Xuất bản thông tin

null Tăng cường tuyên truyền, quán triệt thực hiện các Kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh khóa XI

Tin tức Tin tức - Sự kiện

Tăng cường tuyên truyền, quán triệt thực hiện các Kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh khóa XI

 

ThS. Lê Minh Sơn

Hội nghị lần thứ sáu BCH Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp (khóa XI) đã thảo luận và thông qua nhiều kết luận quan trọng, bao gồm Kết luận số 245-KL/TU ngày 23/11/2021 về phát triển kinh tế - xã hội khu vực biên giới tỉnh Đồng Tháp, giai đoạn 2021 – 2025; Kết luận số 246-KL/TU ngày 23/11/2021 về tiếp tục lãnh đạo đẩy mạnh hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, giai đoạn 2021 – 2025; Kết luận số 248-KL/TU ngày 26/11/2021 về tiếp tục thực hiện tái cơ cấu ngành Công nghiệp tỉnh Đồng Tháp đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030; Kết luận số 249-KL/TU ngày 01/12/2021 về tiếp tục đẩy mạnh phát triển du lịch, góp phần tạo dựng hình ảnh Đồng Tháp, giai đoạn 2021 – 2025; Kết luận số 250-KL/TU ngày 09/12/2021 về tiếp tục thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với Tái cơ cấu ngành Nông nghiệp và công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2025. Để những kết luận quan trọng này đi vào thực tiễn đời sống, tổ chức cơ sở đảng có vai trò đặc biệt quan trọng trong tuyên tuyên truyền, tổ chức, động viên nhân dân thực hiện. Công tác tuyên truyền, quán triệt cần tập trung vào những nội dung quan trọng sau:

Kết luận số 245-KL/TU ngày 23/11/2021 của BCH Đảng bộ Tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội khu vực biên giới tỉnh Đồng Tháp, giai đoạn 2021 - 2025

 Các tổ chức cơ sở đảng cần tiếp tục tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, người lao động về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chương trình, đề án trọng tâm của Tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng - an ninh biên giới.

Cấp uỷ cơ sở loại hình cơ quan, sự nghiệp phối hợp với lãnh đạo cơ quan, đơn vị tham mưu và tham gia góp phần thực hiện có hiệu quả các chính sách hỗ trợ giảm nghèo, an sinh xã hội, tạo việc làm; kết hợp triển khai sâu, rộng Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng Nông thôn mới và Đề án Tái cơ cấu Nông nghiệp, phát triển du lịch; hỗ trợ phát triển giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực, nhất là chính sách dành cho giáo viên, học sinh khu vực biên giới.

Chú trọng đào tạo nghề đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp; ưu tiên đào tạo ngành, nghề là thế mạnh để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Tập trung đầu tư xây dựng chuẩn hoá và nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của hệ thống thiết chế văn hoá, thể thao các cấp, nhất là ở cơ sở. Nâng cao chất lượng công tác khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khoẻ Nhân dân, chú trọng hoạt động y tế dự phòng và phòng, chống dịch; ưu tiên thu hút và đào tạo nhân lực y tế làm việc tại các cơ sở y tế khu vực biên giới.

Cấp uỷ cơ sở loại hình sự nghiệp, doanh nghiệp cần nhận thức vai trò trách nhiệm và với tiềm năng, nguồn lực của mình tích cực tham gia thực hiện trên các lĩnh vực xúc tiến thương mại, đầu tư, du lịch, xây dựng, tài chính ngân hàng, thương mại dịch vụ…, góp phần quan trọng phát triển kinh tế - xã hội khu vực biên giới theo hướng bền vững, ổn định dân cư, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân, góp phần tăng cường và củng cố quốc phòng, an ninh, đối ngoại, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Kết luận số 246-KL/TU ngày 23/11/2021 của BCH Đảng bộ Tỉnh về tiếp tục lãnh đạo đẩy mạnh hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, giai đoạn 2021 - 2025

Quán triệt sâu sắc, nâng cao nhận thức của các cấp uỷ, tổ chức đảng, tổ chức chính trị - xã hội và cán bộ, đảng viên, đoàn viên, người lao động về tầm quan trọng của công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài, tạo sự thống nhất trong cả hệ thống chính trị trong thực hiện chủ trương này. Thông qua người lao động đi làm việc ở nước ngoài, quảng bá, thông tin hình ảnh con người Việt Nam và hình ảnh con người Đồng Tháp Nghĩa tình, năng động, sáng tạo với bạn bè quốc tế; kiên trì thực hiện chủ trương Đi làm thuê, về làm chủ, thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp, lập nghiệp sau khi lao động ở nước ngoài, tham gia phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh.

