Xuất bản thông tin

null 8. Giáo dục và đào tạo

THỦ TỤC GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

PHẦN I: THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN

STT

Tên thủ tục hành chính

Nội dung

A. LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

I.

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH 

1

Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục

Tải về

2

Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục

Tải về

3

Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động giáo dục

Tải về

II.

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG 

1

Thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ công lập hoặc cho phép thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục

Tải về

2

Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục trở lại

Tải về

3

Thủ tục sáp nhập, chia, tách trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ

Tải về

4

Thủ tục thành lập trường tiểu học công lập, cho phép thành lập trường tiểu học tư thục

Tải về

5

Thủ tục cho phép Trường tiểu học hoạt động trở lại

Tải về

6

Thủ tục sáp nhập, chia, tách trường tiểu học

Tải về

7

Thủ tục giải thể trường tiểu học (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường tiểu học)

Tải về

8

Thủ tục thành lập Trường trung học cơ sở hoặc cho phép thành lập trường trung học cơ sở tư thục

Tải về

9

Thủ tục cho phép Trường trung học cơ sở hoạt động giáo dục trở lại

Tải về

10

Thủ tục sáp nhập, chia, tách trường trung học cơ sở

Tải về

11

Thủ tục giải thể Trường trung học cơ sở (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lập trường)

Tải về

12

Thủ tục thành lập trung tâm học tập cộng đồng

Tải về

13

Thủ tục cho phép trung tâm học tập cộng đồng hoạt động trở lại

Tải về

III

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH GIỮ NGUYÊN 

1

Thủ tục cấp phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường

Tải về

2

Thủ tục chuyển trường đối với học sinh THCS Thủ tục chuyển trường đối với học sinh THCS

Tải về

3

Giải thể trường mẫu giáo, mầm non, nhà trẻ

Tải về

B. LĨNH VỰC VĂN BẰNG CHỨNG CHỈ

I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH GIỮ NGUYÊN 

1

Điều chỉnh văn bằng tốt nghiệp trung học cơ sở

Tải về

2

Cấp bản sao bằng tốt nghiệp THCS từ năm 2006 trở về sau

Tải về

PHẦN II. QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ

A. LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH

 

1

Cho phép nhóm trẻ, lớp mẫu giáo hoạt động giáo dục trở lại

Tải về

2

Cho phép cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học

Tải về

II

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG 

1

Thủ tục thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập

Tải về

2

Thủ tục sáp nhập, chia tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục

Tải về

III

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH GIỮ NGUYÊN 

1

Thủ tục giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập

Tải về