Xuất bản thông tin

null Xây dựng phong cách, tác phong của người đảng viên, giảng viên trường đảng tỉnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Tin tức Tin tức - Sự kiện

Xây dựng phong cách, tác phong của người đảng viên, giảng viên trường đảng tỉnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Tống Hoàng Huân

1. Khái quát về phong cách làm việc của cán bộ, đảng viên theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

          Hai từ “tác phong” được hiểu là phong cách làm việc và phong cách công tác của mỗi cá nhân.

          Phong cách Hồ Chí Minh được thể hiện trong mọi lĩnh vực sống và hoạt động của Bác, tạo thành một chỉnh thể nhất quán, có giá trị khoa học, đạo đức và thẩm mỹ. Phong cách Hồ Chí Minh gồm những điểm nổi bật sau đây:

Thứ nhất, phong cách tư duy:

Hồ Chí Minh là người Mác xít, phong cách tư duy của Người trước hết là phương pháp biện chứng duy vật: xuất phát từ thực tiễn để trở lại biến đối thực tiễn. Hồ Chí Minh đã thể hiện phong cách tư duy khoa học và hiệu quả với những đặc trưng nổi bật: Phong cách tư duy khoa học, cách mạng và hiện đại; Phong cách tư duy độc lập, tự chủ, sáng tạo; Phong cách tư duy uyển chuyển, hài hòa, có lý có tình.

Thứ hai, phong cách làm việc của Bác:

Phong cách làm việc của Hồ Chí Minh thể hiện trước hết ở phong cách lãnh đạo: phong cách lãnh đạo dân chủ, tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; tổ chức kiểm tra, kiểm soát cụ thể, thường xuyên; phong cách quần chúng, luôn luôn gần dân, tin dân, trọng dân, dựa vào dân, gắn bó với nhân dân; phong cách nêu gương.

Phong cách làm việc của Hồ Chí Minh còn là phong cách làm việc khoa học và đổi mới, đó là: phong cách làm việc khách quan, trung thực; phong cách làm việc luôn đổi mới.

Thứ ba, phong cách diễn đạt:

          Phong cách diễn đạt thể hiện rõ nhất trong cách nói và viết của Người, với những đặc điểm cụ thể: cách nói, viết giản dị, cụ thể, thiết thực; diễn đạt ngắn gọn, cô đọng, hàm súc, trong sáng, có lượng thông tin cao; sinh động, gần gũi với cách nghĩ của quần chúng, gắn với hình ảnh, sự ví von, so sánh cụ thể; phong cách diễn đạt luôn luôn biến hóa, nhất quán mà đa dạng.

Thứ tư, phong cách ứng xử của Hồ Chí Minh phản ánh nhân cách, trí tuệ, tâm hồn, đạo đức trong sáng của Người, đó là: khiêm tốn, nhã nhặn, lịch thiệp; chân tình, nồng hậu, hồn nhiên; linh hoạt, chủ động, biến hóa.

Thứ năm, phong cách sống của Hồ Chí Minh

Nét chung nhất trong phong cách sống của Hồ Chí Minh là rất giản dị, thanh cao, đạm bạc trong đời sống vật chất, nhưng lại vô cùng phong phú về những giá trị đạo đức, tinh thần,.. Đó là: sống cần, kiệm, liêm, chính; sống hài hòa, kết hợp nhuần nhuyễn văn hóa Đông – Tây; tôn trọng quy luật tự nhiên, gắn bó với thiên nhiên.

2. Thực trạng đội ngũ đảng viên, giảng viên Trường Chính trị Đồng Tháp đảm bảo thực hiện học tập và làm theo phong cách Hồ Chí Minh.

Đảng bộ cơ sở Trường Chính trị Đồng Tháp là một tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Đồng Tháp. Tính đến tháng 10/2021, qua quá trình thực hiện tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng tổ chức đảng, đảng viên, nhất là nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đảm bảo hoạt động hiệu quả của tổ chức Đảng trong Nhà trường, Đảng bộ cơ sở Trường Chính trị tỉnh Đồng Tháp có 04 chi bộ trực thuộc với 36 đảng viên sinh hoạt chính thức (Chi bộ Khoa Xây dựng Đảng; Chi bộ Khoa Lý luận cơ sở và Nhà nước pháp luật; Chi bộ Phòng Quản lý đào tạo và nghiên cứu khoa học; Chi bộ Phòng Tổ chức, hành chính, thông tin, tư liệu); và 01 chi bộ học viên sinh hoạt tạm thời với 50 đảng viên (Chi bộ lớp Trung cấp LLCT-HC K51).

Trường Chính trị tỉnh Đồng Tháp là đơn vị sự nghiệp của Đảng, chịu sự lãnh đạo, quan tâm trực tiếp và thường xuyên của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, sự chỉ đạo, quản lý, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; sự phối hợp chặt chẽ giữa các ban, ngành cấp tỉnh, huyện và các Học viện khu vực trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trong tỉnh. Thực hiện theo Thông báo số 1027-TB/TU ngày 30/10/2018 của Tỉnh ủy giao biên chế (từ năm 2019 đến năm 2021 còn 45 biên chế). Tổng số biên chế hiện tại của Trường đến thời điểm cuối tháng 6/2021 là 43 người (39 viên chức, 4 hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP). Trong đó có: Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ 6, thạc sĩ 23; đại học, cử nhân 10 người; Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp, cử nhân lý luận chính trị 27 người; trung cấp lý luận chính trị 5 người.

Trình độ, năng lực quản lý, giảng dạy của đội ngũ đảng viên, giảng viên ngày được càng nâng lên; có ý thức trách nhiệm, tâm huyết với nghề, đoàn kết, thống nhất trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

3. Một số biện pháp xây dựng phong cách, tác phong của người đảng viên, giảng viên trường Đảng tỉnh trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thời gian tới.

 Một là, tiếp tục nâng cao nhận thức của Đảng ủy, Ban giám hiệu, từng đảng viên, giảng viên về các giá trị, vai trò, tầm quan trọng của Chỉ thị 05 đối với việc xây dựng phong cách, tác phong của người đảng viên, giảng viên trường Đảng cấp tỉnh phù hợp với yêu cầu xây dựng Trường Chính trị tỉnh đạt chuẩn theo quy định.

Hai là, phát huy vai trò gương mẫu của người đảng viên, mỗi giảng viên của Trường không ngừng tự nghiên cứu, nâng cao nhận thức thật đầy đủ về nội dung, ý nghĩa về phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh, từ đó xác định rõ nội dung cần phải học tập và rèn luyện cho bản thân cho phù hợp, xứng đáng với vị trí là người đảng viên, giảng viên trường Đảng cấp tỉnh.

Thứ ba, Đảng ủy Trường cần nghiên cứu ban hành quy định cụ thể về việc thực hiện tác phong, phong cách của người đảng viên, giảng viên của Trường. Đây chính là căn cứ quan trọng để toàn thể đảng viên, giảng viên của Trường thực hiện theo, góp phần xây dựng đội ngũ đảng viên, giảng viên trường Đảng tỉnh thực sự đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới.

Thứ tư, Đảng ủy, Ban Giám hiệu Trường cần tăng cường sự lãnh đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện học tập phong cách Hồ Chí Minh của các tổ chức đảng trực thuộc, của đảng viên, giảng viên trong Đảng bộ Trường. Kịp thời khen thưởng những đảng viên, giảng viên có thành tích tốt trong thực hiện, đồng thời có biện pháp giúp đảng viên, giảng viên khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong quá trình thực hiện học tập và làm theo phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh./.

Tài liệu tham khảo:

1. Ban Tuyên giáo Trung ương: Những nội dung cơ bản của Tư tưởng, Đạo đức, Phong cách Hồ Chí Minh (Tài liệu nghiên cứu phục vụ triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo Tư tưởng, Đạo đức, Phong cách Hồ Chí Minh”), NXB CTQG, H. 2016

2. Đảng ủy Trường Chính trị Đồng Tháp: Số 36-BC/ĐU, Báo cáo tổng kết công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên từ năm 2010 đến nay,  Đồng Tháp, ngày 21 tháng 10 năm 2021.

3. Trường Chính trị Đồng Tháp: Báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021, Đồng Tháp, tháng 6/2021.

4. PGS,TS Hoàng Anh: Xây dựng, phát triển đội ngũ giảng viên có phẩm chất chính trị, tư tưởng, đạo đức cách mạng; lối sống, tác phong Trường Đảng, xứng đáng là những chiến sĩ tiền phong trên mặt trận tư tưởng, lý luận của Đảng, Tạp chí Lý luận Chính trị, tháng 9/2020.