Xuất bản thông tin

null CÔNG KHAI SỐ LIỆU THỰC HIỆN DỰ TOÁN NGÂN SÁCH

Công khai ngân sách Nhà nước SD_CÔNG KHAI NGÂN SÁCH

CÔNG KHAI SỐ LIỆU THỰC HIỆN DỰ TOÁN NGÂN SÁCH

STT

Nội dung

File tải

1

Quyết định về việc công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách Quý I năm 2020 của thành phố Sa Đéc

Tải về

Biểu mẫu kèm theo

Tải về

Có thể bạn quan tâm