Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 1975/VPUBND-HC 21/09/2020 V/v báo cáo tổng kết, đánh giá kết quả, hiệu quả thực hiện Dự án Nâng cao năng suất chất lượng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2012 - 2015 định hướng đến năm 2020 thuộc Chương trình quốc gia Năng suất chất lượng
2 1976/VPUBND-HC 21/09/2020 V/v thông báo Hội thi sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam năm 2020
3 1974/VPUBND-HC 21/09/2020 V/v tham gia lớp tập huấn về nông thôn mới
4 1970/VPUBND-HC 21/09/2020 V/v báo cáo tổng kết 03 năm triển khai Đề án định hướng chiến lược xuất khẩu hàng hóa chủ lực tỉnh Đồng Tháp đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
5 770/UBND-HC 21/09/2020 V/v đề xuất Khu vực phát triển đô thị và danh mục các dự án, công trình phục vụ điều chỉnh chương trình phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đến năm 2030 trên địa bàn thành phố Sa Đéc
6 1967/VPUBND-HC 21/09/2020 V/v lấy ý kiến góp ý dự thảo công văn tăng cường công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực đất đai
7 1968/VPUBND-HC 21/09/2020 V/v kết quả thực hiện danh mục dự án thu hồi đất, chuyển mục đích đất trồng lúa nước thực hiện dự án 2020 và đăng ký danh mục dự án năm 2021
8 1982/VPUBND-HC 21/09/2020 V/v tăng cường công tác quản lý, xử lý chất thải và vệ sinh trong phòng, chống dịch COVID-19
9 46/UBND-TCCB 21/09/2020 V/v đăng ký danh sách công chức cấp xã tham dự lớp bồi dưỡng chính sách pháp luật về tài chính đất đai, bồi thường về đất và giải phóng mặt bằng
10 1977VPUBND-HC 21/09/2020 V/v bổ sung khối lượng quét đường trong dự toán Vệ sinh môi trường đô thị năm 2021
11 195/BC-UBND 21/09/2020 Báo cáo Ttnh hình thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính quý III năm 2020
12 1949/VPUBND-HC 18/09/2020 V/v triển khai Nghị định số 103/2020/NĐ-CP ngày 04/9/2020 quy định về chứng nhận chủng loại gạo thơm xuất khẩu sang Liên minh Châu Âu
13 1952/VPUBND-HC 18/09/2020 V/v xếp lương đối với công chức có thời gian công tác đóng bảo hiểm xã hội
14 1953/VPUBND-HC 18/09/2020 V/v thực hiện Quyết định số 1411/QĐ-CUM1 ngày 11/9/2020 của Cụm thi đua số 01
15 1961/VPUBND-HC 18/09/2020 V/v thông báo nhập học lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Văn thư, Lưu trữ năm 2020
16 1957/VPUBND-HC 18/09/2020 V/v rà soát, lập danh sách người dân sinh sống chủ yếu bằng nghề đánh bắt thủy sản bằng xung điện
17 1951/VPUBND-HC 18/09/2020 V/v tham dự lớp “Bồi dưỡng nghiệp vụ đối ngoại” tại thành phố Cần Thơ
18 193/BC-UBND 18/09/2020 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 9 năm 2020
19 769/UBND-HC 18/09/2020 V/v đăng ký tài khoản trên Nền tảng trao đổi định danh điện tử của Cổng Dịch vụ công quốc gia
20 08/TTr-VPUBND 18/09/2020 V/v thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: Kho lưu trữ UBND thành phố Sa Đéc.