Kế hoạch

Kế hoạch nghiên cứu thực tế lớp Bồi dưỡng đối tượng 4, khóa 10


Kế hoạch Hội thảo khoa học phục vụ đề tài khoa học và công nghệ cấp cơ sở "Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với các làng nghề trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp"


Kế hoạch nghiên cứu thực tế lớp Trung cấp lý luận chính trị, hệ không tập trung, khóa 174


Kế hoạch viết khóa luận tốt nghiệp lớp Trung cấp lý luận chính trị, hệ không tập trung, khóa 171 (C171)


Kế hoạch số 96-KH/BTGTU ngày 20/02/2023 của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ về Tổ chức Cuộc thi viết chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2023


Kế hoạch số 1712 - KH/HVCTQG ngày 31/01/2023 của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về Tổ chức Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, lần thứ 3 năm 2023


Kế hoạch học tập toàn khóa lớp Trung cấp lý luận chính trị, hệ tập trung, khóa 57 (K57)


Kế hoạch học tập toàn khóa lớp Trung cấp lý luận chính trị, hệ không tập trung, khóa 176 (C176)


Kế hoạch viết khóa luận tốt nghiệp lớp Trung cấp LLCT khóa C168-ĐUK


Kế hoạch học tập toàn khóa lớp Trung cấp lý luận chính trị, hệ không tập trung khóa 174 (C174_TPCL) Thay đổi


Kế hoạch học tập toàn khóa lớp Trung cấp lý luận chính trị, hệ không tập trung, khóa 174 (C174 - TP. Cao Lãnh)


Kế hoạch học tập toàn khóa lớp Trung cấp lý luận chính trị, hệ không tập trung, khóa 172 (C172) mở tại Huyện Hồng Ngự


Kế hoạch học tập toàn khóa lớp Trung cấp lý luận chính trị, hệ tập trung, khóa 54 (K54) mở tại Trường Chính trị


Kế hoạch nghiên cứu thực tế lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính, hệ không tập trung, khóa 164 (C164)


Kế hoạch viết khóa luận tốt nghiệp lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính, hệ không tập trung, khóa 163 (C163)


Kế hoạch viết khóa luận tốt nghiệp lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính, hệ không tập trung, khóa 162 (C162)


Kế hoạch học tập toàn khóa (thay đổi) lớp Trung cấp lý luận chính trị, hệ không tập trung, khóa 165 (C165) mở tại Thành phố Cao Lãnh


Kế hoạch học tập toàn khóa (thay đổi) lớp Trung cấp lý luận chính trị, hệ không tập trung, khóa 166 (C166) mở tại Huyện Cao Lãnh


Kế hoạch học tập toàn khóa (thay đổi) lớp Trung cấp lý luận chính trị, hệ không tập trung, khóa 167 (C167) mở tại Thành phố Hồng Ngự


Kế hoạch học tập toàn khóa (thay đổi) lớp Trung cấp lý luận chính trị, hệ không tập trung, khóa 168 (C168_ĐUK)

Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin