Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 174/UBND-KT 24/09/2020 V/v cử công chức tham gia lớp tập huấn về nông thôn mới
2 197/VPUBND-TCD 24/09/2020 Về việc giải quyết đơn của ông Huỳnh Văn Tiền
3 784/UBND-HC 24/09/2020 V/v tăng cường công tác tuyên truyền, đảm bảo trật tự An toàn giao thông và vệ sinh môi trường tại Bến xe Sa Đéc
4 101/BC-BCĐNTM 24/09/2020 Báo cáo tình hình triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 9 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm năm 2020 trên địa bàn thành phố Sa Đéc
5 2000/VPUBND-HC 23/09/2020 V/v góp ý dự thảo Báo cáo (lần 02) kết quả thực hiện Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”
6 1996/VPUBND-HC 23/09/2020 V/v góp ý dự thảo Nghị quyết của HĐND Tỉnh về nâng cao chất lượng giáo dục tỉnh Đồng Tháp, giai đoạn 2021-2025
7 1999/VPUBND-HC 23/09/2020 V/vphương án xử lý tài sản đã được xác lập quyền sở hữu toàn dân
8 2001/VPUBND-HC 23/09/2020 V/v báo cáo kết quả thực hiện Chương trình phối hợp về vận động, giám sát an toàn vệ sinh thực phẩm
9 778/UBND-HC 23/09/2020 V/v góp ý dự thảo Kế hoạch tổ chức Tuần lễ Du lịch tỉnh Đồng Tháp năm 2020
10 2004/VPUBND-HC 23/09/2020 V/v tình hình quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn nhà nước (vốn cấp tỉnh) và sử dụng phần mềm quyết toán vốn đầu tư tới ngày 30/8/2020
11 266/QĐ-UBND-XDCB 23/09/2020 Quyết định hê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021
12 2003/VPUBND-HC 23/09/2020 V/v hoàn chỉnh Kế hoạch xây dựng cụm tuyến dân cư giai đoạn 2 kéo dài (2020-2025) trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
13 171/UBND-KT 23/09/2020 V/v góp ý dự thảo Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021-2025
14 2006/VPUBND-HC 23/09/2020 /v đẩy nhanh tiến độ thực hiện vốn sự nghiệp Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2020
15 1998/VPUBND-HC 23/09/2020 V/v thực hiện Kế hoạch số 217/KH-UBND ngày 21/9/2020 của Ủy ban nhân dân Tỉnh
16 2005/VPUBND-HC 23/09/2020 V/v điều chỉnh, bổ sung một số khối lượng công việc liên quan đến Thiết kế mẫu phần thân Trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
17 197/BC-UBND 23/09/2020 Báo cáo Tổng kết thực hiện “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới” trên địa bàn thành phố, giai đoạn 2016-2020
18 773/UBND-HC 22/09/2020 V/v góp ý kiến dự thảo sửa đổi Điều 12 và rà soát điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 36/2019/QĐ-UBND ngày 19/12/2020 của UBND tỉnh Đồng Tháp
19 1983/VPUBND-HC 22/09/2020 V/v tham mưu thực hiện Kế hoạch số 216/KH-UBND ngày 18/9/2020 của Ủy ban nhân dân Tỉnh
20 1990/VPUBND-HC 22/09/2020 V/v phối hợp quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp