Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 218/VPUBND-HC 27/01/2021 V/v thực hiện chính sách BHYT cho hộ nghèo và hộ cận nghèo
2 220/VPUBND-HC 27/01/2021 V/v theo dõi, báo cáo tình hình tín ngưỡng, tôn giáo trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021
3 221/VPUBND-HC 27/01/2021 Untitled Văn bản chỉ đạo điều hành
4 19/UBND-KT 27/01/2021 V/v thống nhất phương án sắp xếp lại nhà, đất đối với trụ sở làm việc của đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Đồng Thá
5 125/UBND-HC 27/01/2021 V/v chấp thuận chủ trương thực hiện Bản đồ du lịch số
6 20/QĐ-UBND-HC 27/01/2021 Quyết định V/v phân khai nguồn vốn bù thuỷ lợi phí và hỗ trợ đất trồng lúa theo Nghị định 35/NĐ-CP cho xã phường năm 2021 (đợt 1)
7 20/UBND-KT 27/01/2021 V/v chủ trương tổ chức Đoàn tham dự Lễ Khai trương Ẩm thực Đất Sen Hồng và Khu giới thiệu đặc sản Đồng Tháp tại Trung tâm Thương mại Gigamall và Khu Nông sản - Đặc sản Việt (Terazone)
8 21/UBND-KT 27/01/2021 V/v đăng ký nhiệm vụ thực hiện công tác tiết kiệm năng lượng năm 2021
9 219/VPUBND-HC 27/01/2021 V/v tham mưu tổ chức Hội nghị tổng kết Nghị quyết số 01-NQ/TU của Thành uỷ
10 21/BC-UBND 27/01/2021 Báo cáo V/v thực hiện Kết luận thanh tra số 764/KL-TTr ngày 29/9/2020 của Thanh tra tỉnh Đồng Tháp
11 123/UBND-HC 26/01/2021 V/v phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng người hoạt động không chuyên trách năm 2021 tại UBND Phường
12 217/VPUBND-HC 26/01/2021 V/v thực hiện Công văn số 199/STNMT-CCBVMT ngày 21/01/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường Tỉnh
13 18/UBND-KT 26/01/2021 V/v đăng ký nhiệm vụ thực hiện về sản xuất và tiêu dùng bền vững năm 2021
14 120/UBND-HC 26/01/2021 V/v tham dự Hội nghị tham vấn Chương trình PMI LED hợp tác giữa ACVN và FCM
15 121/UBND-HC 26/01/2021 V/v thực hiện báo cáo định kỳ các tiêu chí ngành xây năm 2020 (số liệu chính thức) theo Thông tư 07/2018/TT-BXD
16 14/UBND-KT 26/01/2021 V/v đề xuất các địa điểm phát triển du lịch cộng đồng năm 2021
17 15/UBND-KT 26/01/2021 V/v rà soát hộ nuôi các đối tượng thủy sản không có trong danh mục được phép kinh doanh tại Việt Nam trên địa bàn Thành phố
18 13/KH-HĐTĐKT 26/01/2021 Kế hoạch hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Thành phố Sa Đéc năm 2021
19 214/VPUBND-HC 26/01/2021 V/v triển khai Nghị quyết số 1185/NQ-UBTCQH14 và Nghị quyết số 1187/NQ-UBTCQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
20 216/VPUBND-HC 26/01/2021 V/v kiện toàn Hội đồng Thi đua – Khen thưởng