Xuất bản thông tin

null Quy định số 09-QĐi/TW ban hành ngày 13/11/2018 của Ban Chấp hành TW Quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc TW

Chi tiết bài viết Quy chế

Quy định số 09-QĐi/TW ban hành ngày 13/11/2018 của Ban Chấp hành TW Quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc TW