Xuất bản thông tin

null Sự cần thiết phải ra sức bảo vệ nền tảng tư tưởng Mác - Lênin trước thế lực thù địch

Tin tức Tin tức - Sự kiện

Sự cần thiết phải ra sức bảo vệ nền tảng tư tưởng Mác - Lênin trước thế lực thù địch

Nguyễn Phước Tài

Khoa Lý luận cơ sở

         Các Mác (Karl Marx) sinh ngày 5 tháng 5 năm 1818 trong một gia đình trung lưu ở thành phố Trier trên bờ sông Mozel, một nhánh của sông Rhein. Trier là một thành phố cổ của Đức, thời Trung cổ, Trier là thủ đô của một công quốc tôn giáo lớn, nơi cư trú của đại giáo chủ xứ Trier. Tuy vậy, Trier không nằm ngoài phong trào xã hội sôi động ở nước Đức và cuộc sống yên tĩnh của thành phố này cũng bộc lộ những mâu thuẫn xã hội sâu sắc giữa dân nghèo thành thị với thiểu số tầng lớp thị dân giàu có.

         Các Mác (Karl Marx) là một nhà bác học thiên tài, là một trong những nhà tư tưởng vĩ đại của nhân loại, là con người của khoa học và là nhà cách mạng lỗi lạc về lý luận, về tổ chức và về đấu tranh thực tiễn. Bên cạnh đó, ông còn được xem là người thầy vĩ đại của giai cấp công nhân và nhân dân lao động thế giới. Người đã cùng với Ăngghen xây dựng nên hệ thống lý luận khoa học và cách mạng để nhận thức và cải tạo thế giới. Thế nhưng, gần hai thế kỷ đã trôi qua với biết bao biến thiên của lịch sử, những cống hiến vĩ đại của Mác, các giá trị tư tưởng của các Người luôn bị các thế lực thù địch, những phần tử cơ hội chính trị tìm cách chống phá xuyên tạc và phủ nhận. Để làm rõ những thủ đoạn nguy hiểm ấy, bài viết này sẽ tiến hành phân tích nhằm chỉ ra các thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch.

         Mặc dù trước đó C.Mác đã viết rất nhiều tác phẩm khá đồ sộ, thế nhưng chỉ đến khi tác phẩm Tuyên ngôn của Đảng cộng sản ra đời mới đánh dấu một bước ngoặc vĩ đại về học thuyết cách mạng của ông. Bởi lẽ, trong Tuyên ngôn của Đảng cộng sản, toàn bộ những lý luận, phạm trù cơ bản của học thuyết Mác đã được trình bày và hệ thống một cách đầy đủ. Bên cạnh đó, Tuyên ngôn Đảng cộng sản không những là cương lĩnh chính trị mà còn là cương lĩnh hành động cho giai cấp công nhân và nhân dân lao động trên thế giới. Bởi nó chỉ ra mục tiêu, quan điểm, phương hướng đấu tranh của giai cấp công nhân. Đồng thời nó chỉ ra lực lượng, con đường và biện pháp đấu tranh giải phóng dân tộc, giải phóng công nhân trên toàn thế giới. Hơn 170 năm qua, dù phong trào cộng sản và công nhân quốc tế đã trải qua nhiều thăng trầm, biến cố, đặt ra nhiều vấn đề mới cần phải giải quyết nhưng những tư tưởng chủ yếu trong tác phẩm này vẫn tỏa sáng, soi rọi con đường nhân loại đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội.

         Cùng với Tuyên ngôn của Đảng cộng sản. C.Mác đã tìm ra quy luật phát triển của lịch sử loài người, phát hiện ra quy luật giá trị thặng dư, đã kết hợp giữa lý luận và thực tiễn nhằm biến các lý thuyết cách mạng khoa học thành hành động cách mạng. Tuy nhiên, vẫn tồn tại một thực tế khác – đó chính là các thế lực thù địch, những người theo chủ nghĩa tư bản luôn tìm cách phá hoại, tìm cách chống đối lại tư tưởng của C.Mác nhằm ngăn chặn sự hình thành và phát triển của chủ nghĩa xã hội. Vấn đề này được ví như cây đời muốn tồn tại và phát triển luôn gắng sức đấu tranh với loài cỏ dại đeo bám.

         Gần 2 thế kỷ trôi qua, những cống hiến vĩ đại của C.Mác vẫn luôn bị sự công kích, xuyên tạc của các thế lực chống cộng, bọn cơ hội và xét lại. Đặc biệt hơn là trong giai đoạn hiện nay, khi chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Sô và các nước Đông Âu sụp đổ, sự thoái trào của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế thì cuộc đấu tranh trên mặt trận lý luận và tư tưởng càng diễn ra gay gắt và phức tạp hơn bao giờ hết.

         Những thế lực thù địch, bọn phản động, chống cộng, cơ hội và xét lại chỉa mũi nhọn công phá vào nền tảng tư tưởng của Đảng ta một cách trực diện hơn, trắng trợn hơn, và tìm cách để xuyên tạc, phủ nhận, muốn bóp chết tư tưởng của Mác để củng cố địa vị, bóc lột của chủ nghĩa tư bản. Bọn chúng không chỉ xuyên tạc, công kích đường lối chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước ta, mà còn ngang nhiên phủ nhận những giá trị tư tưởng của C.Mác. Bởi, tính cách mạng trong tư tưởng của C.Mác là mong muốn đưa nhân loại tiến lên chủ nghĩa xã hội để thực hiện giải phóng giai cấp, giải phóng nhân loại nhằm giúp nhân loại tiên lên một xã hội tốt đẹp. Và cũng chính vì vậy, tư tưởng của ông đã đối lập với những tư tưởng của các học giả tư sản, của giai cấp tư sản vì họ muốn bảo vệ chế độ tư bản. Tư tưởng của Mác là một mũi tên tấn công trực diện vào thành trì, thành lũy của toàn bộ thế giới tư bản đó là chế độ áp bức, bóc lột của chủ nghĩa tư bản.

         Trong quá phát triển của lịch sử, quá trình phát triển xã hội loài người nói chung và của xã hội xã hội chủ nghĩa nói riêng, ở mỗi một nấc thang phát triển thì tư tưởng của Mác làm cho các thế lực thù địch điên cuồng hơn. Vẫn với mục tiêu chống cộng, xóa bỏ chủ nghĩa Mác với những âm mưu thủ đoạn, đặc biệt với phương pháp ngày càng tinh vi: có lúc chúng đưa ra các luận điệu xuyên tạc tư tưởng qua các tác phẩm mà Mác đã để lại cho nhân loại, có lúc chúng tìm cách chống phá tư tưởng của Mác và Ănghen, và có lúc chúng tìm cách làm cho tư tưởng của Mác và Lênin đối lập nhau... Và cho đến bây giờ, các thế lực thù địch vẫn không chịu buông bỏ, chúng lợi dụng thành tựu của cuộc cách mạng khoa học công nghệ hiện đại, đặc biệt là cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 nhằm hạ thấp giá trị tư tưởng của C.Mác về mục tiêu, về tương lai phát triển của nhân loại. Cụ thể chúng cho rằng trong cuộc cách mạng công nghip 4.0 sẽ làm cho tất cả những lý luận, tư tưởng của C.Mác trở nên lỗi thời, lạc hậu, hết giá trị.

         Thực tiễn nêu trên đang đặt ra một vấn đề rất đáng suy nghĩ trong công tác đấu tranh chống các luận điệu phản động, sai trái, xuyên tạc, phủ nhận những cống hiến vĩ đại của C.Mác. Đây cũng được xem là một trong những nhiệm vụ quan trọng, cấp bách hàng đầu và hoạt động này cũng sẽ gặp không ít khó khăn, phức tạp, đã đến lúc việc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng, bảo vệ lý luận chủ nghĩa Mác đi đôi với đổi mới, nâng cao chất lượng tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác – Lênin cần phải được nâng lên một tầm cao mới. Khẳng định lại vấn đề này, trong Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội và Báo cáo chính trị tại Đại hội VII (năm 1991) khẳng định: “Đảng lấy chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động”. Chính nhờ kiên trì chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh mà mục tiêu xây dựng một nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa nên đã có bước phát triển rõ rệt, mà “nguyên nhân quan trọng nhất đưa lại thành tựu to lớn đó là: việc hoạch định và thực hiện đường lối đổi mới những năm qua về cơ bản là đúng đắn, đúng định hướng xã hội chủ nghĩa”. Đồng thời, đây được xem là một quyết định có tầm lịch sử, đánh dấu bước phát triển quan trọng trong nhận thức và tư duy chiến lược của Ðảng, khát vọng phát triển của dân tộc và quyết tâm chính trị của toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân ta trong công cuộc xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, thực hiện thắng lợi mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Và để ngăn chặn kịp thời, chống lại các tư tưởng chống phá Đảng, chống phá Nhà nước, chống phá nền tảng tư tưởng diễn ra như hiện nay. Bản thân một đảng viên, một người làm công tác tuyên truyền cần phải:

         Một là, kiên định với lập trường tư tưởng của những người Mác xít. Bởi một khi tư tưởng vững vàng thì không có thế lực nào có thể chống phá được. Và hơn hết, chúng ta còn có thể phản biện, đấu tranh lại các luận điệu sai trái mà bọn chúng nêu ra.

         Hai là, cần nắm vững, nắm chắc những nội dung chính, những nội dung cơ bản cốt lõi nhất trong học thuyết của Mác. Bởi một khi đã nắm vững và chắc tư tưởng, học thuyết của Mác rồi thì dù trong bất kỳ môi trường hợp nào hay trong bất kỳ một hoàn cảnh nào đối với những chiêu trò của các thế lực thù địch thì chúng ta sẽ phải phân tích kỹ, nhận thức một cách chính xác về những cái nội dung sai trái mà các thế lực thù địch lồng ghép vào, cũng chỉ ra những điều bất ổn trong lời lẽ xuyên tạc đó. Từ đó chúng ta có thể nhận diện được một cách sâu sắc nhất, tìm ra những lên biện pháp giải quyết hay rèn luyện được tinh thần thép trước những chiêu trò chống phá của các thế lực thù địch, bọn chống cộng và bọn cơ hội.

         Qua 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới và phát triển đất nước. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước chúng ta đã gặt hái được những thành tựu to lớn, điều này có ý nghĩa rất quan trọng, đó chính là việc tăng thêm lòng tin tưởng của quần chúng nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, với sự nghiệp đổi mới của đất nước. Vấn đề này đã được đông đảo dư luận trong và ngoài nước hoan nghênh và công nhận. Cũng nhờ vậy mà mối quan hệ giữa Việt Nam với các quốc gia trên thế giới ngày càng được gắn kết và mở rộng hơn.

         Giờ đây, đất nước ta đang chuyển mình sang một thời kỳ phát triển mới, thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước – thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0. Đây được xem là một thời kỳ đầy triển vọng của đất nước ta, dân tộc ta trên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội. Và hơn bao giờ hết, công tác bảo vệ và phát triển những giá trị tư tưởng Mác – Lênin cần được quan tâm đặc biệt, bởi vấn đề đó không đơn giản là bảo vệ những tác phẩm kinh điển, mà chính là bảo vệ lý tưởng, nguyên lý, con đường mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn – xây dựng chủ nghĩa xã hội.