Cấp uỷ các cơ quan báo chí cần tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng nhằm thực hiện mục tiêu giải quyết việc làm với mức thu nhập cao, nâng cao trình độ và kỹ năng cho người lao động; học hỏi kinh nghiệm áp dụng trong lao động sản xuất, góp phần quan trọng vào công tác giảm nghèo ở địa phương.

Cấp uỷ các cơ sở đào tạo phối hợp, quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên; giáo dục định hướng cho lao động nhằm nâng cao tay nghề, ngoại ngữ, ý thức chấp hành luật pháp của người lao động, tạo nguồn lao động có chất lượng cao trước khi đưa đi làm việc ở nước ngoài.

Kết luận số 248-KL/TU ngày 26/11/2021 của BCH Đảng bộ Tỉnh về tiếp tục thực hiện tái cơ cấu ngành Công nghiệp tỉnh Đồng Tháp đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030

Các tổ chức cơ sở đảng cần tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, người lao động về tầm quan trọng của việc phát triển công nghiệp trong định hướng phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh. Phát triển ngành Công nghiệp hài hoà và gắn với Tái cơ cấu ngành Nông nghiệp, xem công nghiệp là động lực góp phần tăng trưởng kinh tế. Nâng cao giá trị sản phẩm công nghiệp trên cơ sở cơ giới hoá, tự động hoá, ứng dụng thành quả cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

Cấp ủy các đơn vị, doanh nghiệp thuộc lĩnh vực sản xuất, kinh doanh cần lãnh đạo triển khai thực hiện các dự án công nghiệp chế biến, chế tạo, năng lượng tái tạo, công nghiệp dược, công nghiệp kỹ thuật cao, công nghệ cao dựa trên tiềm năng, lợi thế về giao thông, vùng nguyên liệu, mặt bằng đã có của các khu, cụm công nghiệp. Đẩy mạnh đầu tư vào hoạt động sản xuất chế biến tạo ra sản phẩm có giá trị gia tăng cao. Phát triển doanh nghiệp công nghiệp có hàm lượng khoa học và công nghệ cao, phát triển thương mại điện tử, chuyển đổi số và áp dụng cơ giới hóa, tự động hóa vào sản xuất để tạo dựng sản phẩm, thương hiệu Đồng Tháp.

Cấp ủy các cơ quan thuộc lĩnh vực quản lý ngành lãnh đạo tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho các hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất công nghiệp. Tích cực hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi và kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất hoạt động, tạo niềm tin cho doanh nghiệp, nhà đầu tư vào môi trường đầu tư, sản xuất kinh doanh trên địa bàn Tỉnh.

Cấp ủy các đơn vị thuộc lĩnh vực giáo dục lãnh đạo nâng cao chất lượng đào tạo, nhất là chất lượng giảng dạy tại các trường cao đẳng, trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp. Liên kết với các trường đại học trong và ngoài nước để đào tạo nguồn nhân lực cho phát triển công nghiệp chế biến, đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao.

Kết luận số 249-KL/TU ngày 01/12/2021 của BCH Đảng bộ Tỉnh về tiếp tục đẩy mạnh phát triển du lịch, góp phần tạo dựng hình ảnh tỉnh Đồng Tháp, giai đoạn 2021 – 2025

Các tổ chức cơ sở đảng tuyên truyền thường xuyên, có chiều sâu trong cán bộ, đảng viên và người lao động về vai trò, lợi ích của phát triển du lịch góp phần tạo dựng hình ảnh tỉnh Đồng Tháp. Chú trọng nội dung tuyên truyền phát triển du lịch hướng đến tạo dựng hình ảnh địa phương gắn với xây dựng nền văn hoá và con người Đồng Tháp nghĩa tình, năng động, sáng tạo.

Tận dụng các hình thức truyền thông, khai thác triệt để các tiện ích của sóng truyền hình, mạng xã hội (Zalo, Facebook, Youtube,…) để thường xuyên quảng bá, giới thiệu văn hoá, thiên nhiên, ẩm thực, con người, những thành tựu nổi bật của Tỉnh, những tiềm năng đặc sắc phát triển du lịch, lợi thế chính quyền thân thiện, kiến tạo, người dân thân thiện, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh cao, thu hút ngày càng nhiều khách du lịch đến với Tỉnh.

Tiếp tục truyền thông, ứng dụng có hiệu quả bộ nhận diện hình ảnh tỉnh Đồng Tháp trong các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội của Tỉnh. Khi thực hiện các quan hệ, giao lưu, ký kết liên doanh, liên kết, hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước vừa thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; đồng thời giới thiệu, quảng bá hình ảnh Đồng Tháp là Điểm đến du lịch đặc trưng - an toàn - thân thiện - chất lượng, góp phần tạo dựng hình ảnh của Tỉnh.

Kết luận số 250-KL/TU ngày 01/12/2021 của BCH Đảng bộ Tỉnh về tiếp tục thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với Tái cơ cấu ngành Nông nghiệp và công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2025

Đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức trong cán bộ, đảng viên, người lao động nhằm tạo sự đồng thuận cao trong nhận thức và hành động đối với chủ trương xây dựng nông thôn mới gắn tái cơ cấu ngành nông nghiệp, giảm nghèo bền vững, hướng đến mục tiêu nâng cao ý thức tự lực, hợp tác, chăm chỉ, tiết kiệm để thoát nghèo, vươn lên khá giàu của người lao động trong sản xuất và đời sống.

Nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp uỷ cơ sở, tổ chức chính trị - xã hội, các sở, ban, ngành Tỉnh trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với tái cơ cấu ngành Nông nghiệp, giảm nghèo bền vững và bảo đảm an sinh xã hội phù hợp với Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và định hướng phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 – 2025.

Các cơ quan, đơn vị thuộc lĩnh vực quản lý ngành tham gia góp phần thực hiện tốt các chính sách xã hội, giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nông dân, nhân rộng các mô hình giảm nghèo bền vững. Tạo điều kiện để nông dân tiếp cận tiến bộ kỹ thuật mới, nâng cao năng suất và thu nhập. Thực hiện có hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ hộ nghèo, các đối tượng yếu thế trong xã hội, chăm lo người có công với cách mạng tại nông thôn. Quan tâm hỗ trợ các xã khó khăn, biên giới.

Tóm lại, công tác tuyên truyền, quán triệt các Kết luận của BCH Đảng bộ Tỉnh là rất quan trọng, cần được các tổ chức cơ sở Đảng quan tâm, triển khai thực hiện có hiệu quả, bằng những hình thức phù hợp với tình hình cơ sở đảng; đồng thời, tổ chức thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ được Tỉnh giao. Qua đó, nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, tổ chức chính trị - xã hội và đội ngũ cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra./.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Kế hoạch số 57-KH/ĐUK ngày 12/01/2022 của Đảng ủy Khối Các cơ quan Tỉnh Đồng Tháp về triển khai, quán triệt thực hiện các Kết luận của BCH Đảng bộ Tỉnh khóa XI.

2. Kết luận số 245-KL/TU ngày 23/11/2021 về phát triển kinh tế - xã hội khu vực biên giới tỉnh Đồng Tháp, giai đoạn 2021 – 2025.

3. Kết luận số 246-KL/TU ngày 23/11/2021 về tiếp tục lãnh đạo đẩy mạnh hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, giai đoạn 2021 – 2025.

4. Kết luận số 248-KL/TU ngày 26/11/2021 về tiếp tục thực hiện tái cơ cấu ngành Công nghiệp tỉnh Đồng Tháp đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

5. Kết luận số 249-KL/TU ngày 01/12/2021 về tiếp tục đẩy mạnh phát triển du lịch, góp phần tạo dựng hình ảnh Đồng Tháp, giai đoạn 2021 – 2025.

6. Kết luận số 250-KL/TU ngày 09/12/2021 về tiếp tục thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với Tái cơ cấu ngành Nông nghiệp và công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2025.