Kế hoạch

V/v đi nghiên cứu thực tế lớp Bồi dưỡng kỹ năng cho Bí thư chi bộ khóm ấp năm 2024 mở cho huyện Cao Lãnh


Kế hoạch viết khóa luận tốt nghiệp lớp Trung cấp lý luận chính trị, hệ không tập trung, khóa 176 (C176)


Kế hoạch nghiên cứu thực tế của lớp Trung cấp lý luận chính trị, hệ tập trung, khóa 59 (K59)


Kế hoạch viết khóa luận tốt nghiệp lớp Trung cấp lý luận chính trị, hệ tập trung, khóa 57 (K57)


Kế hoạch viết khóa luận tốt nghiệp lớp Trung cấp lý luận chính trị, hệ tập trung, khóa 58 (K58)


Kế hoạch nghiên cứu thực tế của lớp Trung cấp lý luận chính trị, hệ không tập trung, khoá 177 (C177)


Kế hoạch học tập toàn khóa lớp Trung cấp lý luận chính trị, hệ không tập trung, khóa 178 (C178_HTH) mở tại huyện Tân Hồng (Thay đổi)


Kế hoạch nghiên cứu thực tế lớp Bồi dưỡng đối tượng 4, khoá 15


Kế hoạch học tập toàn khóa lớp Trung cấp lý luận chính trị, hệ không tập trung, khóa 183 (C183_HCL)


Kế hoạch nghiên cứu thực tế lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên, khoá 60


Kế hoạch viết khoá luận tốt nghiệp lớp Trung cấp lý luận chính trị, hệ không tập trung, khoá 174 (C174_TPCL)


Kế hoạch học tập toàn khóa lớp Trung cấp lý luận chính trị, hệ không tập trung, khóa 182 (C182_HTB) mở tại Trung tâm Chính trị huyện Thanh Bình


Kế hoạch học tập toàn khóa lớp Trung cấp lý luận chính trị, hệ không tập trung, khóa 181 (C181 - huyện Lai Vung)


Kế hoạch học tập toàn khóa thay đổi lớp Trung cấp lý luận chính trị, hệ không tập trung, khóa 177 (C177)


Kế hoạch viết khoá luận tốt nghiệp lớp Trung cấp lý luận chính trị, hệ không tập trung, khoá 173 (C173_HLVo)


Kế hoạch nghiên cứu thực tế lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính khoá 32


Kế hoạch nghiên cứu thực tế của lớp Trung cấp lý luận chính trị, hệ không tập trung, khoá 176 (C176)


Kế hoạch viết tiểu luận tốt nghiệp lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên chính, khóa 32 (CVC K32)


Kế hoạch nghiên cứu thực tế lớp BD cấp phòng - khoá 37


Kế hoạch nghiên cứu thực tế lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên, khoá 59

Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin