Xuất bản thông tin

null 12. Thanh tra - Giải quyết KNTC

THỦ TỤC HÀNH CHÁNH THUỘC LĨNH VỰC THANH TRA - GIẢI QUYẾT KNTC

STT

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

NỘI DUNG

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN

1

Thủ tục Tiếp công dân tại cấp huyện

Tải về

2

Thủ tục xử lý đơn tại cấp huyện

Tải về

3

Thủ tục giải quyết tố cáo tại cấp huyện

Tải về

4

Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu cấp huyện

Tải về

5

Thủ tục giải quyết khiếu nại lần hai cấp huyện

Tải về

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ

1

Thủ tục Tiếp công dân tại cấp xã

Tải về

2

Thủ tục xử lý đơn tại cấp xã

Tải về

3

Thủ tục giải quyết tố cáo tại cấp xã

Tải về

4

Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu cấp xã

Tải về