là hạt nhân đoàn kết [12].

Cán bộ, đặc biệt là cán bộ cấp chiến lược giữ một vị trí hết sức quan trọng trong hoạch định chủ trương, đường lối, tổ chức triển khai và thực hiện đường lối của Đảng, cán bộ cấp chiến lược có năng lực, có bản lĩnh, có đạo đức trong sáng sẽ góp phần rất quan trọng trong việc tháo gỡ những “nút thắt” trong quá trình tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối, giải quyết tốt các vấn đề mang tính kiềm hãm sự phát triển như tham nhũng chính sách, lợi ích nhóm,….Tập trung vào việc xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược có phẩm chất, có năng lực là vấn đề có ý nghĩa hết sức quan trọng trong giai đoạn hiện nay và trong thực hiện những mục tiêu chiến lược lâu dài của Đảng.

Đại hội XIII của Đảng là Đại hội chuyển giai đoạn, nội dung được thể hiện trong Văn kiện Đại hội có rất nhiều điểm mới, trong đó, vấn đề tầm nhìn chiến lược, khơi dậy khát vọng dân tộc, vấn đề đối tượng thụ hưởng và xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược là những điểm mới rất quan trọng, là những vấn đề có tính bao quát, có tính định hướng không chỉ ở hiện tại mà còn có ý nghĩa trong những nhiệm kỳ Đại hội tiếp theo của Đảng nhằm tháo gỡ những “điểm nghẽn” đang tồn tại từ lâu và tạo ra những “cú hích” tích cực thúc đẩy sự phát triển của đất nước. Với những điểm nhấn hết sức quan trọng như thế, chúng ta có thể tin tưởng trong nhiệm kỳ Đại hội XIII (2021-2026) sẽ tạo ra sự đột phá trong phát triển, quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu trước mắt “đến năm 2025, kỷ niệm 50 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước: Là nước đang phát triển, có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấplàm tiền đề hướng tới thực hiện thắng lợi mục tiêu 2030 và 2045.

                                                     


[1] Khảo nghiệm và kiểm nghiệm những đổi mới trên lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp, đời sống xã hội, vai trò quản lý của nhà nước, cơ chế quản lý, kinh tế đối ngoại,…

[2] Đất nước thoát khỏi tình trạng khủng hoảng, những vấn đề về lương thực, thực phẩm, hàng tiêu dùng, hàng xuất khẩu đã được giải quyết, quá trình đổi mới đã đi đúng hướng và cần điều kiện mới để bức phá.

[3] Những tiền đề cho quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đã được Đại hội VIII và các đại hội tiếp theo bổ sung và phát triển, đó là: giáo dục-đào tạo; khoa học-công nghệ; chiến lược cán bộ; chiến lược văn hóa;chiến lược biển,…

[4]  Đảng cộng sản Việt Nam, Văn kiện ĐH ĐB toàn quốc lần thứ XIII, tập 1, Nxb CTQG Sự thật, HN 2021, tr.25.

[5] Đảng cộng sản Việt Nam, Văn kiện ĐH ĐB toàn quốc lần thứ XI, Nxb CTQG Sự thật, HN 2011.

[6] Đảng cộng sản Việt Nam, Văn kiện ĐH ĐB toàn quốc lần thứ XII, Nxb CTQG Sự thật, HN 2016.

[7] Đảng cộng sản Việt Nam, Văn kiện ĐH ĐB toàn quốc lần thứ XIII, tập 1, Nxb CTQG Sự thật, HN 2021, tr 112.

[8] Đảng cộng sản Việt Nam, Văn kiện ĐH ĐB toàn quốc lần thứ XIII, tập 1, Nxb CTQG Sự thật, HN 2021, tr 112.

[9] Đảng cộng sản Việt Nam, Văn kiện ĐH ĐB toàn quốc lần thứ XIII, tập 1, Nxb CTQG Sự thật, HN 2021, tr 34.

[10] Đảng cộng sản Việt Nam, Văn kiện ĐH ĐB toàn quốc lần thứ XIII, tập 1, Nxb CTQG Sự thật, HN 2021, tr 27.

[11] Nghị quyết số 04-NQ/TW (Hội nghị Trung ương 4 khóa XII), ngày 30/10/2016 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

    Nghị quyết số 18-NQ/TW (Hội nghị Trung ương 6 khóa XII), ngày 25/10/2017 về  một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

    Nghị quyết số 19-NQ/TW (Hội nghị Trung ương 6 khóa XII), ngày 25/10/2017 về  tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức, quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, đảm bảo tinh gọn, cơ cấu hợp lý, tự chủ, quản trị tiên tiến và hoạt động hiệu quả.

    Nghị quyết số 26-NQ/TW (Hội nghị Trung ương 7 khóa XII), ngày 19/5/2018 về  tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

    Quy định số 08-QĐi/TW (khóa XII), ngày 25/10/2018  về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Ban Bí thư, ủy viên Ban chấp hành trung ương.

    Nghị quyết Hội nghị Ban chấp hành Trung ương lần thứ 10 (khóa XII) về kiện toàn tổ chức, lề lối làm viêc.

[12] Đảng cộng sản Việt Nam, Văn kiện ĐH ĐB toàn quốc lần thứ XIII, tập 1, Nxb CTQG Sự thật, HN 2021, tr 187