Xuất bản thông tin

null Kỷ niệm 60 năm Đường Hồ Chí Minh trên biển - Khát vọng độc lập, thống nhất làm nên một huyền thoại

Tin tức Tin tức - Sự kiện

Kỷ niệm 60 năm Đường Hồ Chí Minh trên biển - Khát vọng độc lập, thống nhất làm nên một huyền thoại

TS. Nguyễn Quốc Trung

Khoa Xây dựng Đảng

Trong tác phẩm “Nhìn lại quá khứ - tấn thảm kịch và những bài học về Việt Nam”[1] và nhiều tác phẩm viết về cuộc chiến tranh Việt Nam [2] ở bên kia chuyến tuyến đều rất khó có thể tìm ra một lý do có tính thuyết phục để lý giải cho sự thất bại của đế quốc Mỹ và cuối cùng họ tìm đến một điểm chung: trong cuộc chiến tranh này, ở phía bên kia chuyến tuyến-tức là dân tộc Việt Nam, tất cả họ đều là anh hùng, còn về phía chúng ta-tức là đế quốc Mỹ và lực lượng đồng minh của Mỹ, không có một người anh hùng nào cả. Thực tiễn về “những chiếc tàu không số và những con người trên những chiếc tàu đó” là một minh chứng thuyết phục nhất cho nhận định của những người từ phía bên kia chuyến tuyến trong cuộc chiến mà toàn bộ những ưu thế đều thuộc về đội quân xâm lược.

Anh hùng LLVT Nguyễn Thị Định, một trong những người đầu tiên vận chuyển

vũ khí vào chi viện miền Nam trên những con tàu không số (ảnh tư liệu)

Đã 60 năm trôi qua kể từ khi “đường Hồ Chí Minh trên biển” hình thành và những chuyến tàu không số đầu tiên vận chuyển vũ khí vào chi viện cho chiến trường miền Nam, thì lịch sử về con đường, về những tấm gương anh hùng,…đã được nhắc tới rất nhiều lần trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên sách báo, trong các bài giảng từ phổ thông đến đại học,…, nhưng thật không dễ để có thể tìm ra lời giải thích thật sự thích đáng để cho các thế hệ được sinh ra và lớn lên trong hòa bình hiểu “cái gì đã hun đúc các thế hệ chiến sĩ của đoàn tàu không số làm nên một huyền thoại”. Câu trả lời phù hợp nhất, đó chính là “khát vọng độc lập, thống nhất dân tộc, tinh thần “không có gì quý hơn độc lập, tự do”, “dân tộc trên hết”, Tổ quốc trên hết”,…đã thôi thúc và biến những con người bình thường trở thành những con người có ý chí sắt đá vượt qua mọi khó khăn, thử thách và kể cả đó chính là mạng sống của bản thân. Trong cuộc sống của mỗi con người, giữa sự sống và cái chết con người luôn có sự lựa chọn, tuy nhiên, với khát vọng độc lập, thống nhất dân tộc, họ đã có sự lựa chọn và sự lựa chọn của họ đã làm nên huyền thoại.

Thượng tướng Nguyễn Thành Cung [3] cho rằng: “không có bản lĩnh chính trị vững vàng thì không thể thực hiện được nhiệm vụ gian khó đặt ra, nhất là trong buổi đầu hình thành lực lượng vận tải quân sự đường biển, vấn đề soi đường, thông đường, tổ chức chuẩn bị phương tiện, bến bãi,… đó quả là quá trình tìm tòi, khảo nghiệm công phu, đồng thời là sự thử thách ý chí, quyết tâm của cả một tập thể, từ người chỉ huy cho đến thủy thủ, sự phối hợp ăn khớp giữa hậu phương và tiền tuyến. Trên những con tàu nhỏ, trang thiết bị hạn chế, cán bộ, thủy thủ phải đối mặt với sóng to, gió lớn, với sự ngăn chặn gắt gao của quân thù, đòi hỏi phải có tinh thần chịu đựng gian khổ, trong tình huống hiểm nghèo, phải chấp nhận hy sinh tính mạng để giữ bí mật của tuyến đường” [4].

Khát vọng độc lập, thống nhất dân tộc đã giúp cho dân tộc Việt Nam làm nên những thắng lợi vĩ đại “lững lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, đánh bại những đế quốc hùng mạnh nhất thế giới để bảo vệ vững chắc nền độc lập của đất nước được xác lập từ tháng 9 năm 1945. Khát vọng đó là sự tiếp nối các giá trị truyền thống đã được hình thành, phát triển, chọn lọc qua hàng ngàn năm dựng và giữ nước của dân tộc. Khát vọng độc lập, thống nhất dân tộc đã làm nên một thế hệ, thế hệ những con người anh hùng, thế hệ đó đã làm được những điều vượt quá sức tưởng tượng của một con người bình thường. Khát vọng độc lập, thống nhất dân tộc vừa là sự tiếp nối truyền thống, đồng thời là hành trang cho các thế hệ người Việt Nam tiếp bước trên con đường xây dựng đất nước giàu đẹp, sánh vai với các cường quốc như ước muốn của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Nhìn lại quá trình 35 năm đổi mới, trên cơ sở đánh giá khách quan những thành tựu đạt được, Báo cáo chính trị Đại hội XIII của Đảng khẳng định: Chúng ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, phát triển mạnh mẽ, toàn diện hơn so với những năm trước đổi mới. Với tất cả sự khiêm tốn, chúng ta vẫn có thể nói rằng: Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay [5]. Để đạt được những mục tiêu cơ bản trước mắt và chiến lược lâu dài đã được đề ra, Đại hội XIII của Đảng nhận thấy cần phải tạo một “cú hích” mạnh mẽ cho sự phát triển, Đại hội xác định cần phải khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Đây là nội dung quan trọng, là điểm nhấn và cũng là lần đầu tiên được đề cập trong Văn kiện Đại hội Đảng. Khát vọng phát triển dân tộc giàu mạnh, hùng cường là một động lực thúc đẩy dân tộc ta tiến lên, khắc phục đói nghèo, lạc hậu, vượt qua bẫy thu nhập trung bình, nguy cơ tụt hậu về kinh tế. Đồng thời, việc phát huy ý chí, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại có ý nghĩa vô cùng quan trọng để xây dựng đất nước và bảo vệ Tổ quốc. Trong lúc thuận lợi cũng như lúc khó khăn, sức mạnh của tinh thần, của ý chí, nhất là ý chí của cả một dân tộc giữ vai trò hết sức quan trọng, thậm chí là quyết định. Vì vậy hơn bao giờ hết chúng ta phải phát huy cao độ truyền thống yêu nước và cách mạng, tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thử thách, khát vọng phát triển thành một quốc gia giàu mạnh. Đại hội nhấn mạnh: “Khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và của nền văn hóa, con người Việt Nam, …, tạo động lực mới cho phát triển nhanh và bền vững đất nước” [6].

Khơi dậy khát vọng dân tộc là vấn đề có ý nghĩa rất quan trọng, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã đi vào cuộc sống, tinh thần Đại hội XIII của Đảng đã nhanh chóng lan tỏa và khẳng định được giá trị. Trong đại dịch Covid19 vừa qua, Việt Nam đã chứng kiến được sự tương thân, tương ái, tinh thần đoàn kết, ý chí kiên cường,…của cả dân tộc, đặc biệt là lực lượng tuyến đầu chống dịch. Họ cũng đã làm nên được điều mà mọi người đều có cảm nhận chung là vượt quá sức chịu đựng của con người, thật khách quan thừa nhận thì đó cũng có thể gọi là một huyền thoại.

Khát vọng dân tộc là “chất xúc tác” có giá trị vô cùng to lớn trong quá trình tồn tại và phát triển của dân tộc Việt Nam. Nó là hạt nhân giúp cho dân tộc Việt Nam, con người Việt Nam làm nên những kỳ tích, tinh thần của những con tàu không số, của những người chiến sĩ trên những con tàu không số mãi mãi là hành trang, là sự tiếp nối cho một khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc trong giai đoạn hiện nay và mai sau.

----------------

Tài liệu tham khảo:

1. Đảng cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2021

2. Robert S. Mc Namara: “Nhìn lại quá khứ-tấn thảm kịch và những bài học về Việt Nam”, (1995), Nxb CTQG, Hà Nội (Hồ Chính Hạnh và nhiều tác giả dịch, Sơn Thành Thủy h.đ)

3.Thượng tướng Nguyễn Thành Cung, Đường Hồ Chí Minh trên biển - nhân tố góp phần quyết định thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, Báo QĐND online, đăng ngày 30/10/2021


[1] Robert S. Mc Namara: “Nhìn lại quá khứ-tấn thảm kịch và những bài học về Việt Nam”, (1995), Nxb CTQG, Hà Nội (Hồ Chính Hạnh và nhiều tác giả dịch, Sơn Thành Thủy h.đ)

[2] Chiến tranh Việt Nam là cách gọi của đế quốc Mỹ, đồng minh của Mỹ và các nước phương Tây

[3] Thượng tướng Nguyễn Thành Cung, Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

[4] Thượng tướng Nguyễn Thành Cung, Đường Hồ Chí Minh trên biển - nhân tố góp phần quyết định thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, Báo QĐND online, đăng ngày 30/10/2021 (https://www.qdnd.vn/ky-niem-60-nam-ngay-mo-duong-ho-chi-minh-tren-bien-23-10-1961-23-10-2021/duong-ho-chi-minh-tren-bien-nhan-to-gop-phan-quyet-dinh-thang-loi-cuoc-khang-chien-chong-my-cuu-nuoc-674126)

[5] Đảng cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2021

[6] Đảng cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2021, tr.110