null Nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin giai đoạn 2021 – 2025

Tin tức sự kiện Tin tức

Nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin giai đoạn 2021 – 2025

Ngày 13/4/2021, ôngHuỳnh Minh Tuấn phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng tháp đã ký ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Đề án nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin giai đoạn 2021 – 2025.

Hiện đại hóa hệ thống thông tin cơ sở, hình thành cơ sở dữ liệu, số hóa nguồn thông tin cơ sở đáp ứng yêu cầu cung cấp thông tin nguồn phổ biến đến người dân và nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với hệ thống và hoạt động thông tin cơ sở dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin.

Trong đó mục tiêu đến năm 2025: phấn đấu 100% Đài truyền thanh cấp xã được trang bị hệ thống truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông, bình quân mỗi Đài có tối thiểu 15 cụm loa lắp đặt tại 100% số ấp; 30% Ủy ban nhân dân cấp xã có bảng tin điện tử công cộng tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã; 100% thông tin thiết yếu từ hệ thống thông tin cơ sở được phổ biến đến người dân; 100% ý kiến phản ánh của người dân về hiệu quả thực thi chính sách, pháp luật ở cơ sở được tiếp nhận, xử lý trên hệ thống thông tin cơ sở; 100% nội dung thông tin thiết yếu từ cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã tuyên truyền, phổ biến đến người dân được cung cấp trên hệ thống thông tin nguồn; 100% cán bộ, công chức, viên chức và những người làm công tác thông tin cơ sở được bồi dưỡng, tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ, ứng dụng công nghệ thông tin để khai thác, biên soạn tài liệu, lưu trữ thông tin, quản lý và vận hành thiết bị kỹ thuật phù hợp với vị trí việc làm và nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh đó, mục tiêu đến năm 2030 phải phấn đấu 100% cụm dân cư trên địa bàn xã có cụm loa ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông; 100% Ủy ban nhân dân cấp xã có bảng tin điện tử công cộng tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã; Người dân tiếp nhận đầy đủ thông tin thiết yếu và phản ánh thông tin về hiệu quả thực thi các chính sách, pháp luật ở cơ sở trên hệ thống thông tin cơ sở; Hiện đại hóa hệ thống thông tin cơ sở để góp phần làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền và nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về thông tin cơ sở.

Nguồn: KH 119/KH-UBND

Nguyễn Ngọc

Thanh tra

Đơn vị chủ quản: Trung tâm Xúc tiến Thương mại, Du lịch và Đầu tư Đồng Tháp
Trưởng ban biên tập: Võ Tiến Thành
Địa chỉ: Số 01 Nguyễn Văn Biểu, phường Mỹ Phú, Tp. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: 0277.3.853.382 - Fax: 0277.3.853.381 – Email: tmdldt@dongthap.gov.vn