Kế hoạch

Kế hoạch học tập toàn khóa lớp Trung cấp lý luận chính trị, hệ không tập trung, khóa 172 (C172) mở tại Huyện Hồng Ngự


Kế hoạch học tập toàn khóa lớp Trung cấp lý luận chính trị, hệ tập trung, khóa 54 (K54) mở tại Trường Chính trị


Kế hoạch nghiên cứu thực tế lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính, hệ không tập trung, khóa 164 (C164)


Kế hoạch viết khóa luận tốt nghiệp lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính, hệ không tập trung, khóa 163 (C163)


Kế hoạch viết khóa luận tốt nghiệp lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính, hệ không tập trung, khóa 162 (C162)


Kế hoạch học tập toàn khóa (thay đổi) lớp Trung cấp lý luận chính trị, hệ không tập trung, khóa 165 (C165) mở tại Thành phố Cao Lãnh


Kế hoạch học tập toàn khóa (thay đổi) lớp Trung cấp lý luận chính trị, hệ không tập trung, khóa 166 (C166) mở tại Huyện Cao Lãnh


Kế hoạch học tập toàn khóa (thay đổi) lớp Trung cấp lý luận chính trị, hệ không tập trung, khóa 167 (C167) mở tại Thành phố Hồng Ngự


Kế hoạch học tập toàn khóa (thay đổi) lớp Trung cấp lý luận chính trị, hệ không tập trung, khóa 168 (C168_ĐUK)


Kế hoạch học tập toàn khóa (thay đổi) lớp Trung cấp lý luận chính trị, hệ không tập trung, khóa 169 (C169_Huyện Tam Nông)


Kế hoạch học tập toàn khóa C164 (thay đổi)


Kế hoạch học tập toàn khóa lớp Trung cấp LLCT_HC khóa 161 (C161 - Lấp Vò) thay đổi


Kế hoạch học tập toàn khóa lớp Trung cấp lý luận chính trị khóa 167 (C167-TP.HN)


Kế hoạch học tập toàn khóa C163 (thay đổi)


Kế hoạch học tập toàn khóa K51 (thay đổi)


Kế hoạch học tập toàn khóa C162 (thay đổi)


Kế hoạch học tập toàn khóa lớp Trung cấp LLCT, hệ không tập trung, khóa 166 (C166 -HCL)


Kế hoạch mở lớp Bồi dưỡng cập nhật kiến thức 2021


Kế hoạch dạy học trực tuyến các lớp đào tạo


Kế hoạch học tập toàn khóa Trung cấp LLCT-HC K52

Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